Archiwum kategorii: woj. mazowieckie

Doskonalenie zawodowe ratowników medycznych

Projekt „Doskonalenie zawodowe ratowników medycznych” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Grupa docelowa:

 • osoby mające ukończone 18 lat,
 • ratownicy medyczni,
 • osoby zatrudnione w publicznym systemie ochrony zdrowia (w podmiocie leczniczym, posiadającym kontrakt z OW NFZ), wchodzące w skład lub kandydujące do Europejskiego Korpusu Medycznego (EMC).

W szczególności:

 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • kobiety,
 • osoby zamieszkujące tereny wiejskie,
 • osoby w trudnej sytuacji finansowej.

Zakres wsparcia:

Szkolenie z zakresu „MEDYCZNYCH CZYNNOŚCI RATUNKOWYCH W ZAGROŻENIACH ŚRODOWISKOWO-TERENOWYCH” składające się z 4 bloków tematycznych:

 • Postępowanie w zdarzeniach masowych lub katastrofach z dużą ilością osób poszkodowanych – 4 godziny zajęć teoretycznych i 12 godzin zajęć praktycznych,
 • Procedury medyczne stosowane przez personel medyczny w stanie zagrożenia życia u osób dorosłych – 8 godzin zajęć teoretycznych i 12 godzin zajęć praktycznych,
 • Procedury medyczne stosowane przez medyków w stanie zagrożenia życia u pacjentów pediatrycznych – 8 godzin zajęć teoretycznych i 12 godzin zajęć praktycznych,
 • Farmakoterapia stosowana w medycznych czynnościach ratunkowych – 6 godzin zajęć teoretycznych i 10 godzin zajęć praktycznych.

WARSZTAT TERENOWY W SYMULOWANEJ KATASTROFIE – dla min. 96 uczestników, którzy otrzymali największą liczbę punktów z egzaminów podczas szkoleń. Warsztat przewidziane na 34 godziny w formie skoszarowanej.

Wartość projektu: xxx zł

Okres realizacji: 01.07.2017 – 31.10.2018

Realizator: Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach w partnerstwie z JMM Mariusz Lewandowski

Kontakt:

ul. Powstańców 52/54,  40-024 Katowice

I piętro, pokój nr 125

Telefon: 32 609 31 57

Telefon: 32 442 00 64

Telefon: 793 335 900

E-mail: dyspozytorzy@jmm.net.pl

Strona projektu: przejdź

RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU!

Projekt „RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU!” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego

Grupa docelowa: 70 osób (42 kobiety i 28 mężczyzn) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, osoby z niepełnosprawnościami (min. 50% GD), osoby zakwalifikowane do III profilu pomocy (20% GD), osoby korzystające z POPŻ (min.30% grupy docelowej).

Ponadto min 90% GD to osoby doświadczone wielokrotnym wykluczeniem, min 10% GD to osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, min 60% to kobiety.

Zakres wsparcia:

 • identyfikacja indywidualnych potrzeb oraz potencjałów UP;
 • poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne;
 • pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe;
 • Trening kompetencji i umiejętności społecznych dla niepełnosprawnych uczestników projektu;
 • Szkolenia
 • Staże zawodowe

Wartość projektu: 770 565,38 zł

Okres realizacji: 01.VI.-31.V.2018r.

Realizator: Eurodoradztwo Spółka z o.o.

Kontakt:

ul. Abpa.Baraniaka 88e bud F,
61-131 Poznań

biuro@doradztwoeuropejskie.com

Strona projektu: przejdź

Aktywne przeciwdziałanie wykluczeniu

Projekt „Aktywne przeciwdziałanie wykluczeniu”, realizowany w ramach działania 9.1 – Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem.

Grupa docelowa: 60 osób  z rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w szczególności osób korzystających lub kwalifikujących się do otrzymania świadczeń z pomocy społecznej i korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, zamieszkujących w podregionie płockim województwa mazowieckiego.

Zakres wsparcia:

 • DIAGNOZA POTRZEB I POTENCJAŁÓW UCZESTNIKÓW PROJEKTU POPRZEZ OPRACOWANIE INDYWIDUALNEJ ŚCIEŻKI REINTEGRACJI
 • INDYWIDUALNE POŚREDNICTWO PRACY
 • DORADZTWO PRAWNE
 • ZINTEGROWANE PEDAGOGICZNO –  PSYCHOLOGICZNE PORADNICTWO RODZINNE
 • SZKOLENIA PROWADZĄCE DO NABYCIA, PODNIESIENIA, UZUPEŁNIENIA LUB ZMIANY KWALIFIKACJI
 • STAŻ ZAWODOWY

Wartość projektu : 657 852,25 zł

Okres realizacji:01.09.2017 do 30.04.2018

Realizator: VISION CONSULTING SP. Z O.O.

Kontakt:

e-mail: aktywnemazowsze@vision-consulting.pl
telefon: 699 670 277
BIURO PROJEKTU:
ul. Braci Tułodzieckich 5, 09-200 Sierpc

Strona projektu: przejdź