Bezpłatne szkolenia unijne

Aktywizacja nową szansą dla niepełnosprawnych

Głównym celem projektu „Aktywizacja nową szansą dla niepełnosprawnych” jest zaktywizowanie społeczno-zawodowe min. 56% spośród 60[36K/24M] osób fizycznych – osób niepełnosprawnych wykluczonych (w tym dotkniętych ubóstwem) lub zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących (w rozumieniu K.C.) obszary powiatów: m. Lublin, m. Zamość oraz pow. łęczyńskiego woj. lubelskiego; poprzez kompleksowe wsparcie odpowiadające zdiagnozowanym potrzebom UP prowadzące do podjęcia zatrudnienia przez min.30%UP

Grupa docelowa: osoby wykluczone (w tym dotknięte ubóstwem) lub osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu woj. lubelskiego, zamieszkujące (w rozumieniu K.C.) na obszarze powiatów o najwyższym udziale osób niepełnosprawnych wśród ogółu bezrobotnych, tj. m. Lublin, m. Zamość oraz pow. łęczyńskiego woj. lubelskiego, w tym w szczególności osoby bezrobotne- wyłącznymi odbiorcami będą w 100% osoby z niepełnosprawnościami, tj. osoby niepełnosprawne w tym z zaburzeniami psychicznymi. W szczególności będą to os. pozostające bez zatrudnienia, szczególnie długotrwale oraz bierne zawodowo. Wsparcie skierowane jest przede wszystkim do os. o niskich kwalifikacjach i bez doświadczenia zawodowego, w wieku po 50rż.

Efekty projektu

Wymiernym efektem projektu będzie osiągnięcie następujących wskaźników:

  • uzyskanie kwalifikacji po opuszczeniu programu-min.33%uczestników projektu (20 osób) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
  • Po opuszczeniu programu-min.45% uczestników projektu (27 osób) .min.27 uczestników projektu zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym będzie poszukiwać pracy
  • Po opuszczeniu programu min.30% uczestników projektu (18 osób) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym podejmie pracę (łącznie z pracującymi na własny rachunek).

Realizacja projektu przyczyni się do integracji społecznej min.56% uczestników skutkującej podjęciem zatrudnienia przez min.30%UP.

Wartość projektu: 996 356,50 zł

Okres realizacji: 09.2017-04.2018

Realizator: NAVIGATOR INTERNATIONAL Sp. z o.o

Kontakt:

e-mail: aktywizacja-dla-niepelnosprawnych@navigator.edu.pl

Strona projektu: przejdź

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *