Archiwum kategorii: woj. świętokrzyskie

Program kompleksowego wsparcia osób młodych na świętokrzyskim rynku pracy

Projekt „Program kompleksowego wsparcia osób młodych na świętokrzyskim rynku pracy”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Grupa docelowa: 72 osoby (40 kobiet i 32 mężczyzn), w tym osoby z niepełnosprawnościami, w wieku 15-29 lat bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. Młodzież NEET) oraz nie są zarejestrowane w urzędach pracy (z wyłączeniem grupy określonej dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1 zgodnie z SZOOP POWER), zamieszkałe w województwie świętokrzyskim (w rozumieniu kodeksu cywilnego),

Zakres wsparcia:

• Identyfikacja potrzeb osób młodych pozostających bez zatrudnienia oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy: doradztwo indywidualne zakończone opracowaniem IPD

• Poradnictwo zawodowe grupowe

• Wysokiej jakości szkolenia zawodowe i ICT

• 4 miesięczne płatne staże zawodowe

• Pośrednictwo pracy

Wartość projektu : 1 295403,84 zł

Okres realizacji:01.09.2017 r. – 31.08.2018

Realizator: VISION CONSULTING SP. Z O.O.

Kontakt:

e-mail: wsparciedlamlodych@vision-consulting.pl

Strona projektu: przejdź

Młodzi-aktywni w świętokrzyskim!

Projekt „Młodzi-aktywni w świętokrzyskim!” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Podziałania 10.2.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia.

Grupa docelowa: 72 osoby (37kobiet, 35 mężczyzn)  w wieku 18-29 lat pozostające bez zatrudnienia, w tym 4 osoby z niepełnosprawnościami, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu ( tzw. Młodzież NEET) z  województwa świętokrzyskiego, w szczególności: osoby bierne zawodowo, osoby z niepełnosprawnościami, kobiety, osoby długotrwale bezrobotne osoby o niskich kwalifikacjach

Zakres wsparcia:

1.Diagnoza potrzeb uczestników projektu – (4h x 72osób)

2. Warsztaty z kompetencji społecznych ( 18 godziny x 6 grup)

W RAMACH PROJEKTU UCZESTNIK BĘDZIE MÓGŁ OBRAĆ JEDNĄ Z DWÓCH ŚCIEŻEK

ŚCIEŻKA I:
1. Pośrednictwo pracy (6h x 40 osób)

2. Wysokiej jakości szkolenia dla 36 osób, do wyboru między innymi :

 • Monter OZE z uprawnieniami SEP i obsługą kamery termowizyjnej(96 godz./grupa)
 • Operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC (96 godz./grupa)
 • Monter izolacji budowlanych z kosztorysowaniem w Norma Pro ( 96 godz./.grupa)
 • Wizażystka-Stylistka z obsługą komputera  ( 200 godz./grupa)
 • Kosmetyczka z obsługą komputera  ( 200 godz./grupa)

3.  Płatne staże u przedsiębiorców – 3 miesiące x 36 osób

ŚCIEŻKA II:
1. Szkolenie i doradztwo z zakładania działalności gospodarczej (36 osób) –

 • Szkolenie z zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej (30 godzin/grupa)
 • Doradztwo grupowe (6 godzin/grupa)
 • Indywidualne doradztwo z księgowości, marketingu, prawa odnośnie planowanej działalności gospodarczej (4 godz./ osoba)

2. Wypłata środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości – 32 osoby x  max. 23 398 PLN
3. Wsparcie pomostowe dla osób, które założyły działalność gospodarczą ( 32 osoby x 500zł x 12 miesięcy)

Wartość projektu : 1 747 704,28zł

Okres realizacji: 01.04.2017r. – 31.07.2018r.

Realizator: Consultor Sp. z o.o.

Kontakt:

Ul. Sandomierska 89
25-318 Kielce

Tel. kom.: 500 026 613, 509 897 754

Strona projektu: przejdź

Aktywni na rynku pracy

Projekt „Aktywni na rynku pracy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Podziałania 10.2.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia.

Grupa docelowa: 90 osób (38 kobiet, 52mężczyzn) powyżej 29 roku życia osoby bezrobotne*  i bierne zawodowo znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy tj. należące co najmniej do jednej z poniższych kategorii: osoby po 50 roku życia, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niskimi kwalifikacjami, osoba sprawująca opiekę nad osobą zależną oraz powracająca na rynek pracy po zakończonym okresie sprawowania opieki zamieszkujące w powiatach: ostrowieckim, opatowskim, starachowickim, skarżyskim, koneckim, kieleckim, mieście Kielce w tym:

 • 80% (72 osoby) to osoby bezrobotne, w tym 26 osób długotrwale bezrobotnych
 • 20% (18 osób) to osoby bierne zawodowo
 • 10% (10 osób) to osoby z niepełnosprawnościami
 • 15% (14 osób) to osoby po 50 roku życia **
 • 10% (9 osób) to osoby z  niskimi kwalifikacjami

Zakres wsparcia:

1. Diagnoza potrzeb  – OBLIGATORYJNE (4h x 80 osób, osoby z niepełnosprawnościami będą miały 6h usług)

2. Pośrednictwo pracy – OBLIGATORYJNIE (6h x 90 osób)

3. Szkolenia prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych dla 66 osób, do wyboru między innymi – FAKULTATYWNIE:

4. Staże –  OBLIGATORYJNIE

Wartość projektu :999 592,40 zł

Okres realizacji: 01.04.2017r. – 30.04.2018r.

Realizator: Consultor Sp. z o.o.

Kontakt:

Ul. Sandomierska 89
25-318 Kielce

Kontakt telefoniczny.: 500 026 613, 509 897 754
Kontakt e-mailowy: d.wozniak@consultor.pl, e.prus@consultor.pl

Strona projektu: przejdź

Rozwój z POWERem

Projekt „Rozwój z POWERem” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Grupa docelowa: 120 osób spełniających łącznie następujące kryteria

 • są w wieku 15 – 29 lat
 • nie pracują
 • nie uczą się
 • nie szkolą się
 • zamieszkują na terenie województwa świętokrzyskiego.

Zakres wsparcia:

 • OBLIGATORYJNY
  • Identyfikacja potrzeb – opracowanie IPD
  • Pośrednictwo pracy
  • Szkolenia zawodowe (jedno do wyboru): Specjalista ds. księgowości,
   Przedstawiciel handlowy, Pracownik administracyjno – biurowy, Fryzjer.

  FAKULTATYWNY

  • Poradnictwo zawodowe indywidualne
  • Staże zawodowe – min. 3 miesiące.

Wartość projektu : 1 696 242,24 zł

Okres realizacji: 01.05.2017 r. – 30.09.2018 r.

Realizator: Centrum Szkoleń i Innowacji Sp. z o.o.

Kontakt:

ul. Piotrkowska 12, lok. 807, 25-510 Kielce
tel. kom.: 690 449 880
e-mail: rozwojzpowerem@csi.info.pl

Strona projektu: przejdź

Nowa Praca Nowe Możliwości

Projekt „Nowa Praca Nowe Możliwości” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Świętokrzyskiego Poddziałania 10.2.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia

 

Grupa docelowa:  100 osób po 29 roku życia (60 kobiet i 40 mężczyzn), znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, które pozostają bez zatrudnienia (w tym bezrobotne lub bierne zawodowo) z terenu województwa świętokrzyskiego.

 

Zakres wsparcia:

 • indywidualne poradnictwo zawodowe (opracowanie Indywidualnych Planów Działania)

 • grupowe poradnictwo zawodowe

 • szkolenia

 • 6 miesięczne wsparcie stażowe

 

Wartość projektu : 1 636 123,73 zł

 

Okres realizacji: od 02.01.2017 do 11.06.2018

 

Realizator: Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości

 

Kontakt:

b_kulbicka@kswp.org.pl

tel.: 41 260 46 41

k_monska@kswp.org.pl

tel.: 41 343 17 80

 

Strona projektu: przejdź