bezpłatne szkolenia

Mój pomysł na siebie

Cel:  poprawa sytuacji zawodowej oraz wzrost szans na zatrudnienie u min. 80% uczestników w okresie od 01.10.2017 do 30.06.2019 r.   Osiągnięcie zaplanowanego celu będzie możliwe poprzez przejście

Grupa docelowa: 70 osób (28 kobiet, 42 mężczyzn) tym 6 osób z niepełnosprawnościami w wieku 30 lat i więcej bezrobotnych, w tym osób odchodzących z rolnictwa, biernych zawodowo defaworyzowanych na rynku pracy zamieszkujących na obszarze województwa lubelskiego (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) należących do przynajmniej jednej kategorii osób: 50+, kobiety, osoby niepełnosprawne, osoby o niskich kwalifikacjach, długotrwale bezrobotni.

Zadania: diagnoza kompetencji zawodowych wraz z utworzeniem IPD, grupowe warsztaty aktywizujące oraz szkolenia zawodowe (monter urządzeń energii odnawialnej, doradca ds. OZE, magazynier z obsługą wózków widłowych, pracownik biurowy). Całości dopełni pośrednictwo pracy wraz z 5 miesięcznym stażem, w trakcie, którego uczestnicy przekują zdobytą wiedzę w umiejętności praktyczne, zwiększając swoją pozycję na lokalnym i regionalnym rynku pracy.

Efektem zakończenia całego procesu wsparcia będzie zatrudnienie osób na podstawie umowy o pracę (min. 1 etatu) lub na podstawie umowy cywilno – prawnej na min. 3 m-ce. Takie rozwiązanie pozwoli na osiągnięcie celów działania 9.1 RPO WL na lata 2014 – 2020 tj. Zwiększenia zatrudnienia osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (w tym osób po 50 roku życia, kobiet, osób niepełnosprawnych, osób długotrwale bezrobotnych oraz niskowykwalifikowanych) oraz Poprawy szans na zatrudnienie osób odchodzących z rolnictwa.

Wartość projektu: 1 709 838,72 zł

Okres realizacji: od 01.10.2017 do 30.06.2019 r.

Realizator: FUNDACJA INICJATYW SPOŁECZNYCH
Kontakt:
Królewska 3/17, 20-109 Lublin
tel. 533 555 547
tel. 506 259 774tel. 81 478 51 96, 81 525 05 51

email: mpns@inicjatywyspoleczne.pl

Strona: przejdź

Pasaż finansowy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *