bezpłatne szkolenia

Dotacje na start

Dotacje bezzwrotne województwo świętokrzyskie

Projekt  „Dotacje na start” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Oś 10, Działanie 10.4 Rozwój przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy, Poddziałanie 10.4.1 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych.

Grupa docelowa: 75 osób, które ukończyły 30 rok życia zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej na terenie województwa świętokrzyskiego, z wyłączeniem zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu

Zakres wsparcia:

  • Bezpłatne doradztwo i szkolenia z zakresu administracyjno –prawnych aspektów uruchamiania i prowadzenia firmy oraz przygotowania biznesplanu.
  • Dotację inwestycyjną w wysokości do 25 000 zł, przeznaczoną na wydatki niezbędne do założenia firmy w wysokości nie przekraczającej 6 krotności przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce obowiązujące na dzień podpisywania umowy o dofinansowanie, która może pokrywać do 100% ww. wydatków brutto (łącznie podatkiem VAT).
  • Wsparcie pomostowe do wysokości 1 800,00 zł miesięcznie przez 12 miesięcy, na bieżące koszty funkcjonowania nowej firmy, zgodnie z regulaminem przyznawania wsparcia wypłacane w ratach miesięcznych w wysokości nie przekraczającej minimalnego wynagrodzenia

Wartość projektu: 4 198 719,00 zł

Okres realizacji: od 01.09.2017 do 31.08.2019

Realizator: Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości w Sandomierzu

Kontakt:

Biuro w Sandomierzu, pl. Poniatowskiego 2, tel. 15 833 34 09

Biuro w Busku- Zdroju, ul. Kościuszki 60, tel. 41 378 13 16.

Strona projektu: przejdź

Pasaż finansowy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *