bezpłatne szkolenia

Krok do zatrudnienia

CEL:  wzrost zdolności do podjęcia stałego i stabilnego zatrudnienia przez 138 (83K,55M) zarejestrowanych os. bezrobotnych w wieku pow. 30 r.ż (będących os. o niskich kwalifikacjach- 69os, w wieku 50+ 20os, os. niepełnosprawnymi- 20 os lub długotrwale bezrobotnymi- 29os) zamieszkujących w woj. pomorskim – w powiatach o wysokiej stopie bezrobocia- w pow. słupskim, lęborskim i bytowskim w okresie 01.09.2017- 30.09.2018. CELE SZCZEGÓŁOWE: Określenie predyspozycji zawodowych ww. 138 os, nabycie umiejętności poruszania się po rynku pracy przez ww. 138 os, nabycie kwalifikacji zawodowych zgodnych z zdiagnozowanymi predyspozycjami oraz potrzebami lokalnego rynku pracy przez min. 35% uczestników oraz nabycie praktycznych umiejętności w ich zakresie poprzez udział w stażach zawod. realizowanych w obszarach odbytych uprzednio szkoleń zawodowych.

GRUPA DOCELOWA:138 (83K,55M) zarejestrowanych os. bezrobotnych zamieszkujących na obszarze woj. pomorskiego- w powiatach: słupskim, lęborskim, bytowskim, (z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30 roku życia), należące do wszystkich poniższych grup: – osoby w wieku 50 lat i więcej (min.15%- 20os; 12K,8M) – osoby z niepełnosprawnościami (min. 15%- 20os; 12K, 8M) – osoby długotrwale bezrobotne (min. 20%- 29os; 17K, 12M) – osoby o niskich kwalifikacjach (min. 50%- 69os; 42K,27M) – kobiety stanowią min. 60% uczestników.

DZIAŁANIA: indywidualne poradnictwo zawodowe wraz z utworzeniem IPD, warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, szkolenia zawodowe w obszarach kwalifikacji poszukiwanych na lokalnym rynku pracy, staże zawodowe oraz indywidualne pośrednictwo pracy wraz z udzieleniem dodatku relokacyjnego.

REZULTATY: podjęcie zatrudnienia przez minimum 45% uczestników oraz nabycie kwalifikacji zawodowych przez min. 35% osób uczestniczących w projekcie.

Wartość projektu : 1 930 574,69 zł

Okres realizacji: 01.09.2017 – 30.09.2018

Realizator: WIELKOPOLSKI INSTYTUT ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I EDUKACJI ŁUKASZ DYMEK

Kontakt:

ul. Małachowskiego 2B
64-800 Chodzież

Tel. 67ᅠ211 30 60
Fax. 67ᅠ211 30 61

Strona: przejdź

Pasaż finansowy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *