bezpłatne szkolenia

Włącz się! Program aktywizacji społeczno-zatrudnieniowej

Grupa docelowa: 80 Uczestników Projektu (44K; 36M), z obszaru woj. lubelskiego (wg KC), osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społ. lub ubóstwem z powodu niepełnosprawności (100% gr. doc.; w tym os. o znacznym stopniu niepełnospr., os. z niepełnospr. intelektualną oraz sprzężoną), w wieku 18-64 lata, w tym: pozostających bez zatrudnienia, bezrobotnych (wyłącznie III profil pomocy), o niskich kwalifikacjach; oraz otoczenie os. wykluczonych społecznie.

Cel główny projektu:  wzrost integracji społecznej oraz poprawa dostępu do rynku pracy u 80 Uczestników Projektu (44K i 36M), osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z powodu niepełnosprawności (100% gr. doc.), w wieku 18-64 lat, z terenu woj. lubelskiego poprzez: – identyfikację potrzeb oraz pośrednictwo pracy, – wzmocnienie postawy społecznej i poradnictwo psychologiczne, – nabycie i podwyższenie kwalifikacji i kompetencji zawodowych, – nabycie doświadczenia zawodowego; co jest spójne z Strategią Rozwoju Woj. Lubelskiego do roku 2020, Strategią Europa 2020, Strategią rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wsch. do roku 2020.

Główne rezultaty projektu: 1. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu (32/18K/14M). 2. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu (36/20K/16M). 3. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) (25/14K/11M).

Główne zadania w projekcie: 1. Opracowanie Indywidualnej Ścieżki Reintegracji/Indywidualnego Planu Działania (IPD). 2. Aktywizacja społeczna. 3. Aktywizacja edukacyjna. 4. Aktywizacja zawodowa.

Wartość projektu: 1 641 062,58 zł

Okres realizacji: od 1.09.2017 do 30.04.2019

Realizator:INSTYTUT ORGANIZACJI PRZEDSIĘBIORSTW I TECHNIK INFORMACYJNYCH INBIT SP. Z O.O.
Kontakt:

tel. 502 634 588
ul. Długa 5/2
20-346 Lublin
E-mail: lublin@inbit.pl

Strona: przejdź

Pasaż finansowy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *