bezpłatne szkolenia

30 PLUS – Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy

Cel:  podniesienie zdolności do uzyskania zatrudnienia przez 85 uczestników projektu z powiatu bytowskiego, włączenie 85 ucz. w proces doradczy pozwalający wyznaczyć indywidualną ścieżką rozwoju i wzmocnić kompetencje kluczowe wymagane na rynku pracy  – dostosowanie i podniesienie kwalifikacji 60 ucz. do potrzeb lokalnego rynku pracy w pow. bytowskim – wspieranie podjęcia aktywności zawodowej w pow. bytowskim. przez 85 uczestników i zdobycie doświadczenia zawodowego -uzyskanie zatrudnienia przez min. 45% uczestników

Grupa docelowa: 85 osób bezrobotnych (57K i 28M) zarejestrowanych w PUP Bytów, dla których ustalono profil pomocy I lub profil pomocy II, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy (z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30 roku życia) z powiatu bytowskiego, tj. należące do poniższych grup: osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach.

Działania : rekrutacja, działania służące indywidualizacji wsparcia poprzez indy. i grup. Porad. Zawodo. oraz pośr. Pracy. Działania służące zdobyciu kwalifikacji i doświadczenia zawodowego obejmujące: szkolenia, staże oraz pokrycie kosztów subsydiowanego zatrudnienia stanowiące dla pracodawców zachętę do zatrudnienia. Efekt projektu to podjęcie i utrzymanie przez min. 3 m-ce zatrudnienia przez co naj. 45% ucz.proj.

 

Wartość projektu : 1 004 338,00 zł

Okres realizacji: 01.09.2017 – 29.02.2020

Realizator: POWIAT BYTOWSKI

Kontakt:

77-100 Bytów
ul. Ks. dr. B. Domańskiego 2

tel:  (59) 822 80 00
fax: (59) 822 80 01

Strona: przejdź

Pasaż finansowy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *