bezpłatne szkolenia

Aktywizacja zawodowa na 30+

Cel: wzrost zdolności do podjęcia zatrudnienia wśród 120 os (72K, 48M) w wieku 30 l. i więcej pozostających bez zatrudnienia poprzez udział w kompleksowym programie aktywizacji zawodowej w okresie od 01.09.2017r. do 31.05. 2019 r.

Grupa docelowa: 120 os. (72K, 48M) w wieku 30 l. i więcej (od dnia 30 urodzin) pozostających bez pracy (wyłącznie osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP), zamieszkałe wg. KC na obszarach o wysokiej stopie bezrobocia w województwie pomorskim (na podstawie przedstawionego w ramach RK wykazu obszarów o wysokiej stopie bezrob. w woj. pomorskim [KS I stopnia] znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na r. pracy tj. należące do wszystkich poniższych grup: -os. w wieku 50 l. i więcej min. 24 os. (14K, 10M) -kobiety min. 72K -os. z niepełnosprawnościami min. 12 os. (6K, 6M) tj. min. 10% [KDS3] -os. długotrwale bezrobotne min. 26os. (16K, 10M) -os. o niskich kwalifikacjach min. 36 os. (22K, 14M) Wsparcie jest skierowane do osób, które bez udziału w nim mają najmniejszą szansę na rozwiąz. dotykających ich problemów w szczególności ON oraz os. zamieszk. na obszarach o wysokiej stopie bezrobocia w woj. pomorskim.

Rezultaty: nabycie przez min.35%UP kwalifikacji zaw. oraz osiągnięcie wskaźnika efektywności zatrudnieniowej wśród GD na poziomie co najmniej 45%

Działania: -indywidualne i grupowe poradnictwo zawodowe w tym utworzenie IPD, -wsparcie psychologiczno-doradcze, -kursy, szkolenia prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych, -staże zawodowe, -warsztaty w zakresie technik aktywnego poszukiwania pracy, -pośrednictwo pracy. Proj. ukierunkowany na uzysk. zatrudn. przez os. pozostające bez pracy, znajdujące się w najtrudniejszej syt. na r. pracy (z wyłącz. os. przed ukończ. 30 r. życia), realizow. w postaci kompleksowych rozwiązań w zakresie aktywizacji zaw., w oparciu o pogłębioną analizę umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych

Wartość projektu : 1 585 496,16 zł

Okres realizacji: 01.09.2017 – 30.09.2018

Realizator: FOCUS TRAINING. INSTYTUT DOSKONALENIA KADR I ROZWOJU OSOBOWOŚCI KRÓLEWICZ MARZANNA

Kontakt:

Gdańsk 80-855, ul. Wały Piastowskie 24 pok. 335

Tel.: 600 822 507

e-mail:  info@focus-training.pl

Strona: przejdź

Pasaż finansowy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *