Archiwum kategorii: woj. zachodniopomorskie

Program JEREMIE 2

Program JEREMIE 2

Program JEREMIE 2  jest kontynuacją wdrażanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego inicjatywy JEREMIE, realizowanej w ramach RPO na lata 2007-2013.

Dotyczy:

 1. Województwa Łódzkiego
 2. Województwa Mazowieckiego
 3. Województwa Zachodniopomorskiego
 4. Województwa Wielkopolskiego

Zakres:

zarządzanie funduszem funduszy i wdrażanie instrumentów finansowych (preferencyjnych pożyczek obrotowych i inwestycyjnych)

 1. Tytuł projektu: Instrumenty Finansowe dla rozwoju województwa łódzkiego

Wartość umowy 671,6 mln zł, w tym:

 • wkład UE: 570,9 mln zł
 • wkład krajowy:  100,7 mln zł

Termin realizacji: od listopada 2016 roku do grudnia 2023 roku r.

Wsparcie przeznaczone będzie na wdrażanie instrumentów finansowych w ramach:

 • Osi priorytetowej II – Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie II.3 – Zwiększenie konkurencyjności MŚP, Poddziałanie II.3.2 – Instrumenty finansowe dla MŚP nr RPLD.02.03.02-10-0001/16-00
 • Osi priorytetowej IV – Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.2 – Termomodernizacja budynków, Poddziałanie IV.2.3 – Termomodernizacja budynków w oparciu o zastosowanie instrumentów finansowych nr RPLD.04.02.03-10-0001/16-00
 • Osi priorytetowej VIII – Zatrudnienie, Działanie VIII.3 – Wsparcie Przedsiębiorczości – Poddziałanie VIII.3.2 – Wsparcie przedsiębiorczości w formach zwrotnych nr RPLD.08.03.02-10-0001/16-00.

2. Tytuł projektu: Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw sektora MŚP w Wielkopolsce, poprzez wsparcie ich aktywności inwestycyjnej za pośrednictwem instrumentów finansowych WRPO 2014+

Wartość umowy 607 976 470,59 mln zł, w tym:

 • wkład UE: 516,78  mln zł,
 • wkład własny Pośredników Finansowych określony na 91,2 mln zł

Termin realizacji: od października 2016 r. do grudnia 2023 r.

3. Tytuł projektu: Wspieranie przedsiębiorczości poprzez Fundusz Funduszy Pomorza Zachodniego Jeremie2

Wartość umowy 468 225 094,11 mln zł, w tym:

 • wkład UE: 398,00 mln zł
 • wkład krajowy: 70,2 mln zł

Termin realizacji umowy: od października 2016 r. do grudnia 2023 r.

Wsparcie przeznaczone będzie na wdrażanie instrumentów finansowych w ramach:

 • Osi priorytetowej I Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne technologie – Działanie 1.9 – pn. Inwestycje w przedsiębiorstwach poprzez instrumenty finansowe, realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020;
 • Osi priorytetowej I Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne technologie – Działanie 1.17 – pn. Wzmocnienie procesu wsparcia firm w początkowej fazie rozwoju, realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020;
 • Osi priorytetowej VI Rynek pracy – Działanie 6.4 – pn. Wsparcie przedsiębiorczości, samozatrudnienia oraz tworzenia nowych miejsc pracy, poprzez środki finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wsparcie doradczo-szkoleniowe, realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

4. Tytuł Projektu: Instrumenty finansowe dla mazowieckich MŚP

Wartość umowy 282,17 mln zł, w tym:

 • wkład UE: 225,74 mln zł
 • wkład własny Pośredników Finansowych określony na min. 56,43 mln zł

Termin realizacji umowy: od 14 czerwca 2017 roku do 30 czerwca 2023 roku

Wsparcie w ramach wdrożenia Działania 3.3 – Innowacje w MŚP, Priorytetu inwestycyjnego (PI 3c) –Wspieranie tworzenia i poszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług służyć ma przede wszystkim zwiększeniu zastosowania innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP w województwie mazowieckim.

Mikropożyczka pożyczka w województwie zachodniopomorskim

 • o finansowaniu do 100 000 złotych
 • dla MŚP, w szczególności start- upów
 • na warunkach rynkowych według stopy referencyjnej lub na warunkach korzystniejszych niż rynkowe
 • W ramach Instrumentu Finansowego finansowane będą przedsięwzięcia Ostatecznego Odbiorcy przyczyniające się do tworzenia warunków sprzyjających budowie konkurencyjnego sektora MŚP na terenie województwa zachodniopomorskiego.
 •  Przedsiębiorstwa ubiegające się o Mikropożyczkę muszą spełniać łącznie następujące kryteria:a.   Nie znajdują się w trudnej sytuacji w rozumieniu pkt 20 Wytycznych dotyczących pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw niefinansowych znajdujących się w trudnej sytuacji (Dz. Urz. UE C 249/1 z 31.07.2014 r.);b.   nie ciąży na nich obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej  uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem lub orzeczenia sądu krajowego lub unijnego;c.   są mikroprzedsiębiorstwem w rozumieniu przepisów załącznika nr I Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu;d.   są osobami fizycznymi, osobami prawnymi, albo jednostkami organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi, którym właściwa ustawa przyznaje zdolność prawną, zarejestrowanymi, mającymi siedzibę lub oddział albo prowadzącymi działalność gospodarczą na terenie województwa zachodniopomorskiego;e.   nie podlegają wykluczeniu z możliwości dostępu do środków publicznych na podstawie przepisów prawa lub wykluczeniu takiemu nie podlegają osoby uprawnione do ich reprezentacji;f.     nie są wykluczeni stosownie do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (jeżeli przedsiębiorstwo ubiega się o pomoc de minimis);g.   nie są podmiotami, w stosunku, do których Pośrednik Finansowy lub osoby upoważnione do jego reprezentacji posiadają, tak bezpośrednio jak i pośrednio, jakiekolwiek powiązania, w tym o charakterze majątkowym, kapitałowym, osobowym czy też faktycznym, które wpływają lub mogłyby potencjalnie wpływać na prawidłową realizację Operacji
 • okres spłaty: do 5 lat
 • karencja w spłacie: 6 miesięcy

Partnerzy oferujący ten produkt: