Bezpłatne szkolenia unijne

Aktywność – pierwszy krok do sukcesu

Projekt „Aktywność – pierwszy krok do sukcesu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa IX Wyłączenie społeczne, Działanie IX.1: Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.1.2 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Grupa docelowa: 96 osób (min. 90% kobiet) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, to jest osób korzystających z pomocy społecznej z powodu ubóstwa, które samotnie wychowują dzieci lub z powodu przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych/wielodzietnych, zamieszkujących na obszarze województwa łódzkiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego

Zakres wsparcia:

– Poradnictwo psychologiczne i specjalistyczne dla 96 UP – 10h/UP
– Warsztaty kompetencji społecznych i życiowych dla 96 UP – 30h/grupa
– Coaching wspierania równowagi praca – rodzina dla 96 UP – 10h/UP
– Poradnictwo zawodowe dla 96 UP – 4h/UP
– Pośrednictwo pracy dla 96 UP – 6h/UP
– Szkolenia zawodowe zakończone egzaminem oraz wydaniem certyfikatu dla 86 UP – 60h/grupa
– Staże zawodowe dla 96 UP

Wartość projektu : 1 735 846,03 zł

Okres realizacji: 01.05.2017r. – 30.04.2018r

Realizator: O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o.

Kontakt:

ul. Rokicińska 132, 95-020 Andrespol
e-mail: pierwszykrokdosukcesu@okcjo.com.pl
Tel: 519 304 877
Strona projektu: przejdź

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *