dotacje unijne

Lubelskie = Przedsiębiorcze

CEL: Utworzenie 65 nowych i trwałych miejsc pracy na terenie WL poprzez wsparcie szkol.-doradcze dla 60 osób (36 K i 24 M), udzielenie dotacji na rozpoczęcie DG i wsparcie pomostowe dla 54os(32K,22M), pozostających bez pracy, w wieku 30 lat i więcej, zamieszkałych na terenie WL do 31.03. 2019r. Rezultatem projektu jest : Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej- 65.

Grupa docelowa: 60 osób fizycznych (36K,24M) w wieku 30 lat i więcej zamieszkujących na terenie WL w rozumieniu KC, pozostających bez pracy (w tym zarejestrowanych w urzędzie pracy jako bezrobotne), zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, z wyłączeniem osób zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospod. lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu. Ww. osoby należą co najmniej do jednej z następujących grup: a) osoby w wieku powyżej 50 roku życia, b) kobiety, c) osoby z niepełnosprawnościami, d) osoby długotrwale bezrobotne, e) osoby o niskich kwalifik.

Zadania: 1. Szkolenia i doradztwo m.in. z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, marketingu, księgowości, analizy rynku itp. 2. Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości ok. 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia za pracę w gospodarce narodowej. 3. Wsparcie pomostowe w postaci indywidualnych szkoleń specjalistycznych oraz w postaci finansowej.

Wartość projektu: 2 696 188,8 zł

Okres realizacji: od 01.11.2017 do 30.09.2019 r.

Realizator: CENTRUM SZKOLEŃ I INNOWACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Kontakt:

Aleje Racławickie 8, II piętro, lokal 18A
20-037 Lublin

kom.: +48 512 895 437
tel.: +48 81 534 60 98
fax: +48 81 533 78 29

Strona: przejdź

Pasaż finansowy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *