Archiwum kategorii: woj. łódzkie

Dla nas przeŁOM

Projekt „Dla nas przeŁOM” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Poddziałanie IX.1.2 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – ZIT”

Grupa docelowa: osoby fizyczne, spełniające łącznie następujące kryteria formalne:

 • uczą się/zamieszkują (zgodnie z Kodeksem Cywilnym, art. 25) na terenie: miasta Łodzi, powiatu łódzkiego – wschodniego, zgierskiego, brzezińskiego, pabianickiego.
 • niezatrudnione zakwalifikowane do jednej z poniższych grup:

–   bezrobotne zarejestrowane w PUP z ustalonym III profilem pomocy,

–   długotrwale bezrobotne

 • są zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym tj. spełniają co najmniej jedną z następujących przesłanek:
 1. korzystają ze świadczeń z pomocy społecznej
 2. kwalifikują się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w  7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 3. przebywają w pieczy zastępczej lub opuszczają pieczę zastępczą
 4. są osobami niepełnosprawnymi w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
 5. są osobami bezrobotnymi, które zostały zakwalifikowane do III profilu pomocy,
 6. korzystają z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa.

Zakres wsparcia:

 • Opracowanie Indywidualnej Ścieżki Reintegracji Społeczno – Zawodowej (IŚRSZ)
 • Indywidualne wsparcie psychologiczne
 • Grupowe wsparcie psychologiczne
 • Indywidualne poradnictwo zawodowe
 • Warsztaty kompetencji społecznych
 • Szkolenia, kursy i egzaminy zawodowe dostosowane do predyspozycji uczestników i zapotrzebowania rynku pracy
 • Płatne 6 miesięczne staże zawodowe 1850 netto/m-c
 • Pośrednictwo pracy – pomoc w znalezieniu zatrudnienia

Wartość projektu: xxx zł

Okres realizacji: 01.08.2017 –

Realizator: Fundacja Inkubator

Kontakt:

ul. ks. Tymienieckiego 22/24

90-349 Łódź

nr pokoju: 2

Tel. 42 633-16-55

Strona projektu: przejdź

POKONAJ WYKLUCZENIE-PODEJMIJ ZATRUDNIENIE!

Głównym celem projektu „POKONAJ WYKLUCZENIE-PODEJMIJ ZATRUDNIENIE!” jest wyższa aktywność społeczno- zawodowa oraz zdolność do podjęcia zatrudnienia wśród 72os.(min44K) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, zamieszkałych w rozumieniu KC na terenie woj. Łódzkiego(WŁ).

Działania:

 • -indywidualny plan działania,
 • -poradnictwo psychologiczne,
 • -trening umiejętności życiowych i zawodowych,
 • -poradnictwo zawodowe,
 • -szkolenia zawodowe,
 • -staż zawodowy,
 • -pośrednictwo pracy.

Wartość projektu: 1 360 788,77 zł

Okres realizacji: od 01.05.2017 do 31.01.2018.

Realizator: NAVIGATOR INTERNATIONAL Sp. z o.o

Kontakt:

Tel: 519 308 952

e-mail: pw-pz@navigator.edu.pl

Strona projektu: przejdź

 

NOWA SZANSA – LEPSZE JUTRO!

Projekt „NOWA SZANSA – LEPSZE JUTRO!” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego

Grupa docelowa: 70 osób (42K i 28M) – są to osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym , które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej z obszaru województwa łódzkiego, w tym:

 1. osoby bezrobotne dla których zgodnie z ustawą z dn.20 kw. 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy został określony III profil pomocy-min.40% GD,
 2. osoby z niepełnosprawnościami-min.70%GD (głównie w stanie lekkim i umiarkowanym),
 3. osoby korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej (zgodnie z ustawą z dn.12 III 2004r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej)-min.60% GD,
 4. Kobiety-min.60% GD,
 5. osoby korzystające z POPŻ – min.10% GD.

Zakres wsparcia:

 • IDENTYFIKACJA POTRZEB UP-IPD
  Dla każdego UP zostanie przeprowadzona analiza umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych -IPD.
 • PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE I PSYCHOSPOŁECZNE
 • POŚREDNICTWO PRACY I PORADNICTWO ZAWODOWE
  Wszyscy UP wezmą udział w pośrednictwie pracy, poradnictwie zawodowym i wsparciu psychologiczno-społecznym
 • SZKOLENIA ZAWODOWE „SZYTE NA MIARĘ” dla 56 osób
  Szkolenia w projekcie będą prowadzić do uzyskania certyfikatów potwierdzających kwalifikacje, co przyczyni się do zwiększenia szans na zatrudnienie UP.
 • STAŻE ZAWODOWE dla 42 osób

Wartość projektu: 914 417,00 zł

Okres realizacji: 1.VI.2017-31.V.2018.

Realizator: Eurodoradztwo Spółka z o.o.

Kontakt:

ul. Abpa.Baraniaka 88e bud F,
61-131 Poznań

biuro@doradztwoeuropejskie.com

Strona projektu: przejdź

Aktywność kluczem do sukcesu!

Projekt „Aktywność kluczem do sukcesu!” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa IX Wyłączenie społeczne, Działanie IX.1: Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.1.2 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – ZIT

Grupa docelowa: 72 osób (min. 90% kobiet) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej – osoby korzystające z pomocy społecznej z powodu ubóstwa, które samotnie wychowują dzieci/ potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności/ bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych/ wielodzietnych, zamieszkujących na obszarze ŁOM (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) w powiatach: M. Łódź, brzeziński, łódzki wschodni, pabianicki, zgierski

Zakres wsparcia:

W ramach reintegracji społecznej:

– PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE I SPECJALISTYCZNE w wymiarze łącznie 12 godzin zegarowych na uczestnika/czkę,
– WARSZTATY KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH / ŻYCIOWYCH w wymiarze łącznie 20 godzin zegarowych na grupę,
– COACHING WSPIERANIA RÓWNOWAGI PRACA – RODZINA w wymiarze 12 godzin zegarowych na uczestnika/czkę,

W ramach reintegracji zawodowej:

– PORADNICTWO ZAWODOWE w wymiarze łącznie 4 godziny zegarowe na uczestnika/czkę,
– SZKOLENIA ZAWODOWE w łącznym wymiarze 60 godzin lekcyjnych na grupę,
– 6 miesięczny płatny STAŻ ZAWODOWY,
– POŚREDNICTWO PRACY w łącznym wymiarze 5 godzin zegarowych na uczestnika/czkę.

Wartość projektu : 1 894 207, 10 zł

Okres realizacji: 01.05.2017 – 30.04.2018 r.

Realizator: O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o.

Kontakt:

Al. Jana Pawła II 113, 95-080 Tuszyn
Tel. 506 497 045
E-mail: aktywnosckluczem@okcjo.com.pl

Strona projektu: przejdź

Aktywność – pierwszy krok do sukcesu

Projekt „Aktywność – pierwszy krok do sukcesu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa IX Wyłączenie społeczne, Działanie IX.1: Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.1.2 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Grupa docelowa: 96 osób (min. 90% kobiet) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, to jest osób korzystających z pomocy społecznej z powodu ubóstwa, które samotnie wychowują dzieci lub z powodu przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych/wielodzietnych, zamieszkujących na obszarze województwa łódzkiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego

Zakres wsparcia:

– Poradnictwo psychologiczne i specjalistyczne dla 96 UP – 10h/UP
– Warsztaty kompetencji społecznych i życiowych dla 96 UP – 30h/grupa
– Coaching wspierania równowagi praca – rodzina dla 96 UP – 10h/UP
– Poradnictwo zawodowe dla 96 UP – 4h/UP
– Pośrednictwo pracy dla 96 UP – 6h/UP
– Szkolenia zawodowe zakończone egzaminem oraz wydaniem certyfikatu dla 86 UP – 60h/grupa
– Staże zawodowe dla 96 UP

Wartość projektu : 1 735 846,03 zł

Okres realizacji: 01.05.2017r. – 30.04.2018r

Realizator: O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o.

Kontakt:

ul. Rokicińska 132, 95-020 Andrespol
e-mail: pierwszykrokdosukcesu@okcjo.com.pl
Tel: 519 304 877
Strona projektu: przejdź