Archiwum kategorii: woj. łódzkie

Doskonalenie kwalifikacji ratowników medycznych w woj. łódzkim

Projekt „Doskonalenie kwalifikacji ratowników medycznych w woj. łódzkim” projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Grupa docelowa:

 • ratownicy medyczni
 • osoby mieszkające lub pracujące na terenie województwa łódzkiego
 • osoby mające ukończone 18 lat

W szczególności:

 • osoby z niepełnosprawnościami
 • kobiety
 • osoby zamieszkujące tereny wiejskie
 • osoby z wykształceniem średnim
 • osoby 50+

Zakres wsparcia:

min. 40 edycji kursów doskonalących dla ratowników medycznych (KDRM).

 • Medyczne czynności ratunkowe
 • Przygotowania pacjenta i opieka medyczna podczas transportu
 • Resuscytacja noworodka
 • Algorytm ALS i PALS
 • Zabezpieczanie dróg oddechowych w nagłym zatrzymaniu krążenia
 • Częstoskurcze
 • Opatrywanie ran
 • Unieruchamianie kręgosłupa
 • Odbarczenie odmy prężnej drogą nakłucia jamy opłucnowej
 • Zdarzenia masowe i katastrofy

Wartość projektu: xxx zł

Okres realizacji: 01.07.2017 – 31.12.2018

Realizator: JMM Mariusz Lewandowski w partnerstwie z Wojewódzkim Pogotowiem Ratunkowym w Katowicach

Kontakt:

 ul. Rewolucji 1905 roku nr 52

90-213 Łódź

(Siedziba Fundacji Misji Medycznej)

telefon: 42 299 18 57

telefon: 42 299 18 58

telefon: 32 609 31 57

mail: KDRM_lodzkie@jmm.net.pl

Strona projektu: przejdź

Doskonalenie zawodowe ratowników medycznych

Projekt „Doskonalenie zawodowe ratowników medycznych” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Grupa docelowa:

 • osoby mające ukończone 18 lat,
 • ratownicy medyczni,
 • osoby zatrudnione w publicznym systemie ochrony zdrowia (w podmiocie leczniczym, posiadającym kontrakt z OW NFZ), wchodzące w skład lub kandydujące do Europejskiego Korpusu Medycznego (EMC).

W szczególności:

 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • kobiety,
 • osoby zamieszkujące tereny wiejskie,
 • osoby w trudnej sytuacji finansowej.

Zakres wsparcia:

Szkolenie z zakresu „MEDYCZNYCH CZYNNOŚCI RATUNKOWYCH W ZAGROŻENIACH ŚRODOWISKOWO-TERENOWYCH” składające się z 4 bloków tematycznych:

 • Postępowanie w zdarzeniach masowych lub katastrofach z dużą ilością osób poszkodowanych – 4 godziny zajęć teoretycznych i 12 godzin zajęć praktycznych,
 • Procedury medyczne stosowane przez personel medyczny w stanie zagrożenia życia u osób dorosłych – 8 godzin zajęć teoretycznych i 12 godzin zajęć praktycznych,
 • Procedury medyczne stosowane przez medyków w stanie zagrożenia życia u pacjentów pediatrycznych – 8 godzin zajęć teoretycznych i 12 godzin zajęć praktycznych,
 • Farmakoterapia stosowana w medycznych czynnościach ratunkowych – 6 godzin zajęć teoretycznych i 10 godzin zajęć praktycznych.

WARSZTAT TERENOWY W SYMULOWANEJ KATASTROFIE – dla min. 96 uczestników, którzy otrzymali największą liczbę punktów z egzaminów podczas szkoleń. Warsztat przewidziane na 34 godziny w formie skoszarowanej.

Wartość projektu: xxx zł

Okres realizacji: 01.07.2017 – 31.10.2018

Realizator: Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach w partnerstwie z JMM Mariusz Lewandowski

Kontakt:

ul. Powstańców 52/54,  40-024 Katowice

I piętro, pokój nr 125

Telefon: 32 609 31 57

Telefon: 32 442 00 64

Telefon: 793 335 900

E-mail: dyspozytorzy@jmm.net.pl

Strona projektu: przejdź

Podnoszenie kompetencji zawodowych dyspozytorów medycznych dyżurujących w Zintegrowanych Dyspozytorniach Medycznych

Projekt „Podnoszenie kompetencji zawodowych dyspozytorów medycznych dyżurujących w Zintegrowanych Dyspozytorniach Medycznych” projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Grupa docelowa:

 • osoby mające ukończone 18 lat,
 • dyspozytorzy medyczni,
 • osoby zatrudnione w publicznym systemie ochrony zdrowia (w podmiocie leczniczym, posiadającym kontrakt z OW NFZ),
 • osoby zamieszkujące lub/i pracujące na terenie województwa śląskiego, opolskiego, łódzkiego, świętokrzyskiego lub małopolskiego.

w szczególności:

 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • kobiety,
 • osoby zamieszkujące tereny wiejskie,
 • osoby w trudnej sytuacji finansowej,
 • osoby powyżej 50. roku życia.

Zakres wsparcia:

Szkolenie z zakresu procedur medycznych stosowanych w ramach Zintegrowanej Dyspozytorni Medycznej składające się z 3 bloków tematycznych:

 • Postępowanie w zdarzeniach masowych lub katastrofach z dużą ilością osób poszkodowanych (4 godziny zajęć teoretycznych i 12 godzin zajęć praktycznych),
 • Procedury medyczne stosowane u osób dorosłych przez dyspozytorów medycznych w trakcie wywiadu dyspozytorskiego – 4 godziny zajęć teoretycznych i 12 godzin zajęć praktycznych,
 • Procedury medyczne stosowane u pacjentów pediatrycznych przez dyspozytorów medycznych w trakcie wywiadu dyspozytorskiego – 4 godziny zajęć teoretycznych i 12 godzin zajęć praktycznych.

Wartość projektu: xxx zł

Okres realizacji: 01.07.2017 – 31.10.2018

Realizator: Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach w partnerstwie z JMM Mariusz Lewandowski

Kontakt:

ul. Powstańców 52/54,  40-024 Katowice

I piętro, pokój nr 125

Telefon: 32 609 31 57

Telefon: 32 442 00 64

Telefon: 793 335 900

E-mail: dyspozytorzy@jmm.net.pl

Strona projektu: przejdź

NOWA SZANSA – LEPSZE JUTRO!

Projekt „NOWA SZANSA – LEPSZE JUTRO!” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego

Grupa docelowa: 70 osób (42K i 28M) – są to osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym , które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej z obszaru województwa łódzkiego, w tym:

 1. osoby bezrobotne dla których zgodnie z ustawą z dn.20 kw. 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy został określony III profil pomocy-min.40% GD,
 2. osoby z niepełnosprawnościami-min.70%GD (głównie w stanie lekkim i umiarkowanym),
 3. osoby korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej (zgodnie z ustawą z dn.12 III 2004r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej)-min.60% GD,
 4. Kobiety-min.60% GD,
 5. osoby korzystające z POPŻ – min.10% GD.

Zakres wsparcia:

 • IDENTYFIKACJA POTRZEB UP-IPD
  Dla każdego UP zostanie przeprowadzona analiza umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych -IPD.
 • PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE I PSYCHOSPOŁECZNE
 • POŚREDNICTWO PRACY I PORADNICTWO ZAWODOWE
  Wszyscy UP wezmą udział w pośrednictwie pracy, poradnictwie zawodowym i wsparciu psychologiczno-społecznym
 • SZKOLENIA ZAWODOWE „SZYTE NA MIARĘ” dla 56 osób
  Szkolenia w projekcie będą prowadzić do uzyskania certyfikatów potwierdzających kwalifikacje, co przyczyni się do zwiększenia szans na zatrudnienie UP.
 • STAŻE ZAWODOWE dla 42 osób

Wartość projektu: 914 417,00 zł

Okres realizacji: 1.VI.2017-31.V.2018.

Realizator: Eurodoradztwo Spółka z o.o.

Kontakt:

ul. Abpa.Baraniaka 88e bud F,
61-131 Poznań

biuro@doradztwoeuropejskie.com

Strona projektu: przejdź