Bezpłatne szkolenia unijne

Dla nas przeŁOM

Projekt „Dla nas przeŁOM” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Poddziałanie IX.1.2 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – ZIT”

Grupa docelowa: osoby fizyczne, spełniające łącznie następujące kryteria formalne:

 • uczą się/zamieszkują (zgodnie z Kodeksem Cywilnym, art. 25) na terenie: miasta Łodzi, powiatu łódzkiego – wschodniego, zgierskiego, brzezińskiego, pabianickiego.
 • niezatrudnione zakwalifikowane do jednej z poniższych grup:

–   bezrobotne zarejestrowane w PUP z ustalonym III profilem pomocy,

–   długotrwale bezrobotne

 • są zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym tj. spełniają co najmniej jedną z następujących przesłanek:
 1. korzystają ze świadczeń z pomocy społecznej
 2. kwalifikują się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w  7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 3. przebywają w pieczy zastępczej lub opuszczają pieczę zastępczą
 4. są osobami niepełnosprawnymi w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
 5. są osobami bezrobotnymi, które zostały zakwalifikowane do III profilu pomocy,
 6. korzystają z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa.

Zakres wsparcia:

 • Opracowanie Indywidualnej Ścieżki Reintegracji Społeczno – Zawodowej (IŚRSZ)
 • Indywidualne wsparcie psychologiczne
 • Grupowe wsparcie psychologiczne
 • Indywidualne poradnictwo zawodowe
 • Warsztaty kompetencji społecznych
 • Szkolenia, kursy i egzaminy zawodowe dostosowane do predyspozycji uczestników i zapotrzebowania rynku pracy
 • Płatne 6 miesięczne staże zawodowe 1850 netto/m-c
 • Pośrednictwo pracy – pomoc w znalezieniu zatrudnienia

Wartość projektu: xxx zł

Okres realizacji: 01.08.2017 –

Realizator: Fundacja Inkubator

Kontakt:

ul. ks. Tymienieckiego 22/24

90-349 Łódź

nr pokoju: 2

Tel. 42 633-16-55

Strona projektu: przejdź

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *