bezpłatne szkolenia

Lepsze perspektywy – aktywizacja zawodowa mieszkańców powiatów: lęborskiego, wejherowskiego i puckiego.

CEL:  aktywizacja zawodowa 84 osób (z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30 roku życia), z powiatów: lęborskiego, wejherowskiego i puckiego (woj. pomorskie), zarejestrowanych jako bezrobotne zgodnie z krajowymi definicjami, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na runku pracy, prowadząca do ich zatrudnienia/samozatrudnienia, trwającego co najmniej 3 miesiące.

GRUPA DOCELOWA: 84 osoby (51 kobiet, 33 mężczyzn), z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30 roku życia, z powiatów: lęborskiego, wejherowskiego i puckiego, zarejestrowanych jako bezrobotne zgodnie z krajowymi definicjami, należących do wszystkich poniższych grup: (i) osoby w wieku 50 lat i więcej, (ii) kobiety, (iii) osoby z niepełnosprawnościami (minimum 10% grupy docelowej), (iv) osoby długotrwale bezrobotne, (v) osoby o niskich kwalifikacjach.

GŁÓWNE ZADANIA: Indywidualne Poradnictwo Zawodowe (IPZ), Grupowe Poradnictwo Zawodowe (GPZ), Kursy/szkolenia zawodowe, Staże zawodowe, Pośrednictwo pracy, Asysta osobista (AO), Doradztwo psychologiczne, Doradztwo prawne.

GŁÓWNE REZULTATY: co najmniej 30 uczestników pracujących po opuszczeniu Programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek); (ii) co najmniej 30 uczestników, którzy uzyskali kwalifikacje po opuszczeniu Programu; (iii) podjęcie zatrudnienia przez co najmniej 45% uczestników (na minimum 3 m-ce w wymiarze minimum 1/2 etatu lub umowa cywilnoprawna na minimum 3 miesiące o łącznej wartości równej lub większej od 3-krotności minimalnego wynagrodzenia lub samozatrudnienie przez minimum 3 miesiące).

Wartość projektu : 1 004 584,50 zł

Okres realizacji: 01.09.2017 – 31.08.2018

Realizator: STOWARZYSZENIE WOLNA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ ODDZIAŁ TERENOWY W GDAŃSKU

Kontakt:

  • tel. 600 421 420, 58 350 51 40
  • biuro.wejherowo@swp.gda.pl
  • Wejherów, ul. Sobieskiego 235/2.

Strona: przejdź

Pasaż finansowy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *