Archiwa tagu: pomorskie

PRACA-Pośrednictwo, Rozwój, Aktywność, Cel, Aktywizacja

Cel:  zwiększenie zatrudnienia osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP z pow.chojnickiego.

Grupa docelowa: 155 osób,110K/45M zamieszkujących powiat chojnicki,w tym co najmniej 16(12K/4M)osób z niepełnosprawnościami, bezrobotni należący do wszystkich grup tj.:50+,kobiety,długotrwale bezrobotni,ON,o niskich kwalifikacjach znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku.Zakładając wdrażanie kompleksowych rozwiązań w zakresie aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy,skierowanych wyłącznie do osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku i stworzonych indywidualnie dla każdego wsparcia na podstawie indywidualnej diagnozy,które bez udziału w nich mają najmniejszą szansę na rozwiązanie dotykających je problemów,w szczególności osób z niepełnosprawnościami z obszarów o wysokiej stopie bezrobocia.

Zadania: poszukiwanie pracy,szkolenie z podnoszenia kompetencji o charakterze zawodowym-doradztwo zawodowe,stworzenie IPD dla każdego uczestnika projektu,organizacja kursów i szkoleń, monitoring zawodów na które jest deficyt na rynku pracy,nabywanie nowych kwalifikacji zawodowych lub organizacja kursów podwyższających posiadane kwalifikacje lub je zmieniające.Dzięki stałej asyście pośrednika pracy zostanie osiągnięta efektywność zatrudnieniowa na poziomie 45% ogółu uczestników.W ramach projektu zostaną zapewnione materiały szkoleniowe,zwrot kosztów dojazdu na wsparcie w ramach projektu,opieka nad dziećmi i osobami zależnymi,catering podczas szkoleń i kursów,stypendium szkoleniowe,staże,styp.stażowe.W ramach projektu wsparcie będzie kierowane do osób niepełnosprawnych w tym samym zakresie.

Wartość projektu : 1 974 657,06 zł

Okres realizacji: 01.08.2017 – 31.12.2019

Realizator: CONSULTING FIRMA DORADCZO – SZKOLENIOWA JULITA ORŁOWSKA – SZCZEPAŃSKA

Kontakt:

tel. 52 334 56 59

szkolenia@fds-consulting.eu

Strona: przejdź

Pasaż finansowy

Akademia zatrudnienia 2

Grupa docelowa: 145 osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP z powiatu bytowskiego,kościerskiego i lęborskiego.

Cel:  podniesienie zdolności do zatrudnienia 145 osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP Bytów, Lębork, Kościerzyna poprzez nabycie kwalifikacji/kompetencji zawodowych w wyniku udziału w szkoleniach/kursach zawodowych oraz/lub nabycie umiejętności praktycznych i doświadczenia zawodowego w wyniku udziału w stażach przyuczających do zawodu.

Działania: identyfikacja potrzeb i diagnozowanie możliwości doskonalenia zawodowego, predyspozycji i problemów zawodowych uczestników projektu;indywidualne doradztwo lub poradnictwo zawodowe lub wsparcie psychologiczne mające na celu pomoc w określeniu ścieżki zawodowej; zawodowe poradnictwo grupowe połączone z elementami technik aktywnego poszukiwania pracy- dot. m.in. wizerunku przed rozmową kwalifikacyjną i autoprezentacja, sporządzania CV i listu motywacyjnego,technik i metod aktywnego poszukiwania pracy,informacji nt. lokalnego i regionalnego rynku pracy; szkolenia i kursy zawodowe kończące się uzyskaniem przez uczestników projektu kwalifikacji/kompetencji zawodowych; max. 6m-czne staże przyuczające do zawodu.

Najważniejszymi efektami realizacji projektu będzie uzyskanie przez co najmniej 35% uczestników projektu kwalifikacji zawodowych oraz osiągnięcie wskaźnika efektywności zatrudnieniowej mierzonego w stosunku do uczestników projektu co najmniej na poziomie 45%.

Wartość projektu : 1 999 259,52 zł

Okres realizacji: 01.09.2017 – 29.02.2020

Realizator: PRYWATNE CENTRUM EDUKACYJNE MARMOŁOWSKI S.C. ALICJA MARMOŁOWSKA, EWA MARMOŁOWSKA

Kontakt:

tel. 796 005 035

Strona: przejdź

Pasaż finansowy

Na fali

GRUPA DOCELOWA: 100 osób [60K/40M] bezrobotnych zarejestrowanych w wieku 30 lat i więcej zamieszkujących (wg KC) obszar o wysokiej stopie bezrobocia w woj. pomorskim [WP], tj. powiat słupski, należących do co najmniej jednej z poniższych grup: – osoby w wieku 50 lat i więcej (min. 15% GD, tj. 15 os.) – kobiety (60% GD, tj. 60 os.) – osoby z niepełnosprawnościami (min. 15% GD, tj. 15 os.) – osoby długotrwale bezrobotne (min. 10% GD, tj. 10 os.) – osoby o niskich kwalifikacjach. (min 30% GD, tj. 30 os.)

Cel: aktywizacja zawodowa 100 osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP, należących do wszystkich następujących grup: -osoby powyżej 50 roku życia, -kobiety, -osoby długotrwale bezrobotne, -osoby o niskich kwalifikacjach, -osoby z niepełnosprawnościami. Grupa osób z niepełnosprawnościami stanowi 15% grupy docelowej projektu. Cele szczegółowe: 1) uzyskanie kwalifikacji zawodowych przez min. 40% uczestników proj., 2) uzyskanie zatrudnienia przez min. 45% uczestników proj. zgodnie z zaplanowaną efektywnością zatrudnieniową.

Działania: -poradnictwo zawodowe z IPD przy wykorzystanu narzędzia WOPZ, -grupowe poradnictwo – warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, -doradztwo psychologiczne, -przeprowadzenie szkoleń zawodowych, – staże zawodowe, -pośrednictwo pracy, -dodatek relokacyjny.

Rezultaty: uzyskanie kwalifikacji zawodowych przez min. 40% UP i podjęcie zatrudnienia oraz jego utrzymanie przez okres co najmniej 3 miesięcy przez min. 45% UP.

Wartość projektu : 1 286 518,37 zł

Okres realizacji: 01.09.2017 – 30.09.2018

Realizator: EUROSOLUTIONS JAN DYMEK

Kontakt:

Aleja 3-go Maja 44 (pok. 19)
SŁUPSK 76-200

d.osowska@biuroprojektu.eu
tel. 502 630 525

k.kalinowska@biuroprojektu.eu

Strona: przejdź

Pasaż finansowy

Aktywizacja zawodowa na 30+

Cel: wzrost zdolności do podjęcia zatrudnienia wśród 120 os (72K, 48M) w wieku 30 l. i więcej pozostających bez zatrudnienia poprzez udział w kompleksowym programie aktywizacji zawodowej w okresie od 01.09.2017r. do 31.05. 2019 r.

Grupa docelowa: 120 os. (72K, 48M) w wieku 30 l. i więcej (od dnia 30 urodzin) pozostających bez pracy (wyłącznie osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP), zamieszkałe wg. KC na obszarach o wysokiej stopie bezrobocia w województwie pomorskim (na podstawie przedstawionego w ramach RK wykazu obszarów o wysokiej stopie bezrob. w woj. pomorskim [KS I stopnia] znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na r. pracy tj. należące do wszystkich poniższych grup: -os. w wieku 50 l. i więcej min. 24 os. (14K, 10M) -kobiety min. 72K -os. z niepełnosprawnościami min. 12 os. (6K, 6M) tj. min. 10% [KDS3] -os. długotrwale bezrobotne min. 26os. (16K, 10M) -os. o niskich kwalifikacjach min. 36 os. (22K, 14M) Wsparcie jest skierowane do osób, które bez udziału w nim mają najmniejszą szansę na rozwiąz. dotykających ich problemów w szczególności ON oraz os. zamieszk. na obszarach o wysokiej stopie bezrobocia w woj. pomorskim.

Rezultaty: nabycie przez min.35%UP kwalifikacji zaw. oraz osiągnięcie wskaźnika efektywności zatrudnieniowej wśród GD na poziomie co najmniej 45%

Działania: -indywidualne i grupowe poradnictwo zawodowe w tym utworzenie IPD, -wsparcie psychologiczno-doradcze, -kursy, szkolenia prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych, -staże zawodowe, -warsztaty w zakresie technik aktywnego poszukiwania pracy, -pośrednictwo pracy. Proj. ukierunkowany na uzysk. zatrudn. przez os. pozostające bez pracy, znajdujące się w najtrudniejszej syt. na r. pracy (z wyłącz. os. przed ukończ. 30 r. życia), realizow. w postaci kompleksowych rozwiązań w zakresie aktywizacji zaw., w oparciu o pogłębioną analizę umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych

Wartość projektu : 1 585 496,16 zł

Okres realizacji: 01.09.2017 – 30.09.2018

Realizator: FOCUS TRAINING. INSTYTUT DOSKONALENIA KADR I ROZWOJU OSOBOWOŚCI KRÓLEWICZ MARZANNA

Kontakt:

Gdańsk 80-855, ul. Wały Piastowskie 24 pok. 335

Tel.: 600 822 507

e-mail:  info@focus-training.pl

Strona: przejdź

Pasaż finansowy

KURS NA PRACĘ – kompleksowy program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w wieku powyżej 30 lat zamieszkujących obszary o najwyższej stopie bezrobocia w województwie pomorskim

CEL: zwiększenie w okresie 9.2017–9.2019 zatrudnienia ww.osób poprzez osiągnięcie CELÓW SZCZEGÓŁOWYCH PRZEDSIĘWZIĘCIA: >>indywidualizacja wsparcia w zakresie określenia ścieżki zawodowej dla 140os.,>>wsparcie procesu aktywizacji zawodowej 140os.dzięki wsparciu psychologiczno-doradczemu, >>dostarczenie 140os. ofert pracy dzięki indywidualnemu pośrednictwu pracy i działaniom trenera pracy, >>umożliwienie 140os.nabycia kwalifikacji zawodowych zg.z indywidualnymi predyspozycjami oraz potrzebami pracodawców w regionie, >>zwiększenie potencjału 70os. w obszarze rynku pracy poprzez rozwój niezbędnych z punktu widzenia pracodawców kompetencji kluczowych, >>uzupełnienie doświadczenia zawodowego przez 70os.,>>umożliwienie 5os. podjęcia pracy poza miejscem zamieszkania dzięki udzieleniu dodatku relokacyjnego.

Grupa docelowa: 140 os.fizycznych, bezrobotnych zarejestrowanych w PUP, zamieszkujących w roz. KC na obszarach o wysokiej stopie bezrobocia w woj.pomorskim (z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30r.ż), należących do wszystkich poniższych grup: *w wieku 50 lat i więcej (min.10os.), osób z niepełnosprawnościami (min.14os.), *osób długotrwale bezrobotnych (min.10os.), *o niskich kwalifikacjach (min.76os.), *84 kobiet (30 K nienależących do ww.grup). Każdy uczestnik będzie należał do min.1 lub więcej z ww.grup.

DZIAŁANIA: 1.IPD (obligatoryjne) – identyfikacja potrzeb i możliwości, 2. wsparcie psychologiczno-doradcze – wspieranie procesu aktywizacji, 3.Indywidualne pośrednictwo pracy (obligatoryjne)- zarządzanie karierą, *4.Kursy i szkolenia zawodowe – kwalifikacje w zawodzie, 5.kompetencje kluczowe – umiejętności niezbędne na rynku pracy, 6.staże u pracodawców – doświadczenie zawodowe, 7.dodatek relokacyjny – wsparcie mobilności przestrzennej.

Najważniejszym efektem, jaki projekt ma dać jego uczestnikom, jest podjęcie i utrzymanie przez nich pracy. Zaplanowano efektywność zatrudnieniową na poziomie 45%. Ponadto 60%uczestników uzyska kwalifikacje.

Wartość projektu : 1 930 583,64 zł

Okres realizacji: 01.09.2017 – 30.09.2018

Realizator: AL EDUKACJA LENA ANDRZEJEWSKA CENTRUM SZKOLENIOWO-DORADCZE

Kontakt:

e-mail: szkolenia@aledukacja.pl

tel.: 518 875 287

Strona: przejdź

Pasaż finansowy