Archiwum kategorii: woj. opolskie

Dotacja na dobry początek

Projekt „Dotacja na dobry początek” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Priorytet: 7 Konkurencyjny rynek pracy, Działanie: 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej.

Grupa docelowa: 100 osób (w tym 60 kobiet i 40 mężczyzn) powyżej 29 roku  życia, w tym: osoby bezrobotne – 70 osób (w tym 42 kobiety i 28 mężczyzn), osoby poszukujące pracy – 10 osób ( w tym 6 kobiet i 4 mężczyzn), osoby nieaktywne zawodowo – 20 osób ( w tym 12 kobiet i 8 mężczyzn) zamieszkujących na terenie województwa opolskiego.

Zakres wsparcia:

 • szkolenia oraz doradztwo  umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej
 • wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej
 • wsparcie pomostowe w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej

Wartość projektu : 3 590 246,70 zł

Okres realizacji: od 01-02-2017 do 31-01-2019

Realizator: EDUFIN sp. z o.o.

Kontakt:

ul. Ozimska 48, 45-368 Opole
Godziny otwarcia: 9:00-17:00
Tel. 570 886 550
Email: biuro@edufin.eu

Strona projektu: przejdź

Pracuję u siebie

Projekt „Pracuję u siebie” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020, Oś priorytetowa: 7 – Konkurencyjny rynek pracy, Działanie 7.3 – Zakładanie działalności gospodarczej

 

Grupa docelowa:  60 osób z obszaru województwa opolskiego (zamieszkujące gminy: Domaszowice, Świerczów, Lubsza lub Wołczyn) powyżej 29 r. ż. pozostające bez zatrudnienia, znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj. kobiety, os. długotrwale bezrobotne, os. o niskich kwalifikacjach, oraz os. posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 r.ż.

 

Zakres wsparcia:

 • Identyfikacja predyspozycji do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej kandydatów oraz identyfikacja potrzeb szkoleniowo-doradczych uczestników projektu,
 • Organizacja wsparcia szkoleniowego przed rozpoczęciem działalności gospodarczych,
 • Organizacja wsparcia doradczego dla uczestników,
 • Wsparcie finansowe – dotacje,
 • Wsparcie pomostowe szkoleniowe,
 • Wsparcie pomostowe finansowo-doradcze.

 

Wartość projektu : 2 371 990,00 zł

Okres realizacji: od 02.012017 do 31.05.2018

Realizator: Fundacja Conceptus

 

Kontakt:

ul. Partyzantów 1, pok. 103, I piętro
46-100 Namysłów
tel. 531-347-951
pracujeusiebie@fundacjaconceptus.pl

 

Strona projektu: przejdź

Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 4

Projekt „Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 4” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Priorytet: 7 Konkurencyjny rynek pracy, Działanie: 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej.

 

Grupa docelowa: 70 osób fizycznych z obszaru woj. opolskiego zamierzających założyć działalność gospodarczą (z wyłączeniem osób, które posiadały zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do Projektu) :

 • w wieku powyżej 29 roku życia (osoby, które w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie mają ukończony 30 rok życia – od dnia 30 – tych urodzin), w szczególności kobiet,
 • pozostających bez pracy (bezrobotnych , poszukujących pracy, nieaktywnych zawodowo).

Zakres wsparcia:

 

 • bezzwrotne wsparcie w postaci środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości które wyniesie nie więcej niż 6-krotność wysokości przeciętnego wynagrodzenia za pracę w gospodarce narodowej obowiązującego w dniu przyznania wsparcia – w ramach Dotacji na założenie działalności gospodarczej,
 • bezzwrotne Podstawowe Wsparcie Pomostowe w postaci środków finansowych wypłacanych miesięcznie przez okres 6 miesięcy w kwocie do 1.000,00 zł,
 • bezzwrotne Przedłużone Wsparcie Pomostowe w postaci środków finansowych wypłacanych miesięcznie przez okres do 12 miesięcy liczonych od dnia faktycznego rozpoczęcia działalności gospodarczej w kwocie do 1.000,00 zł.

 

 

Wartość projektu : 2 980 196,25 zł

Okres realizacji: od 01.01.2017 do 30.11.2018

Realizator: Stowarzyszenie „Promocja Przedsiębiorczości” w Opolu

 

Kontakt:

Stowarzyszenie „Promocja Przedsiębiorczości”
ul. Damrota 4 (III piętro), 45-064 Opole
tel.: 77 456 56 00, 77 402 38 60, 77 402 38 78
fax.: 77 454 40 97, 77 402 38 77
e-mail: biuro@spp.opole.pl

 

Strona projektu: przejdź

Własna firma – moja droga do integracji zawodowej

Projekt „Własna firma – moja droga do integracji zawodowej” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Priorytet: 7 Konkurencyjny rynek pracy, Działanie: 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej.

Grupa docelowa:

osoby spełniająca łącznie wszystkie następujące kryteria:
1) osoba bezrobotna, nieaktywna/bierna zawodowo, poszukująca pracy
2) osoba powyżej 29 roku życia
3) osoba zamieszkująca tereny wiejskie woj. opolskiego będąca w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj. należąca co najmniej do jednej z poniższych grup:
a) kobiety,
b) osoby niepełnosprawne,
c) osoby po 50 roku życia (osoba, która po rozpoczęciu udziału w projekcie miała ukończone 50 lat)
4) Osoba zamieszkująca tereny miejskie (nie należąca jednocześnie do ww. grup) będąca w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj. należąca co najmniej do jednej z poniższych grup:
a) osoby długotrwale bezrobotne,
b) osoby o niskich kwalifikacjach,
c) osoby posiadające co najmniej jedno dziecko do 6. roku życia,
d) osoby posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18. roku życia.
Zakres wsparcia:

 • Wsparcie szkoleniowo – doradcze udzielane przed założeniem działalności gospodarczej:
  – szkolenie „ABC Przedsiębiorczości” – 96 godz.
  – doradztwo indywidualne – 10 h/osoba
 • Przyznanie jednorazowych dotacji max. 24 000,00 zł,
 • Pomostowe wsparcie finansowe max. 1000,00 zł/m-c przez okres do 12 m-cy,
 • Pomostowe wsparcie szkoleniowo – doradcze:
  – wsparcie szkoleniowe – 80 godz.
  – doradztwo indywidualne – 15 godz./osoba

Wartość projektu : 2 899 782,5 zł

Okres realizacji: od 01.01.2017 do 31.07.2018

Realizator: Fundacja na rzecz integracji zawodowej, społecznej oraz rozwoju przedsiębiorczości VIA w partnerstwie z Prywatnym Przedsiębiorstwem Obsługi Regionów Zdzisław Kochanowicz

Kontakt:

Olga Kistowska
tel.: 511 730 576
e-mail: wlasnafirma2017@gmail.com

Strona projektu: przejdź

Własna firma Twoją szansą!

Projekt „Własna firma Twoją szansą!” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Konkurencyjny rynek pracy, Działanie 7.3. Zakładanie działalności gospodarczej.

Grupa docelowa: osoby od 30 roku życia, które:

 • nie pracują (są bezrobotne, poszukujące pracy lub bierne zawodowo);
 • chcą założyć własna firmę;
 • zamieszkują na obszarze województwa opolskiego
 • należą do jednej z grup: kobiet, osób bezrobotnych powyżej 12 miesięcy, osób powyżej 50 roku życia, osób z niepełnosprawnością, osób z wykształceniem średnim lub niższym, osób posiadających co najmniej 1 dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia, migrantów powrotnych i imigrantów;

Zakres wsparcia:

 •  szkolenia m.in. z zakresu przedsiębiorczości, marketingu czy wypełnienia
   dokumentów aplikacyjnych,
 • dwudaniowy obiad oraz przerwę kawową podczas szkoleń,
 • indywidualne wsparcie doradców w wypełnieniu dokumentów aplikacyjnym
   w tym m.in. biznesplanu,
 • uzyskanie do 25 088,94 zł bezzwrotnych środków na otwarcie działalności
   gospodarczej,
 • wsparcie pomostowe podstawowe do 1 000 zł przez pierwsze 6 miesięcy,
 • wsparcie pomostowe przedłużone do 1 000 zł przez do 12 miesięcy,
 • stałe doradztwo z osobami z doświadczeniem w biznesie,
 • zwrot kosztów dojazdów.

Wartość projektu : 3 723 188,48 zł

Okres realizacji: od 02.01.2017 do 30.11.2018

Realizator: Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o. o. w partnerstwie ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Powiatu Sławieńskiego

Kontakt:

Biuro projektu

ul. Rodziewiczówny 18b (pokój nr 2),
48-303 Nysa

576 392 989

dotacjeopolskie@zgd.com.pl

Strona projektu: przejdź