Bezpłatne szkolenia unijne

ZNÓW AKTYWNI! – powrót na rynek pracy

Projekt „ZNÓW AKTYWNI! – powrót na rynek pracy” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Grupa docelowa: 156 osób(86K/70M) powyżej 30 roku życia (od dnia 30 urodzin), w tym:
-80% UP – 125 osób to osoby bezrobotne;
-20% UP – 31 osób to osoby nieaktywne zawodowo (bierne zawodowo).
Osoby objęte wsparciem to mieszkańcy województwa śląskiego w rozumieniu KC, należące co najmniej do jednej z poniższych, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy grup:
– osoby powyżej 50 roku życia – min. 20% UP – 32os.;
– kobiety (szczególnie powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka) – min. 55% UP – 86 os.;
– osoby długotrwale bezrobotne – min. 50% UP – 78 os.;
– osoby o niskich kwalifikacjach(tj. osoby posiadające wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie) – min. 85% UP -133 os.
– osoby z niepełnosprawnościami będą traktowane podczas rekrutacji priorytetowo-min. 10% UP – 16os..

Zakres wsparcia:

1. Identyfikacja potrzeb osób młodych pozostających bez zatrudnienia oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia
oddalenia od rynku pracy osób młodych

2. Kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby

3. Nabywanie, podwyższanie lub dostosowywanie kompetencji i kwalifikacji, niezbędnych na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb osoby, której udzielane jest wsparcie poprzez wysokiej jakości szkolenia

4. Nabywanie lub uzupełnianie doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu poprzez staże spełniające standardy wskazane w Europejskich Ramach Jakości Praktyk i Staży oraz Polskich Ramach Jakości Staży i Praktyk.

Wartość projektu : 2 255 995,02 zł

Okres realizacji: 01.06.2017 – 30.09.2018 r.

Realizator: Terra Szkolenia i Doradztwo

Kontakt:

e-mail: znowaktywni@terra-szkolenia.pl
tel.: 699 670 242

Strona projektu: przejdź

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *