Archiwa tagu: warmińsko-mazurskie

POMAGAMY zwalnianym

Projekt „POMAGAMY zwalnianym – kompleksowe wsparcie adaptacyjne – III edycja” realizowany w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 10 – Regionalny rynek pracy Działanie 10.5 – Wsparcie pracowników i osób zwolnionych poprzez działania outplacementowe

Grupa docelowa:  160 osób, zamieszkujących powiaty: węgorzewski, giżycki, piski, ełcki, gołdapski, olecki w tym 100 osób osób bezrobotnych i biernych zawodowo, które utraciły pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6m-cy przed przystąpieniem do projektu oraz 60 osób pracujących przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn zakładu pracy.

Zakres wsparcia:

1. ścieżka szkoleniowa dla 130 osób zakłada realizację:

 • doradztwa zawodowego(10h/os. w tym 2h opracowanie IPD)
 • poradnictwa psychologicznego (24h/gr): warsztat „gotowość do zmian”, wzmacnianie wiary w siebie, odbudowanie motywacji do podjęcia/utrzymania zatrudnienia.
 • pośrednictwa pracy
 • kursów zawodowych dla 130os. w śr. 5 os. grupach. Nie narzucamy tematyki szkoleń zawodowych, wybór szkolenia powinien wynikać z Indywidualnego Planu Działania (IPD) stworzonego w trakcie doradztwa zawodowego. W trakcie szkoleń zawodowych dla osób bezrobotnych przysługuje stypendium szkoleniowe w wysokości 6,50 zł brutto za każdą godzinę szkolenia.
 • 3-miesięcznych staży zawodowych dla 70 osób(w czasie stażu przysługuje stypendium stażowe w wysokości 1850 zł/m-c brutto).

2. ścieżka dotacyjna dla 30 osób zakłada realizację:

 • doradztwa zawodowego(10h/os w tym 2h opracowanie IPD)
 • poradnictwa psychologicznego (2gr*24h)
 • szkolenia ABC przedsiębiorczości (2gr*56h) w tym warsztat z przygotowywania Wniosku o udzielenie wsparcia finansowego
 • doradztwa indywidualnego w zakresie przygotowywania biznes planu (8h/os.)
 • udzielenie jednorazowej dotacji inwestycyjnej dla 24 osób w max wysokości 23 390zł, przyznawanej na zasadzie konkursu biznesplanów
 • udzielenie wsparcia pomostowego w formie doradztwa biznesowego dla 24 osób

Wsparcie dodatkowe:

 • Stypendia stażowe
 • Stypendium szkoleniowe
 • Zwrot kosztów dojazdu
 • Zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną
 • Ubezpieczenie NNW

Wartość projektu : 2 210 512,95 zł

Okres realizacji: od 02.01.2017 do 31.12.2018

Realizator: Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

Kontakt:

 • Giżycko, ul. Kopernika 5, tel./fax.87 428-22-16,
 • Pisz, ul. Rybacka 5, tel./fax. 87 423-27-45,
 • Węgorzewo, ul. Teatralna 5, tel./fax. 87 427-20-23,
 • Ełk, ul. Armii Krajowej 43, tel./fax. 87 620-26-10,
 • Gołdap, ul. Mazurska 25, tel./fax. 87 615-11-57,
 • Olecko, ul. Armii Krajowej 22A, tel./fax. 87 520-26-35,

Strona projektu: przejdź