bezpłatne szkolenia

Włączeni do aktywności

Cel główny: Aktywizacja społeczna i zawodowa 30 osób (w tym 20K i 10M) wykluczonych (w tym dotkniętych ubóstwem) lub osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w tym niepełnosprawnych z terenu gminy Tomaszów Lubelski poprzez realizację kompleksowych działań aktywizacji i integracji społecznej i zawodowej klientów ośrodka pomocy społecznej w okresie 18 m-cy do 28.02.2019 r.

Główne rezultaty: WSKAŹNIKI PRODUKTU – Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w Programie- 30 osób –Liczba osób niepełnosprawnych objętych wsparciem w Programie- 4 os.WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO – Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu-14 osób – Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu- 12 osób – Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek.)-5 osób.

Grupa docelowa: osoby wykluczone (w tym dotknięte ubóstwem)lub osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 30 os. (20K i 10M) z terenu woj. lubelskiego-zamieszkujące Gminę Tomaszów Lubelski w wieku aktywności zawodowej.Co najmniej 50% uczestników projektu (15 osób) korzysta z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Zadania realizowane w ramach projektu to: Praca socjalna w ramach której zostanie przeprowadzona diagnoza potrzeb, Aktywna integracja, Zasiłki i pomoc w naturze.

Działania w ramach projektu będą adekwatne do zdiagnozowanych specyficznych potrzeb grupy docelowej m.in. poprzez zastosowanie indywidualnych planów działania dla każdego z uczestników projektu. Każdy z uczestników zostanie objęty kontraktem socjalnym.

Wartość projektu : 461 144,63 zł

Okres realizacji: 01.09.2017 – 02.28.2019

Realizator: GMINA TOMASZÓW LUBELSKI/ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TOMASZOWIE LUBELSKIM

Kontakt:

tel. 84 664 29 31 lub

e-mail:  gopstomlub@post.pl

Strona: przejdź

Pasaż finansowy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *