Archiwum kategorii: woj. dolnośląskie

Akademia kwalifikacji

Projekt „Akademia kwalifikacji” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Grupa docelowa: 60 osób pozostających bez zatrudnienia( bezrobotnych i biernych zawodowo; min. 36 kobiet), w wieku powyżej 30 roku życia (50 osób) i po 50 r.ż (min.10 os.), osoby niepełnosprawne i posiadające niskie kwalifikacje zawodowe, zamieszkałych dolnośląskie powiaty: lubański, jeleniogórski i złotoryjski.

Zakres wsparcia:

Indywidualne doradztwo zawodowe (tworzenie Indywidualnych Planów Działania)

• Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy

• Szkolenia zawodowe z uzyskaniem zewnętrznego certyfikatu, z zakresu:
– Specjalista ds. opieki nad osobami starszymi i zależnymi
– Magazynier
– Przedstawiciel handlowy
– Specjalista ds. transportu i spedycji

• 3 miesięczne płatne staże zawodowe

• Pośrednictwo pracy

Wartość projektu : 965 781, 00 zł

Okres realizacji: od 01.03.2017r. do 31.12.2017r

Realizator: O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o.

Kontakt:

e-mail: akademiakwalifikacji@okcjo.com.pl

tel: 519 304 876

Strona projektu: przejdź

Poszerzamy horyzonty 50+

Projekt „Poszerzamy horyzonty 50+” w ramach Programu Operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej: 10 Edukacja, nazwa Działania: 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy

Grupa docelowa: 100 osób (95 m i 5k ) w wieku wyłącznie powyżej 50 roku życia, zamieszkujących na terenie województwa dolnośląskiego (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego), w tym zamieszkujące tereny wiejskie, zainteresowane kształceniem z własnej inicjatywy.

Zakres wsparcia:

 • Wsparcie identyfikacyjno-doradcze – zajęci indywidualnea)
 • Identyfikacja potrzeb osób młodych pozostających bez zatrudnienia oraz diagnozamożliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy osób młodych – 2 godz./os.b)  Poradnictwo zawodowe w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełnienia kompetencji i kwalifikacji zawodowych– 2 godz./os.
 • Wsparcie szkoleniowe
 • Staże zawodowe – 3 miesięczne

Wartość projektu : xxx zł

Okres realizacji: 01.04.2017r. – 28.02.2018r.

Realizator: Instytut Rozwoju i Innowacji Euro-Konsult Sp. z o.o.

Kontakt:

ul. Narutowicza 57/8
20-016 Lublin

czynne: 900 – 1600

tel. 81 534 73 37
e-mail: lublin@euro-konsult.pl
strona: www.euro-konsult.pl

Strona projektu: przejdź

MŁODZI –> WYKWALIFIKOWANI –> ZATRUDNIENI

Projekt „MŁODZI –> WYKWALIFIKOWANI –> ZATRUDNIENI” realizowany w ramach I Osi priorytetowej Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Grupa docelowa: 100 osób (60 kobiet, 40 mężczyzn) w wieku 18-29 lat, zamieszkałych na terenie województwa dolnośląskiego (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego), bez pracy, nieuczestniczących w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), o niskich kwalifikacjach

Zakres wsparcia:

 • Indywidualne poradnictwo zawodowe (w tym opracowanie i aktualizacja IPD- Indywidualnego Planu Działania) oraz pośrednictwo pracy
 • Warsztaty z zakresu diagnozy predyspozycji zawodowych
 • Szkolenia zawodowe zewnętrzne
 • Staże zawodowe

Wartość projektu: 1 813 118,40 zł

Okres realizacji: od 01.02.2017r. do 31.07.2018r

Realizator: Eurodoradztwo Spółka z o.o.

Kontakt:

ul. Abpa.Baraniaka 88e bud F,
61-131 Poznań

biuro@doradztwoeuropejskie.com

Strona projektu: przejdź

Dolnośląska Akademia Językowa

Projekt „Dolnośląska Akademia Językowa” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 – Edukacja, Działanie 10.3 Poprawa dostępności i wspieranie uczenia się przez całe życie na podstawie umowy podpisanej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego.

Grupa docelowa: 240 osób (144 kobiety i 96 mężczyzn) w wieku 18 lat i więcej, zamieszkujących lub uczących się na terenie województwa dolnośląskiego (zgodnie z Kodeksem Cywilnym) wyłącznie na terenie powiatów:wołowskiego, górowskiego, lwóweckiego, jaworowskiego, jeleniogórskiego ziemskiego( z wyłączeniem miasta Jelenia Góra), lubańskiego, złotoryjskiego, legnickiego ziemskiego (z wyłączeniem miasta Legnica), dzierżoniowskiego, kłodzkiego, wałbrzyskiego ziemskiego (z wyłączeniem miasta Wałbrzych), ząbkowickiego

Zakres wsparcia:

 • Szkolenie komputerowe (100 godzin zajęć) na poziomie podstawowym (poziom A) lub średniozaawansowanym (poziom B) zgodnych ze standardem DIGCOMP
 • Możliwość uzyskania zewnętrznego certyfikatu potwierdzającego nabyte kompetencje

Wartość projektu: 484 175,80  zł

Okres realizacji: od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

Realizator: Euro-Forum Marek Gudków

Kontakt:

ul. Gen. A. Gorbatowa 15/231,
07- 410 Ostrołęka
Godziny: 8.00-16.00,
Telefon: 883 020 312

Strona projektu: przejdź

Bliżej Europy – kompetencje językowe mieszkańców Dolnego Śląska

Projekt „Bliżej Europy – kompetencje językowe mieszkańców Dolnego Śląska” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 – Edukacja, Działanie 10.3 Poprawa dostępności i wspieranie uczenia się przez całe życie na podstawie umowy podpisanej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego.

Grupa docelowa: 116 osób (w tym 81 kobiet i 35 mężczyzn) w wieku 18 lat i więcej o niskich kwalifikacjach lub osób powyżej 50. roku życia. (uczących się, pracujących lub zamieszkujących w rozumieniu kc na obszarach powiatów: wołowskiego, górowskiego, lwóweckiego, jaworskiego, jeleniogórskiego ziemskiego, lubańskiego, złotoryjskiego, legnickiego ziemskiego, dzierżoniowskiego, kłodzkiego, wałbrzyskiego ziemskiego, ząbkowickiego)

Zakres wsparcia:

 • Szkolenia z zakresu języka angielskiego
  • poziom A, czas trwania szkolenia – 180 godz.
  • poziom B, czas trwania szkolenia – 180 godz.

Wartość projektu: 527 820,00  zł

Okres realizacji: od 1.01.2017 do 31.01.2018 r.

Realizator: Ośrodek Szkolenia, Dokształcania i Doskonalenia Kadr KURSOR

Kontakt:

Szkoła Języków Obcych

ul. Ołtaszyńska 92c lok. 9

53-034 Wrocław

Strona projektu: przejdź