bezpłatne szkolenia

Czas na aktywizację

Cel: Zwiększenie szans na zatrudnienie oraz wzrost integracji społeczno-zawodowej 60 (33K, 27M) osób z niepełnosprawnościami wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, pozostających bez zatrudnienia w wieku 18-64 lata, zamieszkujących na terenie woj. lubelskiego (w rozumieniu przepisów KC), poprzez udział w kompleksowym programie integracji społecznej i zawodowej (obejmującego m. in. IPD, poradnictwo psychologiczne, doradztwo zawodowe, szkolenia, staże) realizowanym w trakcie trwania projektu oraz podjęcie zatrudnienia przez min. 18 UP

Rezultaty: • min. 20 (11K,9M) UP uzyska kwalifikacje – kryt.spec.1a, • min. 28(15K, 13M) UP będzie poszukiwać pracy -kryt.spec.1b, • min. 18 UP(10K,8M) podejmie pracę, • w odniesieniu do osób lub środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym min. poziom efektywności społ.-zatrudnieniowej wyniesie min. 56%, w tym min. poziom efektywności zatrudnieniowej – 30%; w odniesieniu do osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi min. poziom efektywności społ.-zatrudnieniowej wyniesie 46%, w tym min. poziom efektywności zatrudnieniowej – 20 %

Grupa docelowa: • 100% osób z niepełnosprawnościami –• ON zamieszkujące na terenie WL w rozumieniu przepisów KC, • osoby pozostające bez pracy,(bierni zawodowo, bezrobotni III profil)

Zadania: • Diagnoza potrzeb i Indywidualny Plan Działania • Indywidulane doradztwo psychologiczne • Poradnictwo prawne i poradnictwo zawodowe • Treningi kompetencji psychospołecznych • Grupowe poradnictwo zawodowe • Pośrednictwo pracy i wsparcie trenera pracy Formy wsparcia w zależności od potrzeb i możliwości UP(zgodnie z IPD):

Wartość projektu : 845 187,50 zł

Okres realizacji: 01.10.2017 – 31.08.2018

Realizator: FUNDACJA HEROS

Kontakt:

ul. Z. Krasińskiego 2/30, 20-709 Lublin

tel. 570 122 110

e-mail: fundacjaheros@gmail.com

Strona: przejdź

Pasaż finansowy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *