bezpłatne szkolenia

ZaczynaMy OdNowa

Cel: aktywizacja społeczna i zawodowa 50 w tym 26 K i 24 M mieszkańców Miasta Tomaszów Lubelski zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w okresie od 01 X 2017 do 31 VII 2019.

Zaplanowane działania będą miały charakter kompleksowy. Wsparcie będzie miało charakter indywidualny i grupowe. Zaplanowane działania umożliwią aktywne włączenie społeczne, w tym także powrót na rynek pracy osób zagrożonym ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, tj. os. zakwalifikowanych do III profilu pomocy zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia, w tym także korzystających z PO Pomoc Żywnościowa 2014-2020 oraz osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i/lub z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Grupa docelowa: Preferowane do wsparcia są osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego.27% uczestników stanowić będą osby z terenów objętych rewitalizacją obszarów zdegradowanych.

Zadania: Nr 1 Diagnoza potrzeb–KIS „Aktywni” Nr 2 Program PAI-KIS „Aktywni” w porozumieniu z PUP w Tomaszowie Lub. Nr 3 Pomoc środowiskowa- Lider projektu Nr 4 Trening kompetencji zawodowych oraz warsztaty terapeutyczne -KIS „Aktywni” Nr 5 Coaching- Partner projektu Nr 6 Aktywizacja zawodowa szkolenia- Partner projektu  Nr 7 Aktywizacja zawodowa staże- Partner Projektu Rezultatami projektu będzie: podjęcie zatrudnienia przez co najmniej 11 osób, uaktywnienie społeczno-zawodowe – minimum 28 osób.

 

Wartość projektu : 663 935,00 zł

Okres realizacji: 01.10.2017 – 07.31.2019

Realizator: MIASTO TOMASZÓW LUBELSKI/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TOMASZOWIE LUBELSKIM

Kontakt:

ul. Papieża Jana Pawła II 12

22 – 600 Tomaszów Lubelski

tel./fax 084 665 97 94

tel. kom. 782 432 019

Strona: przejdź

Pasaż finansowy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *