Bezpłatne szkolenia unijne

Akademia aktywności

Projekt „Akademia aktywności” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, działania VIII.2.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 r.ż.

 

Grupa docelowa: 120 osób (72K i 48M) po 29 roku życia pozostających bez pracy (bezrobotnych, poszukujących pracy i biernych zawodowo), które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy tj. wyłącznie osób o niskich kwalifikacjach, w szczególności po 50 roku życia, osób niepełnosprawnych, kobiet oraz osób długotrwale bezrobotnych z obszaru województwa łódzkiego

 

Zakres wsparcia:

• Identyfikacja potrzeb każdego Uczestnika Projektu poprzez diagnozowanie i określenie możliwości doskonalenia zawodowego. Wsparcie zakłada opracowanie lub aktualizację IPD dla 120 osób. Identyfikacja potrzeb odbywa się w wymiarze 6 h w formie 3 spotkań po 2 h, średnio 2 razy w tygodniu w formie indywidualnej.

• Pośrednictwo pracy dla 120 osób, które będzie realizowane w ostatnim miesiącu odbywania stażu zawodowego i po jego zakończeniu. Każdy Uczestnik Projektu otrzyma 4 oferty pracy i będzie uczestniczył w min.2 rozmowach kwalifikacyjnych. Pośrednictwo pracy obejmuje minimum 5 h w formie 1 spotkania trwającego 2 h, natomiast kolejne spotkania będą uzależnione od potrzeb na dalszym etapie uczestnictwa w projekcie.

• Szkolenia i nabycie kwalifikacji zawodowych lub podniesieniu kompetencji dla 120 osób. Wymiar szkoleń to średnio 80 h w postaci 13 spotkań x 6 – 7h, średnio 4 razy w tygodniu. Szkolenia są ukierunkowane na rozwój usług senioralnych w zakresie – Opiekun/ka osób starszych, Masażysta/ka, Animator/ka czasu wolnego, Teleopiekun/ka. Za udział w szkoleniach przysługuje stypendium szkoleniowe oraz zwrot kosztów dojazdu dla części Uczestników Projektu (20%).

• Staże zawodowe dla wszystkich uczestników projektu trwające 3 miesiące (maksymalnie 8h/dzień i 40h/tydzień, dla osób niepełnosprawnych 7h/dzień i 35 h/tydzień). Za udział w stażu przysługuje stypendium stażowe.

 

Wartość projektu: 1 383 436,80  zł

Okres realizacji: od 01.01.2017 do 30.11.2017

Realizator: O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o. o.

 

Kontakt:

e-mail:akademiaaktywnosci@okcjo.com.pl
tel.: +48 519 358 508

 

Strona projektu: przejdź


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *