Dotacje na rozpoczęcie działalności


dotacje na rozpoczęcie działalności


Dotacje na rozpoczęcie działalności

Wybierz województwo i znajdź bezpłatne szkolenia z zakresu prowadzenia działalności oraz bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej :


Wsparcie skierowane do osób:

 • w wieku 30 lat i więcej
 • pozostających bez pracy (w tym zarejestrowanych w urzędzie pracy jako bezrobotne)
 • zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, z wyłączeniem osób zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.

w szczególności:

 • długotrwale bezrobotnych
 • z niepełnosprawnościami
 • o niskich kwalifikacjach
 • po 50 roku życia
 • kobiet

Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej obejmuje:
 • szkolenia oraz doradztwo (indywidualne i/lub grupowe) umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej
 • przyznanie środków finansowych w postaci dotacji bezzwrotnych na rozpoczęcie działalności gospodarczej do wysokości 6 krotności średniego wynagrodzenia za pracę (około 24 ooo zł)
 • wsparcie pomostowe (niefinansowe oraz finansowe do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę) przez okres 6 – 12 miesięcy prowadzenia działalności

Wyjaśnienie pojęć


 

Fundusze unijne – bezpłatne szkolenia, staże, dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, preferencyjne pożyczki dla firm

Skip to content