Archiwum kategorii: woj. wielkopolskie

Aktywni na wielkopolskim rynku pracy!

Projekt „Aktywni na wielkopolskim rynku pracy!” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6. Rynek Pracy, Działanie 6.2 Aktywizacja Zawodowa.

Grupa docelowa: 50 osób bezrobotnych, poszukujących pracy i biernych zawodowo, defaworyzowanych na rynku pracy powyżej 29 roku życia, w tym w szczególności osób o niskich kwalifikacjach, osób w wieku 50 lat i więcej i osób niepełnosprawnych, mieszkańców wiejskich obszarów funkcjonalnych wymagających wsparcia procesów rozwojowych – zgodnie z OSI, z wymienionych powiatów woj. wielkopolskiego: śremski, średzki, słupecki, wrzesiński, gnieźnieński, kościański, grodziski.

Zakres wsparcia:

  • Identyfikacja potrzeb uczestników projektu– indywidualne spotkania z doradcą zawodowym celem zidentyfikowania potrzeb uczestników w zakresie wsparcia, jakie ma być mu udzielone w ramach projektu.
  • Poradnictwo zawodowe- szkolenie z aktywnego poszukiwania pracy- zajęcia grupowe, których celem jest nabycie umiejętności z zakresu aktywnego poszukiwania pracy, autoprezentacji, poznanie szans i zagrożeń występujących na współczesnym rynku pracy
  • Szkolenia zawodowe – kurs przygotowujący do pracy w określonym zawodzie kończący się egzaminem i otrzymaniem certyfikatu. Udzielone wsparcie będzie zgodne z potrzebami lokalnego rynku pracy i dotyczy zawodów deficytowych wynikających z badań PUP
  • 3-miesięczne staże zawodowe – celem stażu zawodowego u przedsiębiorcy jest nabycie lub uzupełnienie doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu. Przy doborze stażu będą brane pod uwagę zarówno dotychczasowe kwalifikację jak i kwalifikacje zdobyte w ramach projektu.
  • Pośrednictwo Pracy– indywidualne spotkania z pośrednikiem pracy. Celem pośrednictwa pracy jest wybór zawodu dla każdego Uczestnika Projektu zgodnie z jego kompetencjami i kwalifikacjami, obejmujące m.in. udzielenie pomocy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia, poszukiwanie ofert pracy, inicjowanie i organizowanie kontaktów z pracodawcami.

Wartość projektu: 588 114,12 zł

Okres realizacji: od 01.11.2016 r. do 31.10.2017

Realizator: PLUSK POLSKA Sp. z o.o. sp. k.

Kontakt:

Biuro projektu

60-161 Poznań, ul. Jawornicka 8

II piętro, pokój nr 223

TEL.  535 560 713

MAIL    biuro.poznan@plusk24.pl

Strona projektu: przejdź