Bezpłatne szkolenia unijne

Aktywni mogą więcej!

Projekt „Aktywni mogą więcej!” realizowany w ramach realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020: Oś Priorytetowa 10 – Regionalny rynek pracy, Działanie 10.2 – Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia

Grupa docelowa: 60 osób (36 kobiet i 24 mężczyzn) powyżej 29 roku życia (tj. od dnia 30 urodzin), zamieszkujących wyłącznie na obszarze subregionu elbląskiego województwa warmińsko-mazurskiego (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego; subregion elbląski obejmuje powiaty: braniewski, działdowski, elbląski, iławski, nowomiejski, ostródzki, m. Elbląg),bezrobotnych (zarejestrowanych w urzędzie pracy) lub biernych zawodowo (tzn. takich, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej – nie pracują i nie są bezrobotne), posiadających niskie kwalifikacje (z wykształceniem maksymalnie zasadniczym zawodowym lub średnim ogólnokształcącym/zawodowym).

Zakres wsparcia:

 • Poradnictwo zawodowego połączone z opracowaniem/aktualizacją Indywidualnego Planu Działania
  wsparcie w ilości 12 godzin (4 spotkania z doradcą zawodowym x 3 godziny, spotkania średnio 1 raz w tygodniu)
  zwrot kosztów dojazdu;
 • Pośrednictwo pracy – 6 godzin (3 spotkania z pośrednikiem pracy x 2 godziny, spotkania odbędą się w pierwszym, drugim i ostatnim miesiącu udziału danej osoby w projekcie);
  zwrot kosztów dojazdu;
 • Szkolenia prowadzące do uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji, zakończonego egzaminem zewnętrznym oraz możliwością uzyskania uznanego na rynku certyfikatu – wybór szkolenia nastąpi na etapie opracowania IPD; wnioskodawca nie ogranicza tematyki szkoleń, ponieważ uniemożliwi to elastyczne reagowanie na potrzeby szkoleniowe UP, które będą znane dopiero w okresie realizacji projektu; szkolenia będą zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem UP oraz zdiagnozowanymi potrzebami na rynku pracy.
  w ramach wsparcia zostanie utworzone maksymalnie 6 grup szkoleniowych średnio 10 osobowych;
  każde szkolenie zostało przewidziane na 120 godzin zajęć (15 spotkań x 8 godzin, spotkania średnio 4 x w tygodniu, łącznie 4 tygodnie);
  -materiały szkoleniowe;
  -profesjonalna kadra trenerska;
  -zaświadczenie -o ukończeniu szkolenia;
  -egzamin zewnętrzny oraz możliwość uzyskania uznanego na rynku certyfikatu;
  -stypendium szkoleniowe za każdą godzinę obecności na szkoleniu;
  -zwrot kosztów dojazdu;
 • Staż zawodowy (5 miesięczny), 8 godzin na dobę, 40 godzin tygodniowo; a w przypadku osób zaliczanych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności – 7 godzin na dobę, 35 godzin tygodniowo; miejsce odbywania stażu będzie powiązane z tematyką szkolenia, w którym wziął udział UP; badanie lekarskie; NNW stypendium stażowe.

Wartość projektu : 1 046 256,00 zł

Okres realizacji: od 01.01.2017 do 31.12.2017

Realizator: PLUSK POLSKA Sp. z o.o. sp. k.

Kontakt:

Biuro projektu

Grunwaldzka 2, piętro I, pokój 15

82-300 Elbląg

tel. 790-390-236

biuro.elblag@plusk24.pl

Strona projektu: przejdź

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *