Archiwum kategorii: woj. pomorskie

Pomorska akademia TIK

Projekt „Pomorska akademia TIK” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 

Grupa docelowa: 360 osób w wieku aktywności zawodowej, zamieszkałych, uczących się lub pracujących na terenie woj. pomorskiego

Zakres wsparcia:

Bezpłatne szkolenia podnoszące kompetencje cyfrowe TIK zakończone procesem formalnej oceny i certyfikacji nabytych kompetencji w 5 obszarach: Informacja, Komunikacja, Tworzenie treści, Bezpieczeństwo, Rozwiązywanie problemów.

Szkolenia odbywać się będą w grupach po 10 osób na poziomie:
– podstawowym (90 godzin zajęć przez 2 miesiące)
– średniozaawansowanym (120 godzin przez 2 miesiące)

Wartość projektu:

Okres realizacji: 01.06.2017-31.05.2019

Realizator: EDUFIN Sp. z o.o.

Kontakt:
Ul. Marsz. J. Piłsudskiego 30a
Kod pocztowy: 89-600 Chojnice

Strona projektu: przejdź

E-kompetencje

Projekt „E-kompetencje” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 

Grupa docelowa: 360 osób w wieku aktywności zawodowej, zamieszkałych, uczących się lub pracujących na terenie woj. pomorskiego

Zakres wsparcia:

Bezpłatne szkolenia podnoszące kompetencje cyfrowe TIK zakończone procesem formalnej oceny i certyfikacji nabytych kompetencji w 3 obszarach: Informacja, Komunikacja, Tworzenie treści.
Szkolenia odbywać się będą w grupach po 10 osób na poziomie:
– podstawowym (90 godzin zajęć przez 2,5 miesiąca)
– średniozaawansowanym (120 godzin przez 3 miesiące)

Wartość projektu:

Okres realizacji: 01.06.2017-31.12.2018

Realizator: EDUFIN Sp. z o.o.

Kontakt:
Ul. Marsz. J. Piłsudskiego 30a
Kod pocztowy: 89-600 Chojnice

Strona projektu: przejdź

Po 50 roku życia klikanie? Podejmij z nami to wyzwanie!

Projekt „Po 50 roku życia klikanie? Podejmij z nami to wyzwanie!” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: 05. Zatrudnienie, Działania: 05.05. Kształcenie ustawiczne.

Grupa docelowa: 400 osób spełniających obowiązkowe kryteria rekrutacyjne

 a) wiek – 50 lat i więcej;

b) miejsce zamieszkania (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) w województwie pomorskim,

c) brak statusu przedsiębiorcy.)

Zakres wsparcia:

• szkolenia zawodowe prowadzące do nabycia kwalifikacji i kompetencji

Wartość projektu: 1 651 260,00 zł

Okres realizacji: 01.06.2017 r. – 30.04.2018 r.

RealizatorFUNDACJA NA RZECZ INTEGRACJI ZAWODOWEJ SPOŁECZNEJ ORAZ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI VIA

Kontakt:

tel. 663 803 925

e-mail: projekt-pomorskie@wp.pl

Biuro projektu:

ul. 10 lutego 24/4

81-364 Gdynia

Strona projektu: przejdź

Doskonalenie zawodowe ratowników medycznych

Projekt „Doskonalenie zawodowe ratowników medycznych” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Grupa docelowa:

 • osoby mające ukończone 18 lat,
 • ratownicy medyczni,
 • osoby zatrudnione w publicznym systemie ochrony zdrowia (w podmiocie leczniczym, posiadającym kontrakt z OW NFZ), wchodzące w skład lub kandydujące do Europejskiego Korpusu Medycznego (EMC).

W szczególności:

 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • kobiety,
 • osoby zamieszkujące tereny wiejskie,
 • osoby w trudnej sytuacji finansowej.

Zakres wsparcia:

Szkolenie z zakresu „MEDYCZNYCH CZYNNOŚCI RATUNKOWYCH W ZAGROŻENIACH ŚRODOWISKOWO-TERENOWYCH” składające się z 4 bloków tematycznych:

 • Postępowanie w zdarzeniach masowych lub katastrofach z dużą ilością osób poszkodowanych – 4 godziny zajęć teoretycznych i 12 godzin zajęć praktycznych,
 • Procedury medyczne stosowane przez personel medyczny w stanie zagrożenia życia u osób dorosłych – 8 godzin zajęć teoretycznych i 12 godzin zajęć praktycznych,
 • Procedury medyczne stosowane przez medyków w stanie zagrożenia życia u pacjentów pediatrycznych – 8 godzin zajęć teoretycznych i 12 godzin zajęć praktycznych,
 • Farmakoterapia stosowana w medycznych czynnościach ratunkowych – 6 godzin zajęć teoretycznych i 10 godzin zajęć praktycznych.

WARSZTAT TERENOWY W SYMULOWANEJ KATASTROFIE – dla min. 96 uczestników, którzy otrzymali największą liczbę punktów z egzaminów podczas szkoleń. Warsztat przewidziane na 34 godziny w formie skoszarowanej.

Wartość projektu: xxx zł

Okres realizacji: 01.07.2017 – 31.10.2018

Realizator: Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach w partnerstwie z JMM Mariusz Lewandowski

Kontakt:

ul. Powstańców 52/54,  40-024 Katowice

I piętro, pokój nr 125

Telefon: 32 609 31 57

Telefon: 32 442 00 64

Telefon: 793 335 900

E-mail: dyspozytorzy@jmm.net.pl

Strona projektu: przejdź

Kierunek – kwalifikacje

Celem głównym projektu „Kierunek – kwalifikacje” jest podniesienie kompetencji kluczowych w zakresie języków obcych (angielskiego/niemieckiego/francuskiego) i kompetencji cyfrowych (ICT/TIK) u 90% z 300 uczestników projektu.

Grupę docelową projektu stanowi 300 osób w wieku aktywności zawodowej (18 lat i więcej) zamieszkujących w rozumieniu Kodeksu Cywilnego w woj. pomorskim, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji zawodowych. Projekt jest skierowany w szczególności do:

 • osób niepracujących (bezrobotnych lub biernych zawodowo) – 150 osób,

 • osób pracujących w sektorze mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, podmiotach ekonomii społecznej/przedsiębiorstwach społecznych – 150 osób,

 • osób o niskich kwalifikacjach (osób z wykształceniem maksymalnie ponadgimnazjalnym włącznie) – 126 osób,

 • osób w wieku 25 lat i więcej – 240 osób, z czego 96 osób o niskich kwalifikacjach,

 • osób w wieku 50 lat i więcej – 54 osoby,

 • osób z niepełnosprawnościami – 15 osób.

Zakres wsparcia:

 • szkolenia z języka angielskiego, niemieckiego lub francuskiego dla 300 osób: 120 h szkoleniowych na grupę,

 • szkolenia ICT dla 204 osób: 80 h szkoleniowych na grupę.

Wartość projektu: 1 175 817,89 zł

Okres realizacji: od 01.06.2017 r. do 31.07.2018 r.

Realizator: NAVIGATOR INTERNATIONAL Sp. z o.o

Kontakt:

Tel. 699 670 253

E-mail: kierunek-kwalifikacje@navigator.edu.pl

Strona projektu: przejdź