dotacje unijne

72 nowe firmy

 

CEL: Utworzenie do 30.IV.2019r. w powiatach: niżańskim, kolbuszowskim, leżajskim i przeworskim 72 nowych, trwałych mikroprzedsiębiorstw, w wyniku objęcia wsparciem 84 osób bez pracy (bezrobotnych/biernych zawodowo, w tym 50 kobiet) będące w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj. w wieku od 50 roku życia, niepełnosprawne, długotrwale bezrobotne, kobiety.

GŁÓWNE REZULTATY: Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej – 72; Liczba uczestników projektu, którzy nabyli lub podnieśli kompetencje w zakr. rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej w efekcie udziału w szkoleniach przed złożeniem wniosku o dotację-84; Liczba dotacjobiorców prowadzących działalność gospodarczą przez minimum 12 m-cy od dnia rozp. dział. gosp.-72

GRUPY DOCELOWE: 84 os. (w tym 50 kobiet, 34 mężczyzn) bezrobotne/bierne zawod. zamierzające rozpocząć IDG, powyżej 29 r.ż, mieszkające zgodnie z k.c. w PNI, PKO,PLE lub PPR, będące w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj. osoby w wieku od 50 roku życia, osoby niepełnosprawne, osoby długotrwale bezrobotne, kobiety. Minimum 17(20,24% GD) z ww. osób stanowić będą B i BZ rodzice/ opiekunowie prawni posiadający, co najmniej 3 dzieci w wieku do 18 roku życia. Minimum 17 (20,24% GD) stanowić będą rolnicy i członkowie ich rodzin, prowadzący indywid. gospod. rolne do 2 ha, zamierzający odejść z rolnictwa zgodnie z grupą docelową określoną w SZOOP RPO WP 2014-2020.

GŁÓWNE ZADANIA: Ocena predyspozycji do prowadzenia działalności gospodarczej – 120 kandydatów, Szkolenia i doradztwo przygotowujące do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej dla 84 uczestników projektu, Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla min. 72 uczestniczek/uczestników projektu, Wsparcie pomostowe – finansowe dla 72 uczestniczek/uczestników projektu, Wsparcie pomostowe szkoleniowo-doradcze dla 72 uczestniczek/uczestników projektu

Wartość projektu: 3 797 212,6zł

Okres realizacji: od 01.11.2017 r. do 30.04.2019 r

Realizator: STALOWOWOLSKA STREFA GOSPODARCZA SP. Z O.O.

Kontakt:

Tel: +48 15 814-91-90
E-mail: biuro@ststrefa.pl

Strona: przejdź

Pasaż finansowy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *