bezpłatne szkolenia

Aktywność popłaca

Cel:  wzrost integracji społecznej oraz poprawa dostępu do rynku pracy 80 (56K, 24 M)klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez realizację kompleksowych programów aktywizacji i integracji społecznej i zawodowej do września 2020r.

Grupa docelowa: klienci MOPS w Krasnymstawie- ­osoby bezrobotne oraz osoby pozostające bez zatrudnienia. Projekt zakłada realizację 3 narzędzi programów dostosowanych do potrzeb poszczególnych grup docelowych tj.Program Aktywizacja i Integracja dla 30 osób bezrobotnych, zgodnie z art. 62 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w formie inst.aktywizacji zawodowej (prace społecznie użytecznych) oraz społecznej(grupowe, indywidualne poradnictwo specjalistyczne, warsztaty i grupy wsparcia)Program Aktywności Lokalnej dla 30 osób pozostających bez zatrudnienia i wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem z uwagi na występowanie specyficznych problemów (samotne rodzicielstwo, przemoc w rodzinie, długotrwała lub ciężka choroba) w formie inst.aktywizacji społecznej, edukacyjnej i zawodowej oraz działań o charakterze środowiskowymIndywidualny program zatrudnienia CIS dla 20 osób pozostających poza rynkiem pracy o słabych lub niedostosowanych kwalifikacjach zawodowych zgodnie z art. 13.ust.2 ustawy o zatrudnieniu socjalnym.

Wdrażanie powyższych narzędzi realizowane będzie w edycjach: PAI 3 edycje po 10 uczestników, PAL 3 edycje po 10 uczest., Indywidualny program zatrudnienia CIS 2 edycje po 10 uczest. Poza ww.formami uczestnicy zostaną objęci: 0 wsparciem finansowym (zasiłki) 0 usługami społecznymi (zapewnienie opieki nad osobami zależnymi) 0 pracą socjalną

Głównymi rezultatami projektu będzie wdrożenie 3 narzędzi, osiągnięcie efektywności społeczno­zatrudnieniowej oraz zwiększenie potencjału osobowościowego uczestników, ich motywacji i wiary oraz poprawa ich funkcjonowania w społeczeństwie

Wartość projektu : 1 440 285,80 zł

Okres realizacji: 01.11.2017 – 09.30.2020

Realizator: MIASTO KRASNYSTAW/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KRASNYMSTAWIE

Kontakt:

ul. Piłsudskiego 9
22-300 Krasnystaw

tel./fax (082) 576-23-24,
tel. (082) 576-22-81

Strona: przejdź

Pasaż finansowy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *