Archiwum kategorii: wsparcie dla pracujących

Wsparcie dla pracujących w ramach projektów finansowanych ze środków funduszy europejskich realizowanych na terenie Twojego województwa

Aktywność popłaca

Cel:  wzrost integracji społecznej oraz poprawa dostępu do rynku pracy 80 (56K, 24 M)klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez realizację kompleksowych programów aktywizacji i integracji społecznej i zawodowej do września 2020r.

Grupa docelowa: klienci MOPS w Krasnymstawie- ­osoby bezrobotne oraz osoby pozostające bez zatrudnienia. Projekt zakłada realizację 3 narzędzi programów dostosowanych do potrzeb poszczególnych grup docelowych tj.Program Aktywizacja i Integracja dla 30 osób bezrobotnych, zgodnie z art. 62 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w formie inst.aktywizacji zawodowej (prace społecznie użytecznych) oraz społecznej(grupowe, indywidualne poradnictwo specjalistyczne, warsztaty i grupy wsparcia)Program Aktywności Lokalnej dla 30 osób pozostających bez zatrudnienia i wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem z uwagi na występowanie specyficznych problemów (samotne rodzicielstwo, przemoc w rodzinie, długotrwała lub ciężka choroba) w formie inst.aktywizacji społecznej, edukacyjnej i zawodowej oraz działań o charakterze środowiskowymIndywidualny program zatrudnienia CIS dla 20 osób pozostających poza rynkiem pracy o słabych lub niedostosowanych kwalifikacjach zawodowych zgodnie z art. 13.ust.2 ustawy o zatrudnieniu socjalnym.

Wdrażanie powyższych narzędzi realizowane będzie w edycjach: PAI 3 edycje po 10 uczestników, PAL 3 edycje po 10 uczest., Indywidualny program zatrudnienia CIS 2 edycje po 10 uczest. Poza ww.formami uczestnicy zostaną objęci: 0 wsparciem finansowym (zasiłki) 0 usługami społecznymi (zapewnienie opieki nad osobami zależnymi) 0 pracą socjalną

Głównymi rezultatami projektu będzie wdrożenie 3 narzędzi, osiągnięcie efektywności społeczno­zatrudnieniowej oraz zwiększenie potencjału osobowościowego uczestników, ich motywacji i wiary oraz poprawa ich funkcjonowania w społeczeństwie

Wartość projektu : 1 440 285,80 zł

Okres realizacji: 01.11.2017 – 09.30.2020

Realizator: MIASTO KRASNYSTAW/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KRASNYMSTAWIE

Kontakt:

ul. Piłsudskiego 9
22-300 Krasnystaw

tel./fax (082) 576-23-24,
tel. (082) 576-22-81

Strona: przejdź

Pasaż finansowy

Szansa tkwi w ICT!

Cel główny: zwiększenie aktywności edukacyjnej oraz wzrost kwalifikacji/kompetencji w zakresie TIK (potwierdzonych uzyskanym przez min. 70% UP certyfikatem zewnętrznym) 200 osób (120K i 80M) w wieku 25 lat i więcej z terenu woj. podkarpackiego (w rozum. przep. KC), będących w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, wykazujących największą lukę kompetencyjną w zakresie TIK oraz posiadających największe potrzeby w dostępie do edukacji

Rezultaty: 1. Liczba osób o niskich kwalifikacjach, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu – 105; 2. Liczba osób w wieku 50 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu – 35; 3. Liczba osób w wieku 25 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu – 140.

GRUPA DOCELOWA: Grupę Docelową (GD) projektu „Szansa tkwi w ICT!” stanowi 200 osób (120 K, 80 M) w wieku 25 lat i więcej o niskich kwalifikacjach i osoby w wieku 50 lat i więcej, z własnej inicjatywy zainteresowane zdobyciem, podniesieniem lub uzupełnieniem umiejętności i kompetencji komputerowych. Projekt jest skierowany do GD pochodzących z obszaru woj.podkarpackiego-tj.które uczą się, pracują lub zamieszkują na obszarze WP w rozumieniu KC. Struktura GD: os. o niskich kwalifikacjach-75%GD Kobiety-60%GD os.w wieku 50 lat i więcej-25%GD os. z niepełnosprawnościami-20%GD. Pierwszeństwo udziału w projekcie mają osoby z wykształceniem do ISCED 1 i/lub ISCED 2 ze względu na największą lukę kompetencyjną.

GŁÓWNE ZADANIA: organizacja wsparcia w postaci 120-godz. szkoleń podnoszących kompetencje cyfrowe 200 UP we wszystkich 5 obszarach i obejmujących 21 kompetencji na poziomie A zgodnie ze standardem DIGCOMP, które zakończą się programem formalnej oceny i certyfikacji. Struktura GD: os. o niskich kwalifikacjach

Wartość projektu : 639 500,00 zł

Okres realizacji: 01.09.2017 – 30.11.2018

Realizator: SZKOLENIA I EDUKACJA SP. Z O.O. SP.K.

Kontakt:

Henryka Pobożnego 14
35-617 Rzeszów
512 026 506
www.szansawict.szkoleniawkk.pl

Strona: przejdź

Pasaż finansowy

Podkarpacka cyfrowa wieś

Cel główny: nabycie przez 153 osoby (90 K/63 M) spośród 170 UP (100 K/70 M) powyżej 25. roku życia o niskich kwalifikacjach z obszarów wiejskich woj. podkarpackiego, kwalifikacji w zakresie podstaw obsługi komputera zgodnie ze standardem ECDL w okresie do 30.09.2018 r.

Grupa docelowa: Projekt adresowany jest do osób powyżej 25 roku życia pracujących, uczących się lub mieszkających na terenach wiejskich woj. podkarpackiego zgodnie z klasyfikacją Degurba 3. Projekt zakłada wyłącznie realizację szkoleń w zakresie kompetencji cyfrowych zgodnie ze standardem wymagań określonym w Załączniku nr 2 do Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020.

Zadania: 17 edycji szkoleń z 5 modułów ECDL (B1 Podstawy pracy z komputerem, B2 Podstawy pracy w sieci, B3 Przetwarzanie tekstów, S3 IT Security, S9 Rozwiązywanie problemów) na poziomie podstawowym, najbardziej adekwatnym do potrzeb osób o niskich kwalifikacjach. Szkolenia będą realizowane głównie w ośrodkach szkoleniowych położonych na obszarach wiejskich Podkarpacia, blisko miejsca zamieszkania uczestników szkoleń, w celu ułatwienia dostępności do udziału w kursach komputerowych dla osób, które mają ograniczone możliwości podnoszenia kompetencji kluzowych.

W wyniku udziału w ścieżce szkoleniowej UP nabędą 21 kompetencji zgodne ze standardem wymagań określonym w ramach projektu DIGCOMP w 5 obszarach: Informacja, Komunikacja, Tworzenie treści, Bezpieczeństwo, Rozwiązywanie problemów. Po zakończeniu szkoleń UP przystąpią do pięciu egzaminów prowadzonych przez jednostkę akredytowaną ECDL. Rezultat projektu: Założono, iż ok. 90% UP tj. 153 osoby (90 K/63 M) w wyniku pozytywnego zaliczenia egzaminów uzyska certyfikaty ECDL Profile DIGCOMP wydawane przez PTI, które potwierdzą nabycie kwalifikacji związanych z podstawową obsługą komputera.

Wartość projektu : 376 625,00 zł

Okres realizacji: 01.09.2017 – 30.09.2018

Realizator: KONSTAT SP. Z O. O.

Kontakt:

Kokotów 741
32-002 Kokotów

e-mail:biuro@konstat.net

Tel/fax:. 012 626 20 14

Strona: przejdź

Pasaż finansowy

Usługi rozwojowe dla MŚP w podregionie lubelskim

Cel: poprawa konkurencyjności co najmniej 1334 przedsiębiorstw sektora MŚP w podregionie lubelskim poprzez objęcie co najmniej 3130 ich pracowników usługami rozwojowymi oraz przystosowanie pracodawców i pracowników do koniecznych zmian zachodzących w gospodarce. Cel zostanie osiągnięty do 30.06.2019 r. Wsparcie w projekcie jest realizowane w oparciu o podejście popytowe. Oznacza to zastosowanie mechanizmu dystrybucji środków ukierunkowanego na możliwość dokonania samodzielnego wyboru usług rozwojowych przez przedsiębiorcę odpowiadających na jego indywidualne potrzeby rozwojowe. W związku z tym, to przedsiębiorca decyduje, jakiego wsparcia potrzebuje i sam dokonujea wyboru najlepszej według niego usługi rozwojowej.

W celu realizacji tego podejścia Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości opracowała i wdrożyła Bazę Usług Rozwojowych, za pośrednictwem której przedsiębiorcy mogą dokonywać między innymi wyboru usługi rozwojowej. Wszystkie usługi rozwojowe dla przedsiębiorstw z województwa lubelskiego finansowane ze środków europejskich muszą być realizowane za jej pośrednictwem.

Przedsiębiorca ponosi koszty za usługę rozwojową ze środków własnych, a następnie Operator refunduje mu część kosztów zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie usługi rozwojowej. Projekt przewiduje wsparcie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z podregionu lubelskiego, tj. m. Lublin, powiatu lubelskiego, lubartowskiego, świdnickiego i łęczyńskiego. Preferowani są przedsiębiorcy, którzy uzyskali wsparcie w postaci analizy potrzeb rozwojowych lub planów rozwoju w ramach Działania 2.2 PO WER; przedsiębiorcy zgłaszający swoich pracowników w wieku 50+  bądź pracowników o niskich kwalifikacjach (do poziomu ISCED 3 włącznie); przedsiębiorstwa działające w obszarze inteligentnych specjalizacji województwa lubelskiego w kontekście realizacji celów strategicznych województwa; przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu i przedsiębiorcy zgłaszający do objęcia wsparciem kobiety

Wartość projektu: 16 498 856,00 zł

Okres realizacji: od 01.10.2017 do 30.06.2019 r.

Realizator: LUBELSKI PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY S.A.
Kontakt:
TELEFON
(+48) 815346100
FAKS
(+48) 815318548
EMAIL
biuro@lpnt.pl

Strona: przejdź

Pasaż finansowy

Finansowanie Usług Rozwojowych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Obszar realizacji: powiaty: krośnieński ziemski i grodzki, jasielski, brzozowski, strzyżowski, sanocki, leski, bieszczadzki

Cel: Uzyskanie kwalifikacji lub nabycie kompetencji przez min. 413 osób (157 K/256M), spośród 825 (314 K/511 M) pracujących w 240 MMŚP z subregionu ST woj. podkarpackiego, prowadzących do zrealizowania celów rozwojowych przez min. 120 MMŚP korzystających z usług rozwojowych (UR) finansowanych wproj., do 31.12.2019r.

Główne rezultaty: Liczba mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, które zrealizowały swój cel rozwojowy dzięki udziałowi w programie – 120; Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu -413 Grupa docelowa: 825 osób (314K/511M)-przedsiębiorcy i ich pracow. prac./mieszk./uczący się na terenie subregionu ST z 240 MMŚP (150mikro/samozatr., 75małych i 15 średnich) ), które mają siedzibę/oddział/miejsce wykonywania dział. na terenie subregionu ST woj. podkarpackiego na dzień podpis. umowy promesy (oddział/siedziba/miejsce wykonywania dział. gosp. wpisane we właściwym rejestrze/ewidencji na moment złoż. wniosku), w tym 100 os. w wieku powyżej 50 lat (50K,50M) i 350 pracowniów o niskich kwalifikacjach (133K,217M)

Główne działania: Obsługa przedsiębiorców na etapie aplikowania o środki i doradztwo dla firm – diagnozowanie potrzeb rozwojowych (poza RUR); Finansowaniem Usług Rozwojowych z BUR dla przedsiębiorców; Monitorowanie udzielonego wsparcia.

Wartość projektu: 5 121 835,78 zł

Okres realizacji: od 1.06.2017 do 31.12.2019

Realizator: STALOWOWOLSKA STREFA GOSPODARCZA SP. Z O.O.

Kontakt:

Kontakt: 15 814 91 90

mail: projektbur@ststrefa.pl lub e.gargas@ststrefa.pl

Strona: przejdź

Pasaż finansowy