Archiwum kategorii: woj. śląskie

Od wykluczenia do zatrudnienia

Projekt „Od wykluczenia do zatrudnienia” projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Grupa docelowa: 100 mieszkańców woj. śląskiego, w wieku 18-67 lat, w tym:

 • 100% osób z orzeczeniem o niepełnosprawności lekkiej, umiarkowanej lub znacznej lub orzeczeniem równoważnym, jak orzeczenie wydane dla celów rentowych (dalej: ON),
 • 60 kobiet
 • min. 10% UP będą stanowić ON o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i/lub z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z niepełnosprawnością intelektualną i/lub osoby z zaburzeniami psychicznymi.

Premiowane:

 • osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego,
 • osoby, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryt. dochodowego, o którym mowa w ustawie z 12.03.2004r. o pomocy społecznej,
 • ON korzystający z PO PŻ (o ile projekt nie pokrywa się wsparciem tow. PO PŻ),
 • bezdomne

Zakres wsparcia:

 • opracowanie Indywidualnej Ścieżki Reintegracji
 • doradztwo i poradnictwo zawodowe oraz specjalistyczne
 • warsztaty aktywizacji
 • opiekę mentora
 • pośrednictwo pracy
 • usługi o charakterze zdrowotnym np. zajęcia rehabilitacyjne
 • szkolenia zawodowe ze stypendium szkoleniowym (8,54 zł brutto/godz.)[tematyka szkoleń będzie wybrana zgodnie z predyspozycjami uczestnika]
 • szkolenia IT np. ECDL, AUTODESK, MICROSOFT
 • 3-miesięczne staże zawodowe ze stypendium stażowym 997,40 netto („na rękę”)

Wartość projektu: xxx zł

Okres realizacji: 01.07.2017 – 31.12.2018

Realizator: JMM Mariusz Lewandowski w partnerstwie z Fundacją AD INFINITUM

Kontakt:
ul. Powstańców 52, 40-024 Katowice

Tel. 32 442 00 64

Tel. 530 981 978

Fax. 61 654 90 30

Email: wz@jmm.net.p

Strona projektu: przejdź

Doskonalenie zawodowe ratowników medycznych

Projekt „Doskonalenie zawodowe ratowników medycznych” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Grupa docelowa:

 • osoby mające ukończone 18 lat,
 • ratownicy medyczni,
 • osoby zatrudnione w publicznym systemie ochrony zdrowia (w podmiocie leczniczym, posiadającym kontrakt z OW NFZ), wchodzące w skład lub kandydujące do Europejskiego Korpusu Medycznego (EMC).

W szczególności:

 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • kobiety,
 • osoby zamieszkujące tereny wiejskie,
 • osoby w trudnej sytuacji finansowej.

Zakres wsparcia:

Szkolenie z zakresu „MEDYCZNYCH CZYNNOŚCI RATUNKOWYCH W ZAGROŻENIACH ŚRODOWISKOWO-TERENOWYCH” składające się z 4 bloków tematycznych:

 • Postępowanie w zdarzeniach masowych lub katastrofach z dużą ilością osób poszkodowanych – 4 godziny zajęć teoretycznych i 12 godzin zajęć praktycznych,
 • Procedury medyczne stosowane przez personel medyczny w stanie zagrożenia życia u osób dorosłych – 8 godzin zajęć teoretycznych i 12 godzin zajęć praktycznych,
 • Procedury medyczne stosowane przez medyków w stanie zagrożenia życia u pacjentów pediatrycznych – 8 godzin zajęć teoretycznych i 12 godzin zajęć praktycznych,
 • Farmakoterapia stosowana w medycznych czynnościach ratunkowych – 6 godzin zajęć teoretycznych i 10 godzin zajęć praktycznych.

WARSZTAT TERENOWY W SYMULOWANEJ KATASTROFIE – dla min. 96 uczestników, którzy otrzymali największą liczbę punktów z egzaminów podczas szkoleń. Warsztat przewidziane na 34 godziny w formie skoszarowanej.

Wartość projektu: xxx zł

Okres realizacji: 01.07.2017 – 31.10.2018

Realizator: Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach w partnerstwie z JMM Mariusz Lewandowski

Kontakt:

ul. Powstańców 52/54,  40-024 Katowice

I piętro, pokój nr 125

Telefon: 32 609 31 57

Telefon: 32 442 00 64

Telefon: 793 335 900

E-mail: dyspozytorzy@jmm.net.pl

Strona projektu: przejdź

Podnoszenie kompetencji zawodowych dyspozytorów medycznych dyżurujących w Zintegrowanych Dyspozytorniach Medycznych

Projekt „Podnoszenie kompetencji zawodowych dyspozytorów medycznych dyżurujących w Zintegrowanych Dyspozytorniach Medycznych” projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Grupa docelowa:

 • osoby mające ukończone 18 lat,
 • dyspozytorzy medyczni,
 • osoby zatrudnione w publicznym systemie ochrony zdrowia (w podmiocie leczniczym, posiadającym kontrakt z OW NFZ),
 • osoby zamieszkujące lub/i pracujące na terenie województwa śląskiego, opolskiego, łódzkiego, świętokrzyskiego lub małopolskiego.

w szczególności:

 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • kobiety,
 • osoby zamieszkujące tereny wiejskie,
 • osoby w trudnej sytuacji finansowej,
 • osoby powyżej 50. roku życia.

Zakres wsparcia:

Szkolenie z zakresu procedur medycznych stosowanych w ramach Zintegrowanej Dyspozytorni Medycznej składające się z 3 bloków tematycznych:

 • Postępowanie w zdarzeniach masowych lub katastrofach z dużą ilością osób poszkodowanych (4 godziny zajęć teoretycznych i 12 godzin zajęć praktycznych),
 • Procedury medyczne stosowane u osób dorosłych przez dyspozytorów medycznych w trakcie wywiadu dyspozytorskiego – 4 godziny zajęć teoretycznych i 12 godzin zajęć praktycznych,
 • Procedury medyczne stosowane u pacjentów pediatrycznych przez dyspozytorów medycznych w trakcie wywiadu dyspozytorskiego – 4 godziny zajęć teoretycznych i 12 godzin zajęć praktycznych.

Wartość projektu: xxx zł

Okres realizacji: 01.07.2017 – 31.10.2018

Realizator: Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach w partnerstwie z JMM Mariusz Lewandowski

Kontakt:

ul. Powstańców 52/54,  40-024 Katowice

I piętro, pokój nr 125

Telefon: 32 609 31 57

Telefon: 32 442 00 64

Telefon: 793 335 900

E-mail: dyspozytorzy@jmm.net.pl

Strona projektu: przejdź