bezpłatne szkolenia

Pełnosprawni na start

Cel główny: Wzrost integracji społecznej oraz poprawa dostępu do rynku pracy u min. 60 osób niepełnosprawnych ( ze 100) wykluczonych społecznie lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z terenu województwa lubelskiego poprzez realizację kompleksowego programu aktywizacji społeczno-zawodowej w okresie do 30.11.2018.

Grupa docelowa: 100(60 k,40 m)osób z niepełnosprawnościami tj. osoby niepeł.w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  a także osoby z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego  100% uczestników to osoby wykluczone (w tym dotknięte ubóstwem) lub osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu woj. lubelskiego (w przypadku osób fizycznych pracują lub zamieszkują one na obszarze woj.lubelskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego)

Działania: Diagnoza potrzeb i Indywidualny Plan Działania (IPD);Treningi kompetencji społ. i profilaktyki zdrowotnej, Warsztaty aktywizacji zawodowej, Indywidualne wsparcie psychologiczne; Szkolenia zawodowe (w formie bonów szkoleniowych), Indywidualne pośrednictwo pracy, staże zawodowe. Uczestnik uzyska wiedzę na temat swoich potrzeb, predyspozycji i umiejętności zaw., a także zasad efektywnego poszukiwania pracy.

Dzięki szkoleniom i stażom każdy uczestnik zdobędzie praktyczne umiejętności i doświadczenia potrzebne do znalezienia pracy i poprawy swojej sytuacji zawodowej i ekonomicznej. W wyniku proj  w odniesieniu do osób lub środowisk zagrożonych ubóstwem lub wyklucz.społ. min.poziom efek. społ.-zat.wynosi 56%,w tym min poziom efekt.zatrudn– 22%;w odn. do os.o znacznym stopniu niepełnos., osób  z niepełnos. intelektualną oraz osób z niepełnos. sprzężonymi min. poziom efekt.społ-zatrud wynosi 46%,w tym min.poziom efek.i zatrud.– 12%. Min. 32 % ucz. podniesie swoje kwalifikacje zaw., a min. 45% ucz. będzie poszukiwać pracy po zakon.ud

Wartość projektu : 1 809 379,20 zł

Okres realizacji: 01.09.2017 – 31.08.2018

Realizator: REGION ŚRODKOWO-WSCHODNI NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”

Kontakt:

Królewska 3

20-109 Lublin

 81 532-08-11

Strona: przejdź

Pasaż finansowy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *