Archiwum kategorii: woj. wielkopolskie

CZAS NA ZMIANĘ! KOMPLEKSOWY PROGRAM AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ OSÓB Z TERENU GMINY BLIZANÓW, ODOLANÓW ORAZ PRZYGODZICE

Projekt „CZAS NA ZMIANĘ! KOMPLEKSOWY PROGRAM AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ OSÓB Z TERENU GMINY BLIZANÓW, ODOLANÓW ORAZ PRZYGODZICE”  realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020

Grupa docelowa: 75 osób bezrobotnych i biernych zawodowo zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkałych na terenie Gminy Blizanów, Przygodzice, Odolanów w województwie wielkopolskim.

Zakres wsparcia:

•    Diagnoza i utworzenie IPD (2h/uczestnika)
•    Trening kompetencji i umiejętności społecznych – poradnictwo psychologiczne grupowe realizowane w 12-13 osobowych grupach po 18h/grupę i indywidualne (4h/uczestnika)
•    Poradnictwo prawne i obywatelskie oraz mediacje rodzinne (5h/uczestnika)
•    Trening aktywności zawodowej – zajęcia indywidualne (2h/uczestnika), grupowe realizowane w 12-13 osobowych grupach po 12h/grupę
•    Kursy/szkolenia – 1gr; wymiar max do 120h
•    Staże zawodowe – 3 miesięczne
•    Pośrednictwo pracy (5h/uczestnika)

Wartość projektu:

Okres realizacji: 01.06.2017 r. – 30.11.2018 r.

Realizator: EDUFIN Sp. z o.o.

Kontakt:

ul. Słowackiego 14 (I piętro)
63-300 Pleszew
Godziny otwarcia: 9.00 – 17.00
email:     biuro@edufin.eu
Tel: 537 245 510

Strona projektu: przejdź

ZAPROJEKTUJ SUKCES! Projekt aktywizacji zawodowej pozostających bez zatrudnienia mieszkańców subregionu pilskiego

Projekt ZAPROJEKTUJ SUKCES! Projekt aktywizacji zawodowej pozostających bez zatrudnienia mieszkańców subregionu pilskiego realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Grupa docelowa: 

 • zamieszkujących na terenie subregionu pilskiego (powiat chodzieski, czarnkowsko – trzcianecki, pilski, wągrowiecki i złotowski)
 • posiadających niskie kwalifikacje tj. wykształcenie co najwyżej średnie
 • w wieku powyżej 29 roku życia
 • bezrobotnych, poszukujących pracy i biernych zawodowo

W SZCZEGÓLNOŚCI do:

 • kobiet
 • osób niezarejestrowanych w Urzędzie Pracy

Zakres wsparcia:

 • szkolenia zawodowe plus stypendium szkoleniowe
 • płatne staże
 • opieka mentora
 • pomoc w zakresie określenia ścieżki zawodowej
 • pośrednictwo pracy
 • dofinansowanie przejazdów z miejsca zamieszkania do miejsca szkolenia
 • środki na zmianę miejsca zamieszkania – bon na zasiedlenie

Wartość projektu: xxx zł

Okres realizacji: 01.07.2017 – 31.12.2018

Realizator: JMM Mariusz Lewandowski

Kontakt:

Juliusza Kossaka 118

64-920 Piła

Tel. 67 350 53 35

Tel. 575 543 900

Tel. 67 350 53 31

Faks: 61 654 90 30

projektsukces@jmm.net.pl

Strona projektu: przejdź

Przedsiębiorczość i kwalifikacje sposobem na kryzys zawodowy w południowej Wielkopolsce

Projekt „Przedsiębiorczość i kwalifikacje sposobem na kryzys zawodowy w południowej Wielkopolsce” w ramach Poddziałania 6.5 „Doskonalenie kompetencji osób pracujących i wsparcie procesów adaptacyjnych” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego

Grupa docelowa: 90 osób w wieku aktywności zawodowej przewidzianych do zwolnienia, zagrożonych zwolnieniem z pracy lub zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy w wyniku procesów restrukturyzacyjnych, adaptacyjnych i modernizacyjnych przedsiębiorstw zamieszkujących powiaty: kaliski, miasto Kalisz, kępiński, krotoszyński, ostrowski, ostrzeszowski, pleszewski.

Zakres wsparcia:

 • Kursy ponoszące kwalifikacje zawodowe – 30 osób;

-wybór kursu będzie wynikał z Indywidualnego Planu Działania uczestnika projektu,

– kursy zakończą się egzaminem oraz nadaniem certyfikatu/uprawnień.

-Staże zawodowe – czas trwania 5 miesięcy – dla 30 osób, które ukończą kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe.

 • Wsparcie finansowe na założenie własnej działalności gospodarczej w formie dotacji połączone ze   wsparciem doradczo – szkoleniowym

-szkolenia z zakresu zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej (76 h) dla 60 osób,bezzwrotna dotacja na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej w wysokości 23 000,00 PLN dla 45 osób.

Wartość projektu : 3 590 246,70 zł

Okres realizacji: od 31.12.2016 r. do 31.08.2018 r.

Realizator: Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Ostrowie Wielkopolskim

Kontakt:

UL. BUDOWLANYCH 5
63-400 OSTRÓW WIELKOPOLSKI
tel/fax: 62 736 10 27

tel. 62 735 06 68
e-mail do biura projektu: przedsiebiorczosc@euro.ctiw.pl

Strona projektu: przejdź

Wyjdź z bezrobocia!

Projekt „Wyjdź z bezrobocia!” realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 6 Rynek pracy, Działanie 6.2. Aktywizacja zawodowa.

 

Grupa docelowa: 60 osób bezrobotnych, poszukujących pracy oraz biernych zawodowo, defaworyzowanych na rynku pracy w wieku powyżej 29 lat, zamieszkujących w rozumieniu KC na terenie województwa wielkopolskiego, wiejskie obszary funkcjonalne wymagające wsparcia procesów rozwojowych na terenie powiatów: słupeckiego, kolskiego, tureckiego, wrzesińskiego, średzkiego, jarocińskiego.

 

Zakres wsparcia:

 • Identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia: informacje, poradnictwo zawodowe, doradztwo w kwestii dalszego rozwoju zawodowego
 • Poradnictwo zawodowe.
  Wsparcie w tym zakresie będzie obejmować m.in. analizę sytuacji osoby z uwzględnieniem zainteresowań, predyspozycji i kompetencji, analizę możliwości zawodowych, zalecenia dotyczące dalszego postępowania (w tym wybór odpowiedniego szkolenia zawodowego).
 • Wsparcie psychologiczno-doradcze (mentoring).
  Spotkania indywidualne uczestników, które mają na celu: analizę mocnych i słabych stron uczestnika projektu, wsparcie przy podejmowanych przez uczestnika projektu wyzwaniach, stymulowanie kreatywności, rozwijanie samoświadomości, dążenie do samorealizacji.
 • Szkolenia zawodowe dostosowane do każdego uczestnika na podstawie IPD. Grupy szkoleniowe po 10 osób, 120 h/ grupę, 15 spotkań x 8h.
  Tematyka szkoleń: Specjalista ds. marketingu internetowego Konsultant ds. ślubów Projektant wnętrz Szkolenia zawodowe zakończą się egzaminem i uzyskaniem certyfikatu VCC potwierdzającego nabycie, podwyższenie lub dostosowanie kompetencji i kwalifikacji, niezbędnych na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb osoby.
 • Trzymiesięczny płatny staż zawodowy Staż będzie trwał 3 miesiące, 5 dni w tygodniu, 8 h dziennie.
  Miejsca odbywania stażu będą dobierane adekwatnie do potrzeb uczestników oraz w oparciu o ich IPD. Każdy z uczestników otrzyma stypendium stażowe oraz dokument potwierdzający odbycie stażu.
 • Indywidualne pośrednictwo pracy
  Wsparcie w formie bezpośredniego kontaktu z pośrednika z uczestnikiem projektu w celu przedstawienia propozycji odpowiedniej pracy.

 

Wartość projektu: 936 529, 95  zł

Okres realizacji: od 01.01.2017 do 31.10.2017

Realizator: O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o. o.

 

Kontakt:

Telefon : 665-990-221

e-mail : wyjdzzbezrobocia@okcjo.com.pl

 

Strona projektu: przejdź

Czas zmian!

Projekt „ Czas zmian!” realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 6 Rynek pracy, Działanie 6.2. Aktywizacja zawodowa.

 

Grupa docelowa:  72 osób (44 kobiet oraz 28 mężczyzn) powyżej 29 roku życia bezrobotnych, poszukujących pracy i biernych zawodowo o niskich kwalifikacjach zamieszkujących na wiejskich obszarach funkcjonalnych wymagających wsparcia procesów rozwojowych powiatów: chodzieskiego, czarnkowsko-trzcianeckiego, międzychodzkiego, wolsztyńskiego, nowotomyskiego, grodziskiego, kościańskiego, woj. wielkopolskiego.

 

Zakres wsparcia:

• Opracowanie Indywidualnego Planu Działania: podczas indywidualnych spotkań każdy Uczestnik/Uczestniczka projektu z pomocą Doradcy Zawodowego zanalizuje własne potrzeby i możliwości, aby następnie dobrać odpowiednie metody nauczania i dostosować działania do sytuacji osobistej Uczestnika/Uczestniczki Projektu i lokalnego rynku pracy.

• Indywidualne Poradnictwo zawodowe : indywidualne spotkanie z Doradcą Zawodowym w trakcie którego Uczestnicy/Uczestniczki projektu zaplanują rozwój kariery zawodowej.

• Szkolenia zawodowe: każdy Uczestnik/Uczestniczka dokona wyboru 1 z 3 proponowanych szkoleń: specjalista do spraw budownictwa energooszczędnego, specjalista do spraw logistyki, specjalista do spraw projektowania i produkcji mebli.

• Staż zawodowy: będzie powiązany z tematyką wybranego szkolenia zawodowego przez okres 3 miesięcy.

• Indywidualne pośrednictwo pracy: pomoc Uczestnikowi/Uczestniczce projektu w znalezieniu zatrudnienia.

 

Wartość projektu : 939 294,00 zł

 

Okres realizacji: od 01.01.2017 do 31.10.2017

 

Realizator: VISION CONSULTING Sp. z o.o

 

Kontakt:

Email: czaszmian@vision-consulting.pl
Tel: 514-297-761

Strona projektu: przejdź