Bezpłatne szkolenia unijne

Postaw na aktywność

Projekt „Postaw na aktywność”  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (RPO WiM 2014-2020), 10 Osi priorytetowej Regionalny Rynek Pracy, Działania 10.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia

Grupa docelowa: 60os. – 33K/27M od 30 r.ż. zamieszkałych w rozumieniu przepisów KC subregion ełcki, w tym 80% to osoby bezrobotne (48os-26K/22M), a 20% bierne zawodowo  (12os.-7K/5M), należące co najmniej do jednej z poniższych grup:
– osoby powyżej 50 r.ż.– 6K/9M
– kobiety – 33
– osoby z niepełnosprawnością – 4K/2M
– osoby długotrwale bezrobotne – 3K/2M
– osoby o niskich kwalifikacjach –10K/20M

Zakres wsparcia:

  • Identyfikacja potrzeb oraz stopnia oddalenia od rynku pracy

  • Poradnictwo zawodowe grupowe

  • Poradnictwo zawodowe indywidualne

  • Pośrednictwo pracy

  • Szkolenia zawodowe

  • Staże zawodowe

Wartość projektu: 769 187,50 zł

Okres realizacji: od 01.03.2017 do 31.08.2018

Realizator: T-Matic Grupa Computer Plus Sp. z o.o.

Kontakt:
ul. Armii Krajowej 42, 19-300 Ełk (parter)

tel. 85 74 89 102, Mobile 781 408 270
e-mail: szkolenia@computerplus.com.pl

Strona projektu: przejdź

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *