Archiwum kategorii: dotacje na rozpoczęcie działalności

Dotacje na rozpoczęcie działalności w ramach projektów finansowanych ze środków funduszy europejskich realizowanych na terenie Twojego województwa

Samozatrudnienie szansą powrotu na rynek pracy

Cel: Zwiększenie liczby o 51 nowych i trwałych miejsc pracy w regionie woj.lub. oraz wzrost przedsiębiorczości o 42 nowo powstałych przedsiębiorstw  do 02.2019 poprzez aktywizację 50os. niezatrud.z woj. lub. (30K,20M) w zakresie działań tj. Szkolenia i doradztwo z zakresu zakładania i prowadz. działalności gosp. [DG],przyznanie środków finans. na rozwój przeds.,wsparcie pomost.

Główne rezultaty: -liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gosp.-51 (kryt.prem.1). Min. 20% przeds. powstałych wskutek przyznania wsparcia finans. na rozpoczęcie DG zostana utworzone dodtakowe miejsca pracy w okresie 12mcy od dnia ich utworz. -zostaną utworzone dodatkowe miejsca pracy przez U, którzy dzięki środkom EFS założą własną DzG i utworzoną dodatkowe miejsca pracy dla innych os. w sektorach białej gosp. (tj. sektor związany z lecznictwem,ochrona zdrowia,farmaceutyczne, usługi medyczno-opiekuńcze,przemysł produktów med.) i/lub zielonej gosp. (poza rolnictwem) tj. sektory związane z transportem zbiorowym, odnawialnymi źródłami energii, gosp. odpadami (kryt. prem.2)

Grupa docelowa: 50os.fizycznych(30K/20M) w wieku 30lat i więcej z terenu woj.lub,pozostające bez pracy(w tym zarejestr w UP jako bezrobotne),zamierzające rozpocząć prowadz. DG z wyłącz. os.zarejestr. w KRS,CEIDGlub prowadzących działalność na podst. odrębnych przepisów w okresie 12m-ypoprzedz. dzień przystąpienia do proj.Ww.os.należą co najmniej do jednej z następujących gr: powyżej 50 r.ż,kobiety,z niepełnospr,długotrwale bezrob.,o niskich kwalifik. oraz os.oodchodzące z rolnictwa planujące rozpocząć prowadzenie pozarol. działalności gospod. tzn. zarejestr. w PUP/MUP jako os.bezrobotna,prowadzącego indyw. gosp.rolne do wielkości 2ha przelicz.,ubezpiecz w KRUS,dla którego został ustalony I lub II (profil pomocy) należące do jednej z w/w kategorii os. Zad.:Szkolenia i doradztwo z zakresu zakładania i prowadz. działalności gosp. [DG],przyznanie środków finans. na rozwój przedsiębiorstwa, wsparcie pomostowe

Wartość projektu: 1 974 629,47 zł

Okres realizacji: od 01.09.2017 do 28.02.2019 r.

Realizator: LUBELSKA IZBA RZEMIEŚLNICZA W LUBLINIE
Kontakt:
ul. Chopina 5, 20-026 Lublin
tel.: 81 534 77 33, 81 479 93 06
fax: 81 534 77 33
e-mail: lir.lublin@wp.pl

Strona: przejdź

Pasaż finansowy

Lubelskie = Przedsiębiorcze

CEL: Utworzenie 65 nowych i trwałych miejsc pracy na terenie WL poprzez wsparcie szkol.-doradcze dla 60 osób (36 K i 24 M), udzielenie dotacji na rozpoczęcie DG i wsparcie pomostowe dla 54os(32K,22M), pozostających bez pracy, w wieku 30 lat i więcej, zamieszkałych na terenie WL do 31.03. 2019r. Rezultatem projektu jest : Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej- 65.

Grupa docelowa: 60 osób fizycznych (36K,24M) w wieku 30 lat i więcej zamieszkujących na terenie WL w rozumieniu KC, pozostających bez pracy (w tym zarejestrowanych w urzędzie pracy jako bezrobotne), zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, z wyłączeniem osób zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospod. lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu. Ww. osoby należą co najmniej do jednej z następujących grup: a) osoby w wieku powyżej 50 roku życia, b) kobiety, c) osoby z niepełnosprawnościami, d) osoby długotrwale bezrobotne, e) osoby o niskich kwalifik.

Zadania: 1. Szkolenia i doradztwo m.in. z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, marketingu, księgowości, analizy rynku itp. 2. Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości ok. 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia za pracę w gospodarce narodowej. 3. Wsparcie pomostowe w postaci indywidualnych szkoleń specjalistycznych oraz w postaci finansowej.

Wartość projektu: 2 696 188,8 zł

Okres realizacji: od 01.11.2017 do 30.09.2019 r.

Realizator: CENTRUM SZKOLEŃ I INNOWACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Kontakt:

Aleje Racławickie 8, II piętro, lokal 18A
20-037 Lublin

kom.: +48 512 895 437
tel.: +48 81 534 60 98
fax: +48 81 533 78 29

Strona: przejdź

Pasaż finansowy

I Ty możesz mieć własną firmę!

Cel: wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i samozatrudnienia wśród 50 ucz. (26K i 24M) pozostających bez pracy, z terenu powiatów lubartowskiego, świdnickiego, kraśnickiego, opolskiego i ryckiego, m. Biała Podlaska,bialski, radzyński, włodawski, chełmski, m. Chełm, janowski, hrubieszowski, zamojski, m. Zamość, krasnostawski, poprzez wsparcie doradczo-szkoleniowe, finansowe i pomostowe prowadzące do uzyskania zatrudnienia przez 80% ucz. w postaci własnej działalności gospodarczej do końca XII 2018r.

Grupa docelowa: 50 os. w wieku 30 lat i więcej z terenu woj. lubelskiego (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego), pozostających bez pracy (w tym zarejestrowane w urzędzie pracy jako bezrobotne) zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, z wyłączeniem osób zarejestrowanych w KRS, CEiDG lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów(w tym mi.in. działalność adwokacją, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu. Ww.osoby należą co najmniej do jednej z następujących grup: a) os. powyżej 50 rż., kobiety, os. z niepełnosprawnościami, os.długotrwale bezrobotne, os. o niskich kwalifikacjach.

Zadania: wsparcie doradczo – szkoleniowe, wraz z przyznaniem dotacji oraz wsparcia pomostowego na okres 12 miesięcy.

Dzięki realizacji projektu 40 osoby uzyska zatrudnienie w związku z przyznaniem bezzwrotnych środków na podjęcie działalności gospodarczej, dodatkowe 8 zostanie zatrudnionych w dodatkowych miejscach pracy utworzonych w okresie 12 miesięcy od momentu powstania firmy.

Wartość projektu: 1943168,64 zł

Okres realizacji: od 01.09.2017 do 31.12.2018 r.

Realizator: EDOTUR SP. Z O.O.
Kontakt:
ul. Wieniawska 6/25; 20-071 Lublin
533 345 416
r.manko@edotur.pl

Strona: przejdź

Pasaż finansowy

Kobieta przedsiębiorcza

Cel: wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i samozatrudnienia wśród 50 kobiet pozostających bez pracy, z terenu województwa lubelskiego poprzez wsparcie doradczo-szkoleniowe, finansowe i pomostowe, w tym uzyskanie zatrudnienia przez 80% K w postaci własnej działalności gospodarczej do końca XII 2018r.

Grupa docelowa: kobiety w wieku 30 lat i więcej z terenu woj. lubelskiego, pozostających bez pracy (w tym zarejestrowane w urzędzie pracy jako bezrobotne) zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, z wyłączeniem osób zarejestrowanych w KRS, CEiDG lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.

Zadania: wsparcie doradczo – szkoleniowe, wraz z przyznaniem dotacji oraz wsparcia pomostowego na okres 12 miesięcy. Dzięki realizacji projektu 40 osoby uzyska zatrudnienie w związku z przyznaniem bezzwrotnych środków na podjęcie działalności gospodarczej, dodatkowe 8 zostanie zatrudnionych w dodatkowych miejscach pracy utworzonych w okresie 12 miesięcy od momentu powstania firmy.

Wartość projektu: 1 954 196,64 zł

Okres realizacji: od 01.09.2017 do 31.12.2018 r.

Realizator: FUNDACJA „ECO”
Kontakt:
ul. Wrotkowska 2; 20-469 Lublintel. (81) 440 47 45

mail: biuro@fundacjaeco.org.pl

Strona: przejdź

Pasaż finansowy

Nowa firma – Nowe możliwości!

GRUPA DOCELOWA: 60 (min.60%K)osób fiz.w wieku 30 lat i więcej z terenu woj.lubelskiego-powiatów wymienionych w cz.1.8 wniosku(w przypadku os.fiz.zamieszkują one na obszarze woj.lubelskiego-powiatów wymienionych w cz.1.8 wniosku w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego), pozostających bez pracy(w tym os.zarejestr.w urzędzie pracy jako bezrobotne), zamierzających rozpocząć prowadzenie działaln.gospod.,z wyłączeniem osób zarejestrowanych w KRS, CEIDG lub prowadzących dział.na podstawie odrębnych przepisów(w tym m.in. działalność adwokacką,komorniczą lub oświatową)w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do proj.Ww. osoby należeć będą co najmniej do jednej z następujących grup: a) osoby w wieku powyżej 50r.ż., b) kobiety, c) os.z niepełnosprawnościami, d) os.długotrwale bezrobotne, e) os.o niskich kwalifikacjach. Wsparcie obejmuje w min.5%os.odchodzące z rolnictwa planujące rozpocząć prowadzenie pozarolniczej działaln.gospod.

CEL GŁÓWNY: Podniesiona zdolność samozatrudnienia(założenia i utrzymania działalności gospodarczej) 60(min.60%K)os.fiz.w wieku 30 lat i więcej z terenu woj.lubelskiego(powiatów wymienionych w cz.1.8 wniosku),pozostających bez pracy,zamierzających rozpocząć prowadzenie działaln.gospod., należących co najmniej do jednej z następujących grup:osoby w wieku powyżej 50 roku życia,kobiety,osoby z niepełnosprawnościami,osoby długotrwale bezrobotne,osoby o niskich kwalifikacjach do 31.01.2019r.,poprzez kompleksowe wsparcie w proj.

WSKAŹNIKI: Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działaln.gospod.-56, Liczba osób pozostających bez pracy,które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działaln.gospod.w programie-54.

ZADANIA: 1.Szkolenia oraz doradztwo(indywidualne i grupowe)umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działaln.gospod., 2.Przyznanie środków finansowych w postaci dotacji bezzwrotnych na rozpoczęcie działaln.gospod., 3.Wsparcie pomostowe

Wartość projektu: 1 983 347,99zł

Okres realizacji: od 01.11.2017 do 31.01.2019 r.

Realizator: NS KONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Kontakt:
telefon: 81 536 56 00
e-mail: sekretariat@nskonsulting.pl

Strona: przejdź

Pasaż finansowy