Archiwum kategorii: woj. warmińsko-mazurskie

Nowe możliwości na sukces zawodowy

Projekt „Nowe możliwości na sukces zawodowy” w ramach Działania: RPWM.10.02.00 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Grupa docelowa: 72 osoby w tym (44Kobiety/28Mężczyzn) powyżej  29r.ż(tj.od dnia 30 urodzin) zamieszkujące subregion olsztyński(osoby zamieszkujące na obszarze subregionu w rozumieniu przepisów KC)-powiaty:bartoszycki,kętrzyński, lidzbarski,mrągowski,nidzicki,olsztyński,szczycieński oraz m.Olsztyn,należące do grup:

-osób bezrobotnych,
-osób nieaktywnych/biernych zawodowo
Dodatkowe osoby  te muszą kwalifikować się co najmniej do 1 z poniższych kategorii:
-osoby długotrwale bezrobotne(min.50%UP),
-osoby z niepełnosprawnościami(min.5%UP),
-osoby powyżej 50 roku życia(min.35%UP),
-kobiety(min.60%UP),
-osoby niskowykwalifikowane(min.75%UP).

Zakres wsparcia:

1.Identyfikacji potrzeb oraz diagnozowania możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego
2.Kompleksowe i indywidualne pośrednictwa pracy, poradnictwo psychologiczne
3.Szkolenia komputerowe.
4.Wysokiej jakości szkolenia zawodowe
5.Staże zawodowe ( 3 miesięczne)

Wartość projektu : 954 396,90 zł

Okres realizacji: 01.08.2017r.-31.07.2018r

Realizator: ASESOR Ewaluacja i Rozwój

Kontakt:

Danuta Balcerzak tel. 506 050 706
e-mail:d.balcerzak@asesor.edu.pl

Strona projektu: przejdź

Postaw na aktywność

Projekt „Postaw na aktywność”  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (RPO WiM 2014-2020), 10 Osi priorytetowej Regionalny Rynek Pracy, Działania 10.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia

Grupa docelowa: 60os. – 33K/27M od 30 r.ż. zamieszkałych w rozumieniu przepisów KC subregion ełcki, w tym 80% to osoby bezrobotne (48os-26K/22M), a 20% bierne zawodowo  (12os.-7K/5M), należące co najmniej do jednej z poniższych grup:
– osoby powyżej 50 r.ż.– 6K/9M
– kobiety – 33
– osoby z niepełnosprawnością – 4K/2M
– osoby długotrwale bezrobotne – 3K/2M
– osoby o niskich kwalifikacjach –10K/20M

Zakres wsparcia:

 • Identyfikacja potrzeb oraz stopnia oddalenia od rynku pracy

 • Poradnictwo zawodowe grupowe

 • Poradnictwo zawodowe indywidualne

 • Pośrednictwo pracy

 • Szkolenia zawodowe

 • Staże zawodowe

Wartość projektu: 769 187,50 zł

Okres realizacji: od 01.03.2017 do 31.08.2018

Realizator: T-Matic Grupa Computer Plus Sp. z o.o.

Kontakt:
ul. Armii Krajowej 42, 19-300 Ełk (parter)

tel. 85 74 89 102, Mobile 781 408 270
e-mail: szkolenia@computerplus.com.pl

Strona projektu: przejdź

 

Zawód na czasie

Projekt „ Zawód na czasie” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Priorytet RPWM.10.00.00 Regionalny rynek pracy, Działanie RPWM.10.02.00 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia

 

Grupa docelowa:  48 osób w wieku powyżej 29 roku życia znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, zamieszkałych na terenie subregionu olsztyńskiego województwa warmińsko-mazurskiego

 

Zakres wsparcia:

 • Identyfikacja potrzeb uczestnika – Opracowanie Indywidualnego Planu Działania o którym mowa w art. 2 ust. 10a i art. 34 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
 • Poradnictwo zawodowe i psychologiczne
 • Pośrednictwo pracy
 • Szkolenia zawodowe- Udział uczestnika w szkoleniu zawodowym „szytym na miarę” zgodnym z IPD uczestnika, powiązane ze stanowiskiem pracy, na którym uczestnik będzie odbywał staż.
 • Staże zawodowe (4 miesiące)

 

Wartość projektu : xxx zł

 

Okres realizacji: od 01.02.2017 do 31.12.2017

 

Realizator: Creator Spółka z o.o.

 

Kontakt:

ul. Hugo Kołłątaja 3/14

20-006 Lublin

tel./faks +48 81 525 80 45

biuro@creator-polska.eu

 

Strona projektu: przejdź

Aktywni mogą więcej!

Projekt „Aktywni mogą więcej!” realizowany w ramach realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020: Oś Priorytetowa 10 – Regionalny rynek pracy, Działanie 10.2 – Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia

Grupa docelowa: 60 osób (36 kobiet i 24 mężczyzn) powyżej 29 roku życia (tj. od dnia 30 urodzin), zamieszkujących wyłącznie na obszarze subregionu elbląskiego województwa warmińsko-mazurskiego (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego; subregion elbląski obejmuje powiaty: braniewski, działdowski, elbląski, iławski, nowomiejski, ostródzki, m. Elbląg),bezrobotnych (zarejestrowanych w urzędzie pracy) lub biernych zawodowo (tzn. takich, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej – nie pracują i nie są bezrobotne), posiadających niskie kwalifikacje (z wykształceniem maksymalnie zasadniczym zawodowym lub średnim ogólnokształcącym/zawodowym).

Zakres wsparcia:

 • Poradnictwo zawodowego połączone z opracowaniem/aktualizacją Indywidualnego Planu Działania
  wsparcie w ilości 12 godzin (4 spotkania z doradcą zawodowym x 3 godziny, spotkania średnio 1 raz w tygodniu)
  zwrot kosztów dojazdu;
 • Pośrednictwo pracy – 6 godzin (3 spotkania z pośrednikiem pracy x 2 godziny, spotkania odbędą się w pierwszym, drugim i ostatnim miesiącu udziału danej osoby w projekcie);
  zwrot kosztów dojazdu;
 • Szkolenia prowadzące do uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji, zakończonego egzaminem zewnętrznym oraz możliwością uzyskania uznanego na rynku certyfikatu – wybór szkolenia nastąpi na etapie opracowania IPD; wnioskodawca nie ogranicza tematyki szkoleń, ponieważ uniemożliwi to elastyczne reagowanie na potrzeby szkoleniowe UP, które będą znane dopiero w okresie realizacji projektu; szkolenia będą zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem UP oraz zdiagnozowanymi potrzebami na rynku pracy.
  w ramach wsparcia zostanie utworzone maksymalnie 6 grup szkoleniowych średnio 10 osobowych;
  każde szkolenie zostało przewidziane na 120 godzin zajęć (15 spotkań x 8 godzin, spotkania średnio 4 x w tygodniu, łącznie 4 tygodnie);
  -materiały szkoleniowe;
  -profesjonalna kadra trenerska;
  -zaświadczenie -o ukończeniu szkolenia;
  -egzamin zewnętrzny oraz możliwość uzyskania uznanego na rynku certyfikatu;
  -stypendium szkoleniowe za każdą godzinę obecności na szkoleniu;
  -zwrot kosztów dojazdu;
 • Staż zawodowy (5 miesięczny), 8 godzin na dobę, 40 godzin tygodniowo; a w przypadku osób zaliczanych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności – 7 godzin na dobę, 35 godzin tygodniowo; miejsce odbywania stażu będzie powiązane z tematyką szkolenia, w którym wziął udział UP; badanie lekarskie; NNW stypendium stażowe.

Wartość projektu : 1 046 256,00 zł

Okres realizacji: od 01.01.2017 do 31.12.2017

Realizator: PLUSK POLSKA Sp. z o.o. sp. k.

Kontakt:

Biuro projektu

Grunwaldzka 2, piętro I, pokój 15

82-300 Elbląg

tel. 790-390-236

biuro.elblag@plusk24.pl

Strona projektu: przejdź

POMAGAMY zwalnianym

Projekt „POMAGAMY zwalnianym – kompleksowe wsparcie adaptacyjne – III edycja” realizowany w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 10 – Regionalny rynek pracy Działanie 10.5 – Wsparcie pracowników i osób zwolnionych poprzez działania outplacementowe

Grupa docelowa:  160 osób, zamieszkujących powiaty: węgorzewski, giżycki, piski, ełcki, gołdapski, olecki w tym 100 osób osób bezrobotnych i biernych zawodowo, które utraciły pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6m-cy przed przystąpieniem do projektu oraz 60 osób pracujących przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn zakładu pracy.

Zakres wsparcia:

1. ścieżka szkoleniowa dla 130 osób zakłada realizację:

 • doradztwa zawodowego(10h/os. w tym 2h opracowanie IPD)
 • poradnictwa psychologicznego (24h/gr): warsztat „gotowość do zmian”, wzmacnianie wiary w siebie, odbudowanie motywacji do podjęcia/utrzymania zatrudnienia.
 • pośrednictwa pracy
 • kursów zawodowych dla 130os. w śr. 5 os. grupach. Nie narzucamy tematyki szkoleń zawodowych, wybór szkolenia powinien wynikać z Indywidualnego Planu Działania (IPD) stworzonego w trakcie doradztwa zawodowego. W trakcie szkoleń zawodowych dla osób bezrobotnych przysługuje stypendium szkoleniowe w wysokości 6,50 zł brutto za każdą godzinę szkolenia.
 • 3-miesięcznych staży zawodowych dla 70 osób(w czasie stażu przysługuje stypendium stażowe w wysokości 1850 zł/m-c brutto).

2. ścieżka dotacyjna dla 30 osób zakłada realizację:

 • doradztwa zawodowego(10h/os w tym 2h opracowanie IPD)
 • poradnictwa psychologicznego (2gr*24h)
 • szkolenia ABC przedsiębiorczości (2gr*56h) w tym warsztat z przygotowywania Wniosku o udzielenie wsparcia finansowego
 • doradztwa indywidualnego w zakresie przygotowywania biznes planu (8h/os.)
 • udzielenie jednorazowej dotacji inwestycyjnej dla 24 osób w max wysokości 23 390zł, przyznawanej na zasadzie konkursu biznesplanów
 • udzielenie wsparcia pomostowego w formie doradztwa biznesowego dla 24 osób

Wsparcie dodatkowe:

 • Stypendia stażowe
 • Stypendium szkoleniowe
 • Zwrot kosztów dojazdu
 • Zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną
 • Ubezpieczenie NNW

Wartość projektu : 2 210 512,95 zł

Okres realizacji: od 02.01.2017 do 31.12.2018

Realizator: Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

Kontakt:

 • Giżycko, ul. Kopernika 5, tel./fax.87 428-22-16,
 • Pisz, ul. Rybacka 5, tel./fax. 87 423-27-45,
 • Węgorzewo, ul. Teatralna 5, tel./fax. 87 427-20-23,
 • Ełk, ul. Armii Krajowej 43, tel./fax. 87 620-26-10,
 • Gołdap, ul. Mazurska 25, tel./fax. 87 615-11-57,
 • Olecko, ul. Armii Krajowej 22A, tel./fax. 87 520-26-35,

Strona projektu: przejdź