Archiwum kategorii: woj. dolnośląskie

Doskonalenie zawodowe ratowników medycznych

Projekt „Doskonalenie zawodowe ratowników medycznych” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Grupa docelowa:

 • osoby mające ukończone 18 lat,
 • ratownicy medyczni,
 • osoby zatrudnione w publicznym systemie ochrony zdrowia (w podmiocie leczniczym, posiadającym kontrakt z OW NFZ), wchodzące w skład lub kandydujące do Europejskiego Korpusu Medycznego (EMC).

W szczególności:

 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • kobiety,
 • osoby zamieszkujące tereny wiejskie,
 • osoby w trudnej sytuacji finansowej.

Zakres wsparcia:

Szkolenie z zakresu „MEDYCZNYCH CZYNNOŚCI RATUNKOWYCH W ZAGROŻENIACH ŚRODOWISKOWO-TERENOWYCH” składające się z 4 bloków tematycznych:

 • Postępowanie w zdarzeniach masowych lub katastrofach z dużą ilością osób poszkodowanych – 4 godziny zajęć teoretycznych i 12 godzin zajęć praktycznych,
 • Procedury medyczne stosowane przez personel medyczny w stanie zagrożenia życia u osób dorosłych – 8 godzin zajęć teoretycznych i 12 godzin zajęć praktycznych,
 • Procedury medyczne stosowane przez medyków w stanie zagrożenia życia u pacjentów pediatrycznych – 8 godzin zajęć teoretycznych i 12 godzin zajęć praktycznych,
 • Farmakoterapia stosowana w medycznych czynnościach ratunkowych – 6 godzin zajęć teoretycznych i 10 godzin zajęć praktycznych.

WARSZTAT TERENOWY W SYMULOWANEJ KATASTROFIE – dla min. 96 uczestników, którzy otrzymali największą liczbę punktów z egzaminów podczas szkoleń. Warsztat przewidziane na 34 godziny w formie skoszarowanej.

Wartość projektu: xxx zł

Okres realizacji: 01.07.2017 – 31.10.2018

Realizator: Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach w partnerstwie z JMM Mariusz Lewandowski

Kontakt:

ul. Powstańców 52/54,  40-024 Katowice

I piętro, pokój nr 125

Telefon: 32 609 31 57

Telefon: 32 442 00 64

Telefon: 793 335 900

E-mail: dyspozytorzy@jmm.net.pl

Strona projektu: przejdź

Partnerstwo na rzecz rozwoju dolnośląskich MMŚP i ich pracowników

Projekt „Partnerstwo na rzecz rozwoju dolnośląskich MMŚP i ich pracowników” w ramach Osi priorytetowej 8 Rynek pracy, Działanie 8.6 Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw i przedsiębiorców z sektora MMŚP

Grupa docelowa: Projekt skierowany jest do MMŚP oraz ich pracowników i obejmuje rozwój kompetencji osób samozatrudnionych i pracowników MMŚP zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami przedsiębiorstw oraz kompleksowe usługi rozwojowe odpowiadające na ich potrzeby.

Uczestnikiem projektu mogą być wyłącznie MMSP mające swoją jednostkę organizacyjną na obszarze województwa dolnośląskiego oraz ich pracownicy (wykonujący pracę na podstawie umowy o pracę) z obszaru województwa dolnośląskiego:

 • mikroprzedsiębiorstwa – przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 10 pracowników i których roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR
 • małe przedsiębiorstwa – przedsiębiorstwa, które zatrudnia mniej niż 50 pracowników i których roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR
 • średnie przedsiębiorstwa – przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR, lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR

Zakres wsparcia:

 • finansowanie usług rozwojowych realizowane przez przedsiębiorstwo będzie odbywało się z wykorzystaniem systemu refundacji połączonej z promesą. Poziom dofinansowania usługi rozwojowej dla jednego przedsiębiorcy lub pracownika nie może przekroczyć 5 tys. zł, natomiast wartość dofinansowania dla jednej umowy o przyznanie wsparcia wynosi średnio 25 tys. zł.Wartość dofinansowania usługi rozwojowej wynosi:
  • 50% – wartość podstawowa

Wartość projektu : 43 524 945,59 zł

Okres realizacji: do 31.07.2019 roku.

Realizator:

AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO ARLEG S.A. – LIDER PROJEKT w partnerstwie z:
DOLNOŚLĄSKA AGENCJA WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ SP. Z O.O.
KARKONOSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.
AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO AGROREG S.A.
WROCŁAWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.
DOLNOŚLĄSKI PARK INNOWACJI I NAUKI S.A.

Kontakt:

BIURO LIDERA W LEGNICY
Rataja 26, 59-220 Legnica
tel. 76 862 27 77 wewn. 100, e-mail: uslugirozwojowe@arleg.eu
BIURO LIDERA W GŁOGOWIE
Budowlanych 6A, 67-200 Głogów
tel. 76 835 68 91, e-mail: uslugirozwojowe@arleg.eu

Strona projektu: przejdź