Bezpłatne szkolenia unijne

Aktywni Ślązacy-powrót na rynek pracy

Głównym celem projektu „Aktywni Ślązacy-powrót na rynek pracy” jest podniesienie zdolności do zatrudnienia przez 180 (min. 108 kobiet – w szczególności powracających na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka, 72 mężczyzn) osób powyżej 30 roku życia (od dnia 30 urodzin) bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo – w tym min. 90 osób długotrwale bezrobotnych, min. 148 osób o niskich kwalifikacjach (do poziomu ISCED 3 włącznie) i min. 36 osób w wieku 50 lat i więcej oraz min. 9 osób niepełnosprawnych – tj. grup znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy oraz min. 29 osób biernych zawodowo, z obszaru województwa śląskiego (osób fizycznych uczących się lub zamieszkujących w województwie śląskim w rozumieniu Kodeksu Cywilnego).

Grupa docelowa: osoby powyżej 30 r. ż. bezrobotnych oraz nieaktywnych zawodowo zamieszkujących w województwie śląskim w rozumieniu Kodeksu Cywilnego należących do minimum jednej z następujących grup:

 • kobiety (w szczególności powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowywaniem dziecka)
 • osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych
 • osoby powyżej 50 r. ż.
 • osoby długotrwale bezrobotne
 • osoby niepełnosprawne
 • osoby bierne zawodowo

Zakres wsparcia:

 1. Identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia oraz IPD w celu rozpoznania sytuacji UP na rynku pracy, trudności i barier w znalezieniu zatrudnienia z uwzględnieniem uwarunkowań społeczno-zawodowych, ekonomicznych i zdrowotnych oraz zainteresowań UP.
 2. Pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami Uczestnika/Uczestniczkę Projektu (UP) mające pomóc UP w wyborze zawodu zgodnego z kwalifikacjami oraz oczekiwaniami i potrzebami lokalnego rynku pracy.
 3. Szkolenie zawodowe wysokiej jakości mające na celu nabycie przez Uczestnika/Uczestniczkę
  Projektu kwalifikacji niezbędnych na rynku pracy.
 4. Trzymiesięczne staże zawodowe – powiązane z tematyką wybranego szkolenia.

Wartość projektu: 2 228 085,90 zł

Okres realizacji: od 07.2017r. do 07.2018 r.

Realizator: NAVIGATOR INTERNATIONAL Sp. z o.o

Kontakt:

TELEFON: 699 670 257

E-MAIL: aktywnislazacy@navigator.edu.pl

Strona projektu: przejdź

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *