dotacje unijne

Samozatrudnienie szansą powrotu na rynek pracy

Cel: Zwiększenie liczby o 51 nowych i trwałych miejsc pracy w regionie woj.lub. oraz wzrost przedsiębiorczości o 42 nowo powstałych przedsiębiorstw  do 02.2019 poprzez aktywizację 50os. niezatrud.z woj. lub. (30K,20M) w zakresie działań tj. Szkolenia i doradztwo z zakresu zakładania i prowadz. działalności gosp. [DG],przyznanie środków finans. na rozwój przeds.,wsparcie pomost.

Główne rezultaty: -liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gosp.-51 (kryt.prem.1). Min. 20% przeds. powstałych wskutek przyznania wsparcia finans. na rozpoczęcie DG zostana utworzone dodtakowe miejsca pracy w okresie 12mcy od dnia ich utworz. -zostaną utworzone dodatkowe miejsca pracy przez U, którzy dzięki środkom EFS założą własną DzG i utworzoną dodatkowe miejsca pracy dla innych os. w sektorach białej gosp. (tj. sektor związany z lecznictwem,ochrona zdrowia,farmaceutyczne, usługi medyczno-opiekuńcze,przemysł produktów med.) i/lub zielonej gosp. (poza rolnictwem) tj. sektory związane z transportem zbiorowym, odnawialnymi źródłami energii, gosp. odpadami (kryt. prem.2)

Grupa docelowa: 50os.fizycznych(30K/20M) w wieku 30lat i więcej z terenu woj.lub,pozostające bez pracy(w tym zarejestr w UP jako bezrobotne),zamierzające rozpocząć prowadz. DG z wyłącz. os.zarejestr. w KRS,CEIDGlub prowadzących działalność na podst. odrębnych przepisów w okresie 12m-ypoprzedz. dzień przystąpienia do proj.Ww.os.należą co najmniej do jednej z następujących gr: powyżej 50 r.ż,kobiety,z niepełnospr,długotrwale bezrob.,o niskich kwalifik. oraz os.oodchodzące z rolnictwa planujące rozpocząć prowadzenie pozarol. działalności gospod. tzn. zarejestr. w PUP/MUP jako os.bezrobotna,prowadzącego indyw. gosp.rolne do wielkości 2ha przelicz.,ubezpiecz w KRUS,dla którego został ustalony I lub II (profil pomocy) należące do jednej z w/w kategorii os. Zad.:Szkolenia i doradztwo z zakresu zakładania i prowadz. działalności gosp. [DG],przyznanie środków finans. na rozwój przedsiębiorstwa, wsparcie pomostowe

Wartość projektu: 1 974 629,47 zł

Okres realizacji: od 01.09.2017 do 28.02.2019 r.

Realizator: LUBELSKA IZBA RZEMIEŚLNICZA W LUBLINIE
Kontakt:
ul. Chopina 5, 20-026 Lublin
tel.: 81 534 77 33, 81 479 93 06
fax: 81 534 77 33
e-mail: lir.lublin@wp.pl

Strona: przejdź

Pasaż finansowy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *