Bezpłatne szkolenia unijne

Aktywność kluczem do sukcesu!

Projekt „Aktywność kluczem do sukcesu!” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa IX Wyłączenie społeczne, Działanie IX.1: Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.1.2 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – ZIT

Grupa docelowa: 72 osób (min. 90% kobiet) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej – osoby korzystające z pomocy społecznej z powodu ubóstwa, które samotnie wychowują dzieci/ potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności/ bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych/ wielodzietnych, zamieszkujących na obszarze ŁOM (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) w powiatach: M. Łódź, brzeziński, łódzki wschodni, pabianicki, zgierski

Zakres wsparcia:

W ramach reintegracji społecznej:

– PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE I SPECJALISTYCZNE w wymiarze łącznie 12 godzin zegarowych na uczestnika/czkę,
– WARSZTATY KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH / ŻYCIOWYCH w wymiarze łącznie 20 godzin zegarowych na grupę,
– COACHING WSPIERANIA RÓWNOWAGI PRACA – RODZINA w wymiarze 12 godzin zegarowych na uczestnika/czkę,

W ramach reintegracji zawodowej:

– PORADNICTWO ZAWODOWE w wymiarze łącznie 4 godziny zegarowe na uczestnika/czkę,
– SZKOLENIA ZAWODOWE w łącznym wymiarze 60 godzin lekcyjnych na grupę,
– 6 miesięczny płatny STAŻ ZAWODOWY,
– POŚREDNICTWO PRACY w łącznym wymiarze 5 godzin zegarowych na uczestnika/czkę.

Wartość projektu : 1 894 207, 10 zł

Okres realizacji: 01.05.2017 – 30.04.2018 r.

Realizator: O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o.

Kontakt:

Al. Jana Pawła II 113, 95-080 Tuszyn
Tel. 506 497 045
E-mail: aktywnosckluczem@okcjo.com.pl

Strona projektu: przejdź

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *