Bezpłatne szkolenia unijne

Czas na aktywność

Projekt „Czas na aktywność” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa: Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1: „Aktywne włączenie”


Grupa docelowa: 60(36K/24M) osoby wykluczone (w tym dotknięte ubóstwem) lub osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu woj. lubelskiego, w tym w szczególności osoby niepełnosprawne

Zakres wsparcia:

  • Identyfikacja potrzeb oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego (Indywidualny Plan Działania)
  • Poradnictwo psychologiczne
  • Warsztaty kompetencji społecznych
  • Szkolenia zawodowe
  • Staże zawodowe
  • Pośrednictwo pracy

Wartość projektu: 944 756, 50 zł

Okres realizacji: od 01.09.2017 do 30.04.2018

Realizator: NAVIGATOR INTERNATIONAL Sp. z o.o

Kontakt:

Nr tel. 501 814 518

Adres e mail: czas-na-aktywnosc@navigator.edu.pl

Strona projektu: przejdź

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *