Archiwum kategorii: wsparcie dla bezrobotnych

Wsparcie dla bezrobotnych w ramach projektów finansowanych ze środków funduszy europejskich realizowanych na terenie Twojego województwa

Nie bądź elwer, idź do pracy! – program zwiększania aktywności zawodowej osób powyżej 30 roku życia na Śląsku

CELEM GŁÓWNYM projektu jest wzrost, w okresie  aktywności zawodowej 76K i 64M, powyżej 30 r.ż., bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo, zam. (w roz. KC) woj. śląskie, będących osobami znajdującymi się w najtrudniejszej syt. na rynku pracy.

GŁ. REZULTATY: min: – 77os. pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek po opuszczeniu programu, – 47os., które uzyskają kwalifikacje po opuszczeniu programu – wskaźniki efektywności zatrudnieniowej dla poszczególnych podgrup.

PROJEKT KIERUJE WSPARCIE DO: – 22 os. biernych zaw. – 118 os. bezrobotnych w tym dodatkowo: – 10os. dł. bezrobotnych – 28os. w wieku 50+ – 14os. niepełnosprawnych – 80os. o niskich kwalifikacjach – 8K nie należących do żadnej z ww. grup.

ZADANIA: 1. Indywidualne wsparcie doradcze 2. Indywidualne i kompleksowe pośrednictwo pracy 3. Kursy/szkolenia umożliwiające nabycie kwalifikacji i/lub kompetencji zawodowych 4. Staże zawodowe

 

Wartość projektu: 1 714 797,89 zł

Okres realizacji:1.03.2018-29.02.2020

Realizator: SENSE CONSULTING SP. Z O.O.
Kontakt:

Biuro w Katowicach
ul. Mickiewicza 15, p. 503, 40-951 Katowice

Strona: przejdź

Trójkąt aktywizacji

Cel główny: Wzrost aktywności zawodowej na rynku pracy osób po 30 roku życia (od dnia 30 urodzin), które są bezrobotne (lub nieaktywne zawodowo), znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy zamieszkujące na obszarach rewitalizowanych ZIT Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego dzięki kompleksowemu wsparciu dostosowanemu do potrzeb tych osób.

Grupa docelowa: 72 osoby (36 kobiet – K i 36 mężczyzn – M), powyżej 30 roku życia (od dnia 30 urodzin), które są bezrobotne (lub nieaktywne zawodowo), znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy.

Główne rezultaty: -kryterium efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 30% – 43% (w zależności od grupy objętej wsparciem) -uzyskanie kwalifikacji zawodowych przez minimum 33% uczestników projektu

Główne zadania: 1. Wsparcie identyfikacyjno-doradcze 2. Wsparcie szkoleniowe 3. Staże zawodowe 4. Pośrednictwo pracy

Wartość projektu: 981 435,6 zł

Okres realizacji:01.01.2018-28.02.2019

Realizator: ŁĘTOWSKI CONSULTING SZKOLENIA , DORADZTWO , ROZWÓJ MATEUSZ ŁĘTOWSKI
Kontakt:

 tel.  728 450 31

email: trojkataktywizacji@letowskiconsulting.pl 

Strona: przejdź

 

PRACA-Pośrednictwo, Rozwój, Aktywność, Cel, Aktywizacja

Cel:  zwiększenie zatrudnienia osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP z pow.chojnickiego.

Grupa docelowa: 155 osób,110K/45M zamieszkujących powiat chojnicki,w tym co najmniej 16(12K/4M)osób z niepełnosprawnościami, bezrobotni należący do wszystkich grup tj.:50+,kobiety,długotrwale bezrobotni,ON,o niskich kwalifikacjach znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku.Zakładając wdrażanie kompleksowych rozwiązań w zakresie aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy,skierowanych wyłącznie do osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku i stworzonych indywidualnie dla każdego wsparcia na podstawie indywidualnej diagnozy,które bez udziału w nich mają najmniejszą szansę na rozwiązanie dotykających je problemów,w szczególności osób z niepełnosprawnościami z obszarów o wysokiej stopie bezrobocia.

Zadania: poszukiwanie pracy,szkolenie z podnoszenia kompetencji o charakterze zawodowym-doradztwo zawodowe,stworzenie IPD dla każdego uczestnika projektu,organizacja kursów i szkoleń, monitoring zawodów na które jest deficyt na rynku pracy,nabywanie nowych kwalifikacji zawodowych lub organizacja kursów podwyższających posiadane kwalifikacje lub je zmieniające.Dzięki stałej asyście pośrednika pracy zostanie osiągnięta efektywność zatrudnieniowa na poziomie 45% ogółu uczestników.W ramach projektu zostaną zapewnione materiały szkoleniowe,zwrot kosztów dojazdu na wsparcie w ramach projektu,opieka nad dziećmi i osobami zależnymi,catering podczas szkoleń i kursów,stypendium szkoleniowe,staże,styp.stażowe.W ramach projektu wsparcie będzie kierowane do osób niepełnosprawnych w tym samym zakresie.

Wartość projektu : 1 974 657,06 zł

Okres realizacji: 01.08.2017 – 31.12.2019

Realizator: CONSULTING FIRMA DORADCZO – SZKOLENIOWA JULITA ORŁOWSKA – SZCZEPAŃSKA

Kontakt:

tel. 52 334 56 59

szkolenia@fds-consulting.eu

Strona: przejdź

Pasaż finansowy

Akademia zatrudnienia 2

Grupa docelowa: 145 osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP z powiatu bytowskiego,kościerskiego i lęborskiego.

Cel:  podniesienie zdolności do zatrudnienia 145 osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP Bytów, Lębork, Kościerzyna poprzez nabycie kwalifikacji/kompetencji zawodowych w wyniku udziału w szkoleniach/kursach zawodowych oraz/lub nabycie umiejętności praktycznych i doświadczenia zawodowego w wyniku udziału w stażach przyuczających do zawodu.

Działania: identyfikacja potrzeb i diagnozowanie możliwości doskonalenia zawodowego, predyspozycji i problemów zawodowych uczestników projektu;indywidualne doradztwo lub poradnictwo zawodowe lub wsparcie psychologiczne mające na celu pomoc w określeniu ścieżki zawodowej; zawodowe poradnictwo grupowe połączone z elementami technik aktywnego poszukiwania pracy- dot. m.in. wizerunku przed rozmową kwalifikacyjną i autoprezentacja, sporządzania CV i listu motywacyjnego,technik i metod aktywnego poszukiwania pracy,informacji nt. lokalnego i regionalnego rynku pracy; szkolenia i kursy zawodowe kończące się uzyskaniem przez uczestników projektu kwalifikacji/kompetencji zawodowych; max. 6m-czne staże przyuczające do zawodu.

Najważniejszymi efektami realizacji projektu będzie uzyskanie przez co najmniej 35% uczestników projektu kwalifikacji zawodowych oraz osiągnięcie wskaźnika efektywności zatrudnieniowej mierzonego w stosunku do uczestników projektu co najmniej na poziomie 45%.

Wartość projektu : 1 999 259,52 zł

Okres realizacji: 01.09.2017 – 29.02.2020

Realizator: PRYWATNE CENTRUM EDUKACYJNE MARMOŁOWSKI S.C. ALICJA MARMOŁOWSKA, EWA MARMOŁOWSKA

Kontakt:

tel. 796 005 035

Strona: przejdź

Pasaż finansowy

Na fali

GRUPA DOCELOWA: 100 osób [60K/40M] bezrobotnych zarejestrowanych w wieku 30 lat i więcej zamieszkujących (wg KC) obszar o wysokiej stopie bezrobocia w woj. pomorskim [WP], tj. powiat słupski, należących do co najmniej jednej z poniższych grup: – osoby w wieku 50 lat i więcej (min. 15% GD, tj. 15 os.) – kobiety (60% GD, tj. 60 os.) – osoby z niepełnosprawnościami (min. 15% GD, tj. 15 os.) – osoby długotrwale bezrobotne (min. 10% GD, tj. 10 os.) – osoby o niskich kwalifikacjach. (min 30% GD, tj. 30 os.)

Cel: aktywizacja zawodowa 100 osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP, należących do wszystkich następujących grup: -osoby powyżej 50 roku życia, -kobiety, -osoby długotrwale bezrobotne, -osoby o niskich kwalifikacjach, -osoby z niepełnosprawnościami. Grupa osób z niepełnosprawnościami stanowi 15% grupy docelowej projektu. Cele szczegółowe: 1) uzyskanie kwalifikacji zawodowych przez min. 40% uczestników proj., 2) uzyskanie zatrudnienia przez min. 45% uczestników proj. zgodnie z zaplanowaną efektywnością zatrudnieniową.

Działania: -poradnictwo zawodowe z IPD przy wykorzystanu narzędzia WOPZ, -grupowe poradnictwo – warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, -doradztwo psychologiczne, -przeprowadzenie szkoleń zawodowych, – staże zawodowe, -pośrednictwo pracy, -dodatek relokacyjny.

Rezultaty: uzyskanie kwalifikacji zawodowych przez min. 40% UP i podjęcie zatrudnienia oraz jego utrzymanie przez okres co najmniej 3 miesięcy przez min. 45% UP.

Wartość projektu : 1 286 518,37 zł

Okres realizacji: 01.09.2017 – 30.09.2018

Realizator: EUROSOLUTIONS JAN DYMEK

Kontakt:

Aleja 3-go Maja 44 (pok. 19)
SŁUPSK 76-200

d.osowska@biuroprojektu.eu
tel. 502 630 525

k.kalinowska@biuroprojektu.eu

Strona: przejdź

Pasaż finansowy