Archiwum kategorii: woj. opolskie

Do pracy wskocz – sukcesów poczuj moc!

Projekt „Do pracy wskocz – sukcesów poczuj moc!” w ramach Osi priorytetowej VII – Konkurencyjny rynek pracy Działanie 7.2- Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

Grupa docelowa: 72 osoby (w tym min. 44 kobiet i 28 mężczyzn), powyżej 29 roku życia (tj. osoby, które w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie ukończyły 30 rok życia), pozostających bez pracy (bezrobotne o I i II profilu pomocy, poszukujące pracy oraz nieaktywne zawodowo), w tym osób znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy tj.: kobiety – min. 60% UP, osoby z niepełnosprawnościami – min. 5% UP, osoby powyżej 50 roku życia- min. 20% UP, osoby długotrwale bezrobotne – min. 20% UP, osoby o niskich kwalifikacjach – min. 50% UP, zamieszkujące w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie województwa opolskiego, na terenie powiatów prudnickiego brzeskiego, nyskiego, głubczyckiego, namysłowskiego

Zakres wsparcia:

⦁ Indywidualnych Planów Działania, pozwalających na sprecyzowanie ścieżki zawodowej
⦁ Poradnictwa zawodowego
⦁ Szkoleń zawodowych dostosowanych do indywidualnych potrzeb Uczestników, zakończonych egzaminem zewnętrznym potwierdzającym uzyskane kwalifikacje zawodowe,
⦁ 3 miesięcznych staży zawodowych ,
⦁ Kompleksowego Pośrednictwa Pracy .

Wartość projektu : 1 201 580,35 zł

Okres realizacji: 01.06.2017 r. – 31.03.2018 r.

Realizator: O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o.

Kontakt:

Telefon: 699  670 225
E-mail: praca.sukces@okcjo.com.pl

Strona projektu: przejdź