LUBELSCY ZAWODOWCY

Projekt zakłada aktywizację zawodową 192 osób w tym (39 kobiet) zamieszkałych na obszarze woj. lubelskiego w rozumieniu KC w wieku 30 lat i więcej, bezrobotnych (154 os., w tym 24 os. odchodzących z rolnictwa) i biernych zawodowo (38 os.), znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, w tym: 51 os. posiadających niskie kwalifikacje (ISCED3 – włącznie), 96 osób niepełnosprawnych, 93 długotrwale bezrobotnych, 48 os. w wieku 50+ poprzez zdobycie kwalifikacji zgodnych z ich predyspozycjami i zapotrzebowaniem rynku oraz poprzez pozostałe działania aktywizacyjne (w tym staże dla części UP) w okresie 24 m-cy , w konsekwencji natomiast podjęcie zatrudnienia przez co najmniej 96 os., (w tym 16 K), co bezpośrednio przyczyni się do realizacji celów szczegółowych dla konkursu RPLU.09.01.00-IP.02-06-001/16– zwiększenie zatrudnienia osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy oraz poprawę szans na zatrudnienie osób odchodzących z rolnictwa. Osoby bezrobotne, które wezmą udział w projekcie będą należały do I lub II profilu pomocy (tzw. Bezrobotni aktywni lub wymagający wsparcia) w rozumieniu art.33 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Wartość projektu: 3 294 097,54 zł

Okres realizacji: od 1.10.2017 do 30.09.2019

Realizator: RÓG SPÓŁKA JAWNA CONSULTING & BUSINESS TRAINING
Kontakt:
tel./fax. 14 683 33 70 tel. 14 683 33 72email: biuro@rogsj.pl

Strona: przejdź

Pasaż finansowy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *