dotacje unijne

I Ty możesz mieć własną firmę!

Cel: wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i samozatrudnienia wśród 50 ucz. (26K i 24M) pozostających bez pracy, z terenu powiatów lubartowskiego, świdnickiego, kraśnickiego, opolskiego i ryckiego, m. Biała Podlaska,bialski, radzyński, włodawski, chełmski, m. Chełm, janowski, hrubieszowski, zamojski, m. Zamość, krasnostawski, poprzez wsparcie doradczo-szkoleniowe, finansowe i pomostowe prowadzące do uzyskania zatrudnienia przez 80% ucz. w postaci własnej działalności gospodarczej do końca XII 2018r.

Grupa docelowa: 50 os. w wieku 30 lat i więcej z terenu woj. lubelskiego (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego), pozostających bez pracy (w tym zarejestrowane w urzędzie pracy jako bezrobotne) zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, z wyłączeniem osób zarejestrowanych w KRS, CEiDG lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów(w tym mi.in. działalność adwokacją, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu. Ww.osoby należą co najmniej do jednej z następujących grup: a) os. powyżej 50 rż., kobiety, os. z niepełnosprawnościami, os.długotrwale bezrobotne, os. o niskich kwalifikacjach.

Zadania: wsparcie doradczo – szkoleniowe, wraz z przyznaniem dotacji oraz wsparcia pomostowego na okres 12 miesięcy.

Dzięki realizacji projektu 40 osoby uzyska zatrudnienie w związku z przyznaniem bezzwrotnych środków na podjęcie działalności gospodarczej, dodatkowe 8 zostanie zatrudnionych w dodatkowych miejscach pracy utworzonych w okresie 12 miesięcy od momentu powstania firmy.

Wartość projektu: 1943168,64 zł

Okres realizacji: od 01.09.2017 do 31.12.2018 r.

Realizator: EDOTUR SP. Z O.O.
Kontakt:
ul. Wieniawska 6/25; 20-071 Lublin
533 345 416
r.manko@edotur.pl

Strona: przejdź

Pasaż finansowy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *