Bezpłatne szkolenia unijne

ŚLĄSKA AKADEMIA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH

Projekt „ŚLĄSKA AKADEMIA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.4. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych, Poddziałanie 11.4.3. Kształcenie ustawiczne

Grupa docelowa:  1860 osób w wieku 25 lat i więcej, pracujących, które pracują lub mieszkają na terenie województwa śląskiego, uczestniczących z własnej inicjatywy w szkoleniach i należących do grup defaworyzowanych, czyli wykazujących największą lukę kompetencyjną i posiadających największe potrzeby w dostępie do edukacji i należących do jednej z poniższych grup:

  • osoby po 50. roku życia,
  • kobiety (szczególnie powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka),
  • osoby o niskich kwalifikacjach,
  • osoby niepełnosprawne,
  • osoby mieszkające na terenach wiejskich.

Zakres wsparcia:

  • Szkolenia z języka angielskiego realizowane będą na poziomach zaawansowania: A1, A2, B1, B2, C1 i C2. Szkolenie realizowane będą w wymiarze 120 godzin i zakończą się certyfikowanym egzaminem zewnętrznym.
  • Szkolenia komputerowe realizowane będą na poziomach zaawansowania: podstawowym [A], średniozaawansowanym [B] oraz zaawansowanym [C]. Szkolenia reazliowane będą w wymiarze 120 godzin i zakończą się certyfikowanym egzaminem zewnętrznym.

Wartość projektu : 4 799 890,61 zł

Okres realizacji: od 01.11.2016 r. do  30.04.2019 r.

Realizator: Centrum Szkoleń i Innowacji Sp. z o. o. 

Kontakt (siedziba):

kom.: +48 512 895 437
tel.: +48 81 534 60 98
fax: +48 81 533 78 29

e-mail: info@csi.info.pl

Centrum Szkoleń i Innowacji
ul. Sokolska 65, 40-087 Katowice
tel.: 512 058 626

e-mail: sakk@csi.info.pl

Strona projektu: przejdź

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *