Archiwum kategorii: woj. świętokrzyskie

Akademia biznesu – II edycja

Dotacje bezzwrotne województwo świętokrzyskie

Projekt  „Akademia biznesu – II edycja” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020, Poddziałanie 10.4.1 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych i realizowany.

Grupa docelowa: 42 osoby powyżej 30 r. ż., pozostających bez pracy, (zamieszkałych na obszarach wiejskich położonych na terenie OSI województwa świętokrzyskiego

 • Kobiety,
 • Osoby z maksymalnie średnim wykształceniem,
 • Osoby długotrwale bezrobotne,
 • Osoby powyżej 50 roku życia,
 • Osoby niepełnosprawne,
 • Osoby będące na KRUS, zarejestrowane w urzędzie pracy, jako osoby bezrobotne.

Zakres wsparcia:

 • szkolenie z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej.
 • doradztwo grupowe – w wymiarze 4 godzin/grupę, z zakresu technicznych aspektów sporządzania biznes planu
 • doradztwo indywidualne w wymiarze 3 godzin (liczba 3 godzin doradztwa jest zagwarantowana dla uczestnika. Uczestnik projektu będzie mógł odbyć maksymalnie 5 godzin doradztwa – ale jedynie pod warunkiem mniejszego zainteresowania doradztwem indywidualnym przez innych Uczestników projektu).
 • dotacja na otworzenie działalności
 • wsparcie pomostowe przez okres pierwszych 12 miesięcy funkcjonowania firmy w wysokości 13 200,00 zł

Wartość projektu:1 452 055,20 

Okres realizacji: 01.09.2017 – 31.03.2019

Realizator: Stowarzyszenie Integracja i Rozwój

Kontakt:

Biuro Projektu „Akademia biznesu – II edycja”
ul. Warszawska 27/1

25-518 Kielce

Strona projektu: przejdź

Pasaż finansowy

Dotacje na start

Dotacje bezzwrotne województwo świętokrzyskie

Projekt  „Dotacje na start” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Oś 10, Działanie 10.4 Rozwój przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy, Poddziałanie 10.4.1 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych.

Grupa docelowa: 75 osób, które ukończyły 30 rok życia zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej na terenie województwa świętokrzyskiego, z wyłączeniem zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu

Zakres wsparcia:

 • Bezpłatne doradztwo i szkolenia z zakresu administracyjno –prawnych aspektów uruchamiania i prowadzenia firmy oraz przygotowania biznesplanu.
 • Dotację inwestycyjną w wysokości do 25 000 zł, przeznaczoną na wydatki niezbędne do założenia firmy w wysokości nie przekraczającej 6 krotności przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce obowiązujące na dzień podpisywania umowy o dofinansowanie, która może pokrywać do 100% ww. wydatków brutto (łącznie podatkiem VAT).
 • Wsparcie pomostowe do wysokości 1 800,00 zł miesięcznie przez 12 miesięcy, na bieżące koszty funkcjonowania nowej firmy, zgodnie z regulaminem przyznawania wsparcia wypłacane w ratach miesięcznych w wysokości nie przekraczającej minimalnego wynagrodzenia

Wartość projektu: 4 198 719,00 zł

Okres realizacji: od 01.09.2017 do 31.08.2019

Realizator: Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości w Sandomierzu

Kontakt:

Biuro w Sandomierzu, pl. Poniatowskiego 2, tel. 15 833 34 09

Biuro w Busku- Zdroju, ul. Kościuszki 60, tel. 41 378 13 16.

Strona projektu: przejdź

Pasaż finansowy