Nie bądź elwer, idź do pracy! – program zwiększania aktywności zawodowej osób powyżej 30 roku życia na Śląsku

CELEM GŁÓWNYM projektu jest wzrost, w okresie  aktywności zawodowej 76K i 64M, powyżej 30 r.ż., bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo, zam. (w roz. KC) woj. śląskie, będących osobami znajdującymi się w najtrudniejszej syt. na rynku pracy.

GŁ. REZULTATY: min: – 77os. pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek po opuszczeniu programu, – 47os., które uzyskają kwalifikacje po opuszczeniu programu – wskaźniki efektywności zatrudnieniowej dla poszczególnych podgrup.

PROJEKT KIERUJE WSPARCIE DO: – 22 os. biernych zaw. – 118 os. bezrobotnych w tym dodatkowo: – 10os. dł. bezrobotnych – 28os. w wieku 50+ – 14os. niepełnosprawnych – 80os. o niskich kwalifikacjach – 8K nie należących do żadnej z ww. grup.

ZADANIA: 1. Indywidualne wsparcie doradcze 2. Indywidualne i kompleksowe pośrednictwo pracy 3. Kursy/szkolenia umożliwiające nabycie kwalifikacji i/lub kompetencji zawodowych 4. Staże zawodowe

 

Wartość projektu: 1 714 797,89 zł

Okres realizacji:1.03.2018-29.02.2020

Realizator: SENSE CONSULTING SP. Z O.O.
Kontakt:

Biuro w Katowicach
ul. Mickiewicza 15, p. 503, 40-951 Katowice

Strona: przejdź

Trójkąt aktywizacji

Cel główny: Wzrost aktywności zawodowej na rynku pracy osób po 30 roku życia (od dnia 30 urodzin), które są bezrobotne (lub nieaktywne zawodowo), znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy zamieszkujące na obszarach rewitalizowanych ZIT Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego dzięki kompleksowemu wsparciu dostosowanemu do potrzeb tych osób.

Grupa docelowa: 72 osoby (36 kobiet – K i 36 mężczyzn – M), powyżej 30 roku życia (od dnia 30 urodzin), które są bezrobotne (lub nieaktywne zawodowo), znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy.

Główne rezultaty: -kryterium efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 30% – 43% (w zależności od grupy objętej wsparciem) -uzyskanie kwalifikacji zawodowych przez minimum 33% uczestników projektu

Główne zadania: 1. Wsparcie identyfikacyjno-doradcze 2. Wsparcie szkoleniowe 3. Staże zawodowe 4. Pośrednictwo pracy

Wartość projektu: 981 435,6 zł

Okres realizacji:01.01.2018-28.02.2019

Realizator: ŁĘTOWSKI CONSULTING SZKOLENIA , DORADZTWO , ROZWÓJ MATEUSZ ŁĘTOWSKI
Kontakt:

 tel.  728 450 31

email: trojkataktywizacji@letowskiconsulting.pl 

Strona: przejdź

 

Fundusze unijne – bezpłatne szkolenia, staże, dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, preferencyjne pożyczki dla firm

Skip to content